Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Security and Safety Systems I België

Privacyverklaring

Verklaring van gegevensbescherming

N.V. Robert Bosch S.A. (hierna ‘Bosch’ of "wij" of "ons") is verheugd dat u onze websites bezoekt en gebruik maakt van onze mobiele applicaties (samen ook "online-aanbod" genoemd) en stelt uw interesse in ons bedrijf en onze producten zeer op prijs.

1. Bosch respecteert uw privacy

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens hechten wij veel belang aan de bescherming van uw privacy en van alle bedrijfsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan onze websites en het gebruik van mobiele applicaties worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging vormen dan ook een integraal onderdeel van ons bedrijfsbeleid.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Bosch is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.

Dit zijn onze contactgegevens:

N.V. Robert Bosch S.A
Rue Henri-Joseph Genessestraat 1
1070 Brussel / Bruxelles
Belgie

Tel. +32 (0)56 200 240
be.securitysystems@bosch.com

3. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

3.1. Categorieën van gegevens die worden verwerkt
De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:

 • Contactgegevens (bv. naam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, IP-adres)
 • Contractuele stamgegevens (bv. contractuele relaties, contractueel belang of productbelang)
 • Klantenhistoriek
 • Gegevens over de boekhoudkundige verwerking van projecten en betalingsgegevens
 • Geolocatie

3.2. Beginselen
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie met betrekking tot een identiteit- of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contractuele masterdata, contract- en betalingsgegevens, hetgeen een uitdrukking is van iemands identiteit.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (waaronder IP-adressen) alleen wanneer hiervoor een wettelijke rechtsgrondslag bestaat of als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld door middel van een registratie.

3.3. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond
Wij en de door ons aangestelde dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verstrekken van dit onlineaanbod
  (Rechtsgrond: Het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij direct marketing, voor zover dit conform de gegevensbeschermings- en mededingingswetten verloopt).
 • Verstrekken van dit onlineaanbod en nakoming van een overeenkomst conform onze contractuele voorwaarden, inclusief vereffening. Deze vereffening kan de verkoop van vorderingen omvatten.
  (Rechtsgronden: Nakoming van een overeenkomst en/of het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij een doeltreffend vorderingenbeheer voor wat de verkoop van vorderingen betreft).
 • Vaststelling van onderbrekingen/storingen en beveiligingsredenen.
  (Rechtsgronden: Nakoming van onze wettelijke verplichtingen in het kader van de gegevensbeveiliging en ons gerechtvaardigd belang bij het oplossen van onderbrekingen/storingen en bij de beveiliging van ons aanbod).
 • Zelfpromotie en promotie door anderen, evenals marktonderzoek en analyses van het marktbereik binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is of op basis van toestemming.
  (Rechtsgronden: Toestemming / het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij direct marketing, voor zover dit conform de gegevensbeschermings- en mededingingswetten verloopt).
 • Versturen van een nieuwsbrief via e-mail of sms/mms met de toestemming van de ontvanger.
  (Rechtsgrond: Toestemming).
 • Bescherming en verdediging van onze rechten.
  (Rechtsgrond: Het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij de bescherming en verdediging van onze rechten).
 • Geolocatie: IP-adressen worden in dit proces tot het laatste octet ingekort voordat ze in een analyse van het gebruikersgedrag worden gebruikt. Uw IP-adres wordt ook alleen in verkorte vorm gebruikt bij het vaststellen van een geschatte geolocatie. Hier wordt het land van herkomst bepaald en deze gegevens worden vervolgens opgeslagen. (Geleverde wettelijke basis: legitieme belangen, zolang deze in overeenstemming zijn met de normen bepaald door de wetgeving inzake gegevensbescherming en mededingingsregels)

3.4. Registratie
Voor gebruik van of toegang tot diensten waarvoor een contract moet worden afgesloten, verzoeken wij u om u te registreren. In het kader van de registratie verzamelen wij persoonsgegevens die nodig zijn voor de afsluiting en de uitvoering van het contract (zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, en indien van toepassing, gegevens over de gewenste betalingswijze of de rekeninghouder) en eventueel ook andere gegevens op vrijwillige basis. Verplichte gegevens zijn aangegeven met een *.

3.5. Logbestanden
Telkens wanneer u het internet gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie door die we in zogenaamde logbestanden opslaan.

Wij slaan logbestanden kortstondig op voor een période om storingen op te sporen en om veiligheidsredenen (bijv. om aanvalspogingen te onderzoeken); daarna verwijderen wij deze informatie weer. Logbestanden die als bewijsmateriaal moeten worden bewaard, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident volledig is onderzocht, en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksautoriteiten.

Logbestanden worden ook gebruikt voor analysedoeleinden (zonder het IP-adres of zonder het volledige IP-adres). Zie hiervoor de rubriek Cookies.

In de logbestanden wordt meer in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:

 • IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat waarmee toegang wordt verkregen tot het onlineaanbod;
 • internetadres van de website via dewelke toegang wordt verkregen tot het onlineaanbod (zogenaamde herkomst-URL of verwijzende URL);
 • naam van de dienstverlener die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het onlineaanbod;
 • naam van de bestanden of informatie waartoe toegang wordt verkregen;
 • datum en uur, evenals duur van de opvraging;
 • hoeveelheid doorgestuurde gegevens;
 • besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, inclusief geïnstalleerde add-ons (bv. Flash Player);
 • http-statuscode (bv. ‘Verzoek succesvol’ of ‘Gevraagd bestand niet gevonden’).

3.6. Kinderen
Dit onlineaanbod is niet bestemd voor kinderen jonger dan 16.

3.7. Gegevensoverdracht

3.7.1. Doorsturen van gegevens naar andere verwerkingsverantwoordelijken
Uw persoonsgegevens worden in principe slechts naar andere verwerkingsverantwoordelijken verstuurd wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, indien wij of de derde partij een gerechtvaardigd belang hebben bij de overdracht, of indien u uw toestemming hebt verleend. Voor meer informatie over de rechtsgronden verwijzen we naar de rubriek Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden. Derden kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn. Wanneer gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang aan derden worden doorgegeven, wordt dit toegelicht in deze privacyverklaring.

Verder kunnen gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken worden doorgestuurd wanneer we hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke regels of afdwingbare administratieve of gerechtelijke beslissingen.

3.7.2. Dienstverleners (algemeen)
We hebben externe dienstverleners belast met taken zoals verkoop- en marketingdiensten, contractenbeheer, betalingsafhandeling, programmatie, hosting van gegevens en hotlinediensten. We hebben deze dienstverleners zorgvuldig uitgekozen en controleren hen regelmatig. We verifiëren meer in het bijzonder of ze de gegevens die ze bewaren, zorgvuldig behandelen en beschermen. Alle dienstverleners zijn onderworpen aan een confidentialiteitsverplichting en moeten de regelgeving naleven. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

3.7.3. Betalingsdienstaanbieders
We doen een beroep op externe betalingsdienstaanbieders.

Afhankelijk van de betalingsmethode die u tijdens het bestelproces kiest, sturen we de gegevens die bij de verwerking van de betalingen worden gebruikt (bv. bankrekening- of kredietkaartgegevens) door naar de financiële instelling die met de betaling belast is of naar de door ons aangestelde betalingsdienstaanbieders. Soms verzamelen en verwerken betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook als verwerkingsverantwoordelijken. In dat geval (indien de betalingsdienstaanbieders verwerkingsverantwoordelijken zijn) is de privacyverklaring of het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

3.7.4. Vorderingenbeheer
Wij behouden ons het recht voor om externe dienstverleners in te schakelen voor de inning van vorderingen.

Daarnaast hebben wij een rechtmatig belang om vorderingen te verkopen aan derden en om gegevens die nodig zijn voor de inning van de vordering door te geven aan de betreffende koper van de vordering. Bij het innen van vorderingen handelen de kopers van vorderingen in hun eigen naam en zijn zij zelf verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens. In dit opzicht is de privacyverklaring van de betreffende koper van vorderingen van toepassing.

3.8. Overdracht aan ontvangers in landen buiten de EER
We kunnen persoonsgegevens ook overdragen aan ontvangers die in landen buiten de EER gevestigd zijn (zogenaamde derde landen).

In die gevallen garanderen we vóór de overdracht dat de ontvanger van de gegevens een passend gegevensbeschermingsniveau kan bieden (bv. op grond van een besluit van de Europese Commissie waarbij de bescherming voor het betreffende land als passend wordt erkend, of op grond van een overeenkomst met de ontvanger op basis van zogenaamde EU-modelclausules), of zorgen we ervoor dat u met de overdracht hebt ingestemd.

U kunt bij ons een lijst van ontvangers uit derde landen en een exemplaar van de specifiek overeengekomen bepalingen die een toereikend niveau van gegevensbescherming waarborgen, aanvragen. Gebruik hiervoor de informatie in het hoofdstuk Contact.

3.9. Duur van de gegevensopslag – Bewaringstermijnen
In beginsel bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om onze online-aanbiedingen en de daarmee verbonden diensten te verrichten of zolang wij een rechtmatig belang hebben bij het bewaren van de gegevens (wij kunnen bijvoorbeeld nog steeds een rechtmatig belang in direct marketing per post hebben na de uitvoering van een contract). In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die wij moeten opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. als wij vanwege bewaartermijnen voorgeschreven door fiscale en handelswetten verplicht zijn documenten als contracten en facturen voor een bepaalde termijn beschikbaar te houden).

4. Beoordeling kredietwaardigheid

We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de kredietbeoordelingen waarnaar in deze rubriek wordt verwezen, om ons tegen oninbare schulden en slechte investeringen te beschermen. We kunnen aan ondernemingen die wiskundige en statistische analyses uitvoeren, de opdracht geven om het risico op niet-betaling in te schatten en om ons, binnen de grenzen van wat wettelijk toegestaan is, informatie te verschaffen omtrent de waarschijnlijkheid van wanbetalingen. Voor de beoordeling kan gebruik worden gemaakt van adresgegevens maar ook van andere gegevens.

Indien het resultaat van een kredietbeoordeling niet aan onze voorwaarden beantwoordt, behouden we ons het recht voor om een gegarandeerde betaling te vragen (bv. met een kredietkaart) of om het sluiten van een overeenkomst te weigeren.

Een kredietbeoordeling is gebaseerd op een geautomatiseerde besluitvorming. Indien u het oneens bent met het resultaat, kunt u uw standpunt schriftelijk bezorgen aan de persoon die het dossier behandelt. Verder hebt u het recht om te weten welke de belangrijke redenen zijn waarop de beslissing van de betreffende dienstverlener gebaseerd is.

5. Rapportering aan kredietinformatiebureaus

We rapporteren vervallen vorderingen aan kredietinformatiebureaus wanneer wij, hoewel de vorderingen opeisbaar zijn, geen betaling hebben ontvangen, wanneer de overdracht noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden veilig te stellen, en wanneer aan bijkomende wettelijke voorwaarden voldaan is. Het gaat om:

 • de vordering is invorderbaar of is uitdrukkelijk als schuld erkent; of
 • de verzending van ten minste twee schriftelijke aanmaningen voor achterstallige betaling op de vervaldag van de vordering, terwijl de eerste aanmaning voor achterstallige betaling ten minste vier weken daarvoor is verzonden en de debiteur op de hoogte is gesteld dat de vordering bij een kredietbureau kan worden gemeld (in deze eerste aanmaning of in ieder geval vóór de daadwerkelijke melding bij het kredietbureau) en de vordering niet betwist is; of
 • de mogelijkheid van beëindiging van de contractuele relatie zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg van achterstallige betalingen en de debiteur op de hoogte is gesteld dat de vordering bij een kredietbureau kan worden gemeld.

Bovendien kunnen wij gedragingen die in strijd zijn met het contract (bijv. frauduleus gedrag, misbruik) melden aan kredietbureaus, voor zover dit noodzakelijk is om onze rechtmatige belangen of de rechtmatige belangen van derden veilig te stellen, en er geen reden is om aan te nemen dat de belangen van de betrokkene die bescherming verdienen, zwaarder wegen dan deze rechtmatige belangen

6. Gebruik van cookies

In het kader van ons online aanbod kunnen cookies en tracking mechanismen worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een online-aanbod op uw computer worden opgeslagen. Tracking is mogelijk met behulp van verschillende technologieën. In het bijzonder verwerken we informatie met behulp van pixeltechnologie en/of logbestanden analyse

6.1 Categorieën

We maken een onderscheid tussen cookies die verplicht vereist zijn voor de technische functies van de online service en cookies en volgmechanismen die niet verplicht vereist zijn voor de technische functie van de online service.

Het is over het algemeen mogelijk om zonder de cookies die dienen voor niet-technische doeleinden de online service te gebruiken.

Technisch benodigde cookies
Technisch benodigde cookies zijn cookies die nodig zijn om de werking van het technische deel van de website te kunnen garanderen. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die gegevens opslaan, zodat video- en audio-content probleemloos kunnen worden afgespeeld. Deze cookies worden verwijderd wanneer u de website verlaat.

Technisch niet-essentiële mechanismen
Niet-essentiële technische mechanismen gebruiken we alleen met uw voorafgaande toestemming. De enige uitzondering hierop is de cookie die de huidige status van uw privacy-instellingen opslaat (selection cookie). Dit is ingesteld vanwege ons gerechtvaardigd belang in de functionaliteit van de website.

We maken onderscheid in twee subcategorieën met betrekking tot deze cookies en trackingmechanismen:

 • Comfort-cookies
  Cookies die in deze categorie vallen, vereenvoudigen handelingen, waardoor het surfen op onze website comfortabeler wordt. Uw taalinstellingen kunnen bijvoorbeeld in deze cookies zijn opgeslagen.
 • Marketing en -mechanismen
  Door gebruik te maken van marketingcookies en trackingmechanismen kunnen wij en onze partners op interesses gebaseerde aanbiedingen tonen op basis van een analyse van uw gebruiksgedrag.

Analyse: We gebruiken analytics tools om bijvoorbeeld te meten hoe vaak uw site wordt bekeken of wat de gebruikspatronen zijn. Dit kan ook een analyse van logbestanden omvatten.

Conversie-tracking: Onze conversie-tracking-partners plaatsen een cookie op uw computer (‘conversion cookie’) voor deze analyse-service als u onze digitale aanbieding via een advertentie van de relevante partner hebt aangenomen. Als u een bepaalde pagina van ons bezoekt en het cookie is niet verlopen, kunnen wij en de provider van de conversie-tracker herkennen dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar onze site werd geleid. Dit is ook over meerdere apparaten mogelijk. De informatie die met het conversie-cookie is verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren en het totaal aantal gebruikers bij te houden die op de advertentie hebben geklikt en via een conversie-tracking-tag naar een pagina werden geleid.

Retargeting: Retargeting tools gebruiken advertentiecookies of advertentiecookies van derden, web beacons (onzichtbare afbeeldingen die ook pixels of tracking pixels worden genoemd), of vergelijkbare technologieën om gebruiksprofielen te maken. Deze worden gebruikt voor op interesses gebaseerde reclame en om de frequentie te regelen waarmee de gebruiker bepaalde advertenties te zien krijgt.

Wij gebruiken de volgende tools:

 • Naam: Facebook-Pixel
  Provider: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland
  Wij zijn samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens op ons online aanbod via Facebook Pixel. Wij hebben een overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid gesloten met Facebook om onze respectieve verantwoordelijkheden vast te stellen voor het nakomen van de verplichtingen onder de AVG met betrekking tot de gezamenlijke verwerking. De essentiële inhoud van de overeenkomst kan te allen tijde worden geraadpleegd via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Hierin wordt met name geregeld welke veiligheidsmaatregelen Facebook in acht moet nemen (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en hoe de rechten van de betrokkene kunnen worden ingeroepen tegen Facebook.
  Functie: Facebook verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming via de Facebook Pixel voor het maken van campagnerapporten, het volgen van conversies, klikgebeurtenissen en het gericht adverteren buiten onze websites (retargeting) met behulp van HTTP-headers (waaronder IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen, URL, referrer URL en uw persoon), pixel-specifieke gegevens (waaronder pixel ID en Facebook cookie), klikgedrag, optionele waarden (bijvoorbeeld conversies, paginatype), namen van formuliervelden (zoals "e-mail", "adres", "hoeveelheid" voor de aankoop van een product of dienst. Wij krijgen geen persoonlijke gegevens over u van Facebook, alleen geanonimiseerde campagnerapporten over de doelgroep van de website en advertentieprestaties. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties van Facebook door uw advertentievoorkeuren op de website van Facebook te wijzigen. U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies door derden door de afmeldingspagina van Digital Advertising Alliance te bezoeken op http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN of de pagina http://www.youronlinechoices.com. Hier kunt u meer informatie vinden: https://www.facebook.com/policy
 • Naam: LinkedIn Insight Tag
  Provider: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.
  Functie: LinkedIn verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming via de "LinkedIn Insight Tag"-pixel voor het maken van campagnerapporten, het tracken van conversies, klikgebeurtenissen en doelgericht adverteren buiten uw websites (retargeting) aan de hand van URL, referrer URL, afgekort of hashed IP-adres (voor cross-device targeting), apparaten en browsereigenschappen (user agent) en tijdstempel. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens over u van LinkedIn, alleen geanonimiseerde campagnerapporten over het website-publiek en reclameprestatie. Opslagperiode LinkedIn: pseudonimisering na 7 dagen, definitieve verwijdering na 180 dagen. Bezoek de volgende site voor meer informatie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Naam: Google Ads Remarketing Tag
  Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
  Functie: Google verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming via de pixel "Google Ads Remarketing Tag" voor het genereren van campagnerapporten, het bijhouden van conversies, klikgebeurtenissen en gerichte reclame buiten onze website (retargeting) op basis van URL, referrer URL of opname op remarketinglijsten die bijvoorbeeld door ons zijn gedefinieerd. Aan de hand van bovenstaande informatie kunt u ook aan uw Google-account worden gelinkt en op marketing-lijsten worden opgenomen. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens over u van Google, maar geanonimiseerde campagnerapporten over de doelgroep en advertentieprestatie. U kunt de ontvangst van op interesses gebaseerde advertenties van Google stoppen door uw advertentievoorkeuren op de Google-website https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout te veranderen. U kunt het gebruik van cookies door derden ook activeren op de opt-out pagina van Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp of het gebruik van apparaatidentificatie beheren in de apparaatinstellingen. U vindt de aanwijzingen op https://support.google.com/ads/ans-wer/1660762#mob. Meer informatie kunt u hier vinden: https://policies.google.com/privacy
 • Naam: Twitter Advertising (Retargeting of Conversion Tracking)
  Provider: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
  Functie: Twitter Ads laad adverteerders gegevens verzamelen van gebruikers die hun website bezoeken. Cookies en de code worden gebruikt om de website te verbinden met een ander platform van een derde, zoals Twitter. Er wordt een niet-omkeerbare en niet-persoonlijke hashwaarde gegenereerd uit uw gebruiksgegevens en doorgegeven aan Twitter voor analyse- en marketingdoeleinden. Bovendien kan een zogenaamde “Twitter pixel” worden gebruikt om de handelingen van gebruikers te traceren als zij een Twitter-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Het gedrag van de gebruiker, zoals bezochte websites, geraadpleegde inhoud, tijdstip van het bezoek, enz., alsook apparaatgerelateerde gegevens, zoals gebruikte toepassingen en besturingssystemen, worden geregistreerd. Via "cross-device personalization" probeert Twitter ook alle apparaten van een gebruiker te linken. Aangezien de gegevens door Twitter worden opgeslagen en verwerkt, is een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel op twitter.com ook mogelijk. Tijdens de verwerking kunnen de gegevens naar een server van Twitter Inc. in de VS worden gestuurd. Twitter Inc. is gecertificeerd in het kader van het EU-VS Privacyschild en waarborgt daarmee een passend beschermingsniveau voor uw gegevens in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt het certificaat hier downloaden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active. Geanonimiseerde gegevens worden binnen 6 maanden verwijderd. Gegevens aan de hand waarvan een specifieke gebruiker op Twitter zou kunnen worden geïdentificeerd, wordt binnen 90 dagen verwijderd. Meer informatie over de opslagduur kan bij de provider worden opgevraagd of op https://legal.twitter.com/ads-terms/international.html. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door Twitter door de instellingen in uw Twitter-account aan te passen of via https://twitter.com/personalization. Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde reclame van bepaalde externe adverteerders, kunt u dat doen op https://optout.aboutads.info en https://optout.networkadvertising.org. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens, alsmede de privacy-instellingen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy.
 • Naam: Tealium Tag Management System
  Provider: Tealium Inc, 11085 Torreyana Road, San Diego, CA 92121, USA.
  Functie: We gebruiken Tealium voor het centraal beheren, controleren en laden van websitetags van derden op onze website. Dit stelt ons in staat om de gegevensverzameling van elke leverancierstag te controleren en onze websitebezoekers de mogelijkheid te geven om hun eigen beslissingen te nemen over toegang van derden en cookies. Uitbreidingen van de functionaliteit stellen ons ook in staat om delen van de websites dynamisch aan te passen en geautomatiseerde, realtime, on-demand functionaliteit te bieden. Om deze functionaliteit mogelijk te maken, wordt een cookie met de naam utag_main aangemaakt. We hebben een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel onze website als onze advertenties te optimaliseren. Het komt echter ook overeen met het belang van gebruikers om de toegang van externe providers te controleren. Intrekking van toestemming: Het tagbeheersysteem is noodzakelijk om de Dienst te kunnen leveren en kan daarom niet worden uitgeschakeld. Het toepasselijke privacybeleid van Tealium is te vinden op https://tealium.com/de/privacy/.

Het is mogelijk dat wij persoonlijke gegevens overdragen aan ontvangers buiten de EER, in zogenaamde derde landen. In dergelijke gevallen zorgen we er voorafgaand aan de overdracht voor dat ofwel de gegevensontvanger een geschikt niveau aan gegevensbescherming heeft ingesteld of dat u uw akkoord hebt gegeven voor de overdracht. U hebt het recht op een overzicht van de ontvangers in derde landen en een kopie van de specifieke bepalingen die een geschikt niveau aan gegevensbescherming waarborgen. Gebruik hiervoor de verklaringen in het deel "Contact".

6.2 Overview of the marketing tools and cookies we use
You will find an overview of the marketing tools and cookies we use in this section:

 • Naam: bosch-privacy-settings-v2
  Bewaartermijn: Deze cookie wordt maximal 12 maanden bewaard of totdat u uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekt.
  Functie: Onhoudt uw toestemming voor het gebruik van cookies voor deze website.
 • Naam: Google Analytics
  Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
  Functie: Analyseren van gebruikersgedrag (paginaweergaven, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), maken van pseudonieme gebruikersprofielen op basis van informatie van meerdere apparaten vanuit aanmeldingen in Google-gebruikers (cross-device tracking), verrijking van pseudonieme gebruikersgegevens met doelgroepspecifieke informatie geleverd door Google, retargeting, UX-testen, conversie-tracking en retargeting in combinatie met Google Ads.
 • Name: Google Optimize
  Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Functie: Deze cookie kan analyseren hoe gebruikers zich hebben gedragen op cross-site basis, UX-testen.
 • Naam: Google Tag Manager
  Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
  Functie: Management van website-tags via een interface, integratie- of programmacodes op uw websites.
 • Naam: Google Ads
  Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
  Functie: Google verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming via de "Google Ads Remarketing Tag"-pixel voor het maken van campagnerapporten, het tracken van conversies, klikgebeurtenissen en doelgericht adverteren buiten uw websites (retargeting) aan de hand van bijv. URL, referrer URL, lidmaatschap van re-marketing lijsten zoals door ons gedefinieerd. Bovenstaande informatie kan ook worden gebruikt om u aan uw Google-account te linken en uw in remarketing-lijsten op te nemen. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens over u van Google, alleen geanonimiseerde campagnerapporten over de doelgroep en reclameprestatie.
 • Naam: New Relic
  Provider: New Relic Inc. 111 SW 5th Ave 2700, Portland, OR 97204
  Functie: Meting van websitebeschikbaarheid en downtime.
 • Naam: Exavo SurveyStudio
  Provider: OPINION Market Research & Consulting GmbH
  Functie: Website-enquêtes uitvoeren om de gebruikerservaring te verbeteren.

6.3 Beheer van cookies en tracking-mechanismen
U kunt uw instellingen voor cookies en trackingmechanismen beheren in uw browser en/of in onze privacyinstellingen:

Let op: De instellingen die u kiest hebben alleen betrekking op de browser die u gebruikt.

Alle cookies uitschakelen

Als u alle cookies wilt uitschakelen, ga dan naar uw browserinstellingen en deactiveer het instellen van cookies. Dit kan van invloed zijn op de functionaliteit van de website.

Uw instellingen beheren met betrekking tot technisch niet-essentiële cookies en trackingmechanismen

Wanneer u onze website bezoekt, wordt u in een cookielaag gevraagd of u toestemming geeft voor het gebruik van comfort cookies en marketing cookies en/of trackingmechanismen. In onze privacy-instellingen kunt u reeds gegeven toestemmingen herroepen met toekomstige werking of ons uw toestemming op een later tijdstip geven.

7. Gebruik van onze mobiele applicaties

Naast ons onlineaanbod bieden we ook mobiele applicaties aan (hierna ‘apps’ genoemd) die u op uw mobiele apparaten kunt downloaden. Afgezien van de gegevens die op websites verzameld worden, verzamelen we via onze apps ook bijkomende persoonsgegevens die specifiek uit het gebruik van een mobiel apparaat voortvloeien. Dit gebeurt uitsluitend wanneer u hier uitdrukkelijk uw toestemming voor verleent.

7.1. Gegevensverwerking door operatoren van applicatiewinkels
Gegevens zoals gebruikersnamen, e-mailadressen en IP-adressen van individuele apparaten die door ons of buiten onze verantwoordelijkheid worden vergaard, worden nooit overgedragen aan een applicatiewinkel (bv. Google Play by Google, App Store by Apple, Galaxy Apps Store by Samsung) bij het downloaden van de betreffende app. We hebben geen invloed op de vergaring en de verdere verwerking van deze gegevens door de applicatiewinkel als verwerkingsverantwoordelijke.

8. YouTube

Dit onlineaanbod maakt gebruik van het YouTube-videoplatform dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS (hierna ‘YouTube’ genoemd). YouTube is een platform waarmee audio- en videobestanden kunnen worden afgespeeld.

Wanneer u zich toegang verschaft tot een bepaalde website met ons onlineaanbod die een ingebedde YouTube-speler bevat, dan maakt deze verbinding met YouTube zodat het video- of audiobestand kan worden doorgestuurd en afgespeeld. Wanneer u dit doet, worden er gegevens doorgestuurd naar YouTube als gegevensverwerker. We zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube.

Voor bijkomende informatie over de reikwijdte en het doel van de verzamelde gegevens, over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, en over uw rechten en de privacy-opties waaruit u kunt kiezen, verwijzen we u naar de privacyverklaring van YouTube.

9. Google Maps

Onze online aanbiedingen maken gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar een server van Google LLC in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website vermelde plaatsen. Dit vertegenwoordigt een overwegend legitiem belang van onze kant in de zin van artikel 6 lid 1 lit. f AVG.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

10. Social Plugins

In onze online-aanbiedingen gebruiken wij zogeheten social plug-ins van verschillende social netwerken; deze worden afzonderlijk beschreven in dit hoofdstuk.

Bij het gebruik van de plug-ins maakt uw internetbrowser een directe verbinding met de servers van de betreffende social netwerken. Hierbij ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat uw internetbrowser de betreffende website van onze online-aanbiedingen heeft geopend, ook als u geen gebruikersaccount bij deze aanbieder hebt of momenteel niet bent ingelogd op dit account. Logbestanden (inclusief het IP-adres) worden in dit geval rechtstreeks vanuit uw internetbrowser naar een server van de betreffende aanbieder verstuurd en daar eventueel opgeslagen. De aanbieder of de server kan zich buiten de EU of de EER bevinden (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten).

De plug-ins zijn zelfstandige uitbreidingen door aanbieders van social netwerken. Daarom kunnen wij geen invloed uitoefenen op de omvang van de gegevens die door hen worden verzameld en opgeslagen.

Doel en omvang van het verzamelen, verder verwerken en gebruiken van de gegevens door het sociale netwerk evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaring van het desbetreffende sociale netwerk.

indien u niet wilt dat sociale netwerkaanbieders gegevens ontvangen en, indien van toepassing opslaan of gebruiken, dient u de betreffende plug-ins niet te gebruiken.

Door gebruik te maken van de zogenaamde twee-klik-oplossing (geleverd door Heise Medien GmbH & Co. KG) beschermen wij uw bezoek aan onze webpagina’s tegen standaard logging en verwerking door sociale netwerkproviders. Wanneer u een pagina van onze website gebruikt die dergelijke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. Pas als u op de ter beschikking gestelde knop klikt, worden de plug-ins geactiveerd.

Facebook plugins
Facebook wordt beheerd op het adres www.facebook.com door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA en op het adres www.facebook.com door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Hier vindt u een overzicht van de plug-ins van Facebook en hun verschijningsvorm: https://developers.facebook.com/docs/plugins; U kunt hier informatie over gegevensbescherming op facebook vinden: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter plugins
Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Hier vindt u een overzicht van de plug-ins van Twitter en hun verschijningsvorm: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html; U kunt hier informatie over gegevensbescherming op Twitter vinden: https://twitter.com/privacy.

Pinterest plugins
Pinterest wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA ("Pinterest"). Hier vindt u een overzicht van de plug-ins van Pinterest en hun verschijningsvorm: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/; find information on data protection at Pinterest here: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

LinkedIn
Linkedin wordt beheerd onder www.linkedin.com door LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Sunnyvale, CA 94085, USA („LinkedIn“). Een overzicht van de Linkedin plug-ins kunt u hier vinden: https://developer.linkedin.com/plugins;
Meer informatie over gegevens bescherming bij Linkedin kunt u hier vinden: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

11. Communicatie tools op social mediaplatforms

We gebruiken op ons social media platform (bijvoorbeeld Twitter) communicatiehulpmiddelen om uw berichten die via dit social mediaplatform worden verzonden te verwerken en u ondersteuning te bieden.

Wanneer u een bericht verzendt via ons social mediaplatform, wordt het bericht verwerkt om uw vraag te behandelen (en indien nodig aanvullende gegevens die we van de aanbieder van social media ontvangen in verband met dit bericht, zoals uw naam of uw bestanden).

Daarnaast kunnen we deze gegevens in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm analyseren om beter te begrijpen hoe ons social mediaplatform wordt gebruikt.

Wij verzenden de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt aan de Bosch-rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw aanvraag (bijvoorbeeld als uw aanvraag betrekking heeft op een product dat wordt verkocht door een andere Bosch-rechtspersoon wordt gedistribueerd). De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is ons rechtmatig belang (artikel 6, lid 1 s 1 letter f van de AVG) of, in indien van toepassing, een bestaande contractuele relatie (artikel 6, lid 1 s. 1, letter b van de AVG). De verwerkte persoonlijke gegevens worden uiterlijk 180 dagen na ontvangst van uw bericht verwijderd.

12. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief met aanmelding; Recht op intrekking van toestemming

In het kader van ons onlineaanbod kunt u zich inschrijven voor nieuwsbrieven. Hiervoor gebruiken we een zogenaamde dubbele aanmeldingsprocedure. Dit betekent dat we u uitsluitend een nieuwsbrief sturen – via e-mail, mobiele berichtendienst (zoals WhatsApp), sms of push-melding – nadat u ons uitdrukkelijk de activering van de nieuwsbrief-service hebt bevestigd door de link in een bericht aan te klikken. Indien u op een later moment beslist dat u de nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming om via e-mail nieuwsbrieven te ontvangen, herroepen door op de link te klikken die u in het e-mailbericht met het betreffende onlineaanbod vindt, naargelang van het geval. Dit doet u in de administratieve instellingen. U kunt ook met ons contact opnemen aan de hand van de contactgegevens die u onder de rubriek Contact vindt.

13. Externe links

Ons onlineaanbod kan links bevatten naar de internetpagina’s van derden, d.w.z. aanbieders die niet met ons verbonden zijn. Wanneer u op deze links klikt, hebben wij geen invloed op de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens die mogelijk worden doorgestuurd naar deze derden wanneer u op de link klikt (zoals het IP-adres of de URL van de website waarop de link zich bevindt), aangezien het optreden van derden uiteraard buiten onze controle valt. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door derden.

14. Beveiliging

Onze werknemers en de ondernemingen die namens ons diensten verlenen, zijn gebonden door een confidentialiteitsverplichting en moeten de geldende wetgeving op de gegevensbescherming naleven.

We nemen alle nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen en om uw gegevens die door ons worden beheerd, te beschermen tegen de risico’s van onbedoelde of onrechtmatige vernieling, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking of ongeoorloofde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd conform de technologische vooruitgang.

15. Gebruikersrechten

Voor het afdwingen van uw rechten verwijzen we naar de informatie onder de rubriek Contact. Gelieve er daarbij voor te zorgen dat u uw identiteit op ondubbelzinnige wijze kunt aantonen.

Recht op informatie en toegang:
U hebt het recht om van ons een bevestiging te krijgen omtrent het feit dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens indien dit het geval is.

Recht op rechtzetting en verwijdering:
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over uzelf te laten rechtzetten zonder nodeloze vertraging van onzentwege. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, inclusief door aanvullende gegevens te verstrekken.
Dit geldt niet voor gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie- of boekhoudkundige doeleinden, noch voor gegevens die aan een wettelijke bewaringstermijn onderworpen zijn. Indien er geen toegang tot dergelijke gegevens vereist is, wordt de verwerking ervan echter beperkt (zie volgende paragraaf).

Beperking van de verwerking:
U hebt het recht om te vragen – voor zover aan de wettelijke voorschriften voldaan is – dat de verwerking van uw gegevens beperkt wordt.

Bezwaar tegen de verwerking van de gegevens:
U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. We verwerken uw persoonsgegevens dan niet langer, tenzij we conform de wettelijke voorschriften gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Bezwaar tegen direct marketing:
Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Gelieve er rekening mee te houden dat er, om organisatorische redenen, een overlapping kan bestaan tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een campagne die reeds loopt.

Bezwaar tegen gegevensverwerking op basis van de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’:
U hebt ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover dit gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang. We staken in dat geval de verwerking van uw gegevens, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen, conform de wettelijke vereisten voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekking van toestemming:
Indien u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens, hebt u het recht om deze toestemming met onmiddellijke ingang in te trekken. De wettelijkheid van de gegevensverwerking voor uw herroeping blijft ongewijzigd.

Gegevensoverdraagbaarheid:
U hebt het recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of – indien dit technisch mogelijk is – om te vragen dat we deze gegevens aan een derde partij doorgeven.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt een beroep doen op de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw woonplaats of staat, of op de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor ons. Dit is:

BE:
Gegevensbeschermingsautoriteit

Adres:
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
BELGIE

Postadres:
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Tel.: +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

16. Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om onze maatregelen op het vlak van beveiliging en gegevensbescherming te wijzigen indien dit gezien de technische ontwikkelingen vereist is. In dat geval zullen we onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Gelieve daarom de actuele versie van onze privacyverklaring te gebruiken, aangezien deze kan veranderen.

17. Contactgegevens

Als u contact met ons wilt opnemen, vindt u onze contactgegevens in punt 3 - "Verwerkingsverantwoordelijke".

Om uw rechten te doen gelden en gegevensbeschermingsincidenten te melden, kunt u de volgende link gebruiken: https://request.privacy-bosch.com/entity/stnl/lang/nl/

Voor de uitoefening van uw rechten, voor suggesties en klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens en voor het intrekken van uw toestemming, raden we u aan om contact op te nemen met onze Group Commissioner for Data Protection:

Group Commissioner for Data Protection
Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
DUITSLAND

of

DPO@bosch.com

18. Informatie te verstrekken aan betrokkenen volgens art. 13 van de AVG – Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Als partij die verantwoordelijk is voor SingleKey ID, draagt Bosch.IO GmbH gezamenlijke verantwoordelijkheid, samen met derden die verantwoordelijk zijn voor de toepassing(en) die je gebruikt, voor de verwerking van je gegevens conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Conform art. 26 van de AVG (Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken) hebben wij schriftelijk ons akkoord gegeven om gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor de gegevensverwerking. Meer bepaald hebben wij de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de betrokken partijen vastgelegd en afgesproken. Voor meer informatie over individuele verwerkingsactiviteiten raadpleeg je de privacyverklaring van Bosch.IO GmbH en het informatieblad over gegevensverwerking dat je vindt op Beleid inzake gegevensbescherming.

19. Datum van inwerkingtreding: 11.08.2022