Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Security and Safety Systems I Nederland

Privacyverklaring

Verklaring van gegevensbescherming

1. Privacyverklaring

Bosch Security Systems B.V.(hierna ‘Bosch’ of ‘we’ of ‘ons’ genoemd) dankt u voor uw bezoek aan zijn internetpagina’s en mobiele applicaties (gezamenlijk ‘het onlineaanbod’ genoemd) en voor de belangstelling die u voor zijn onderneming en producten toont.

Hier kunt u onze privacyverklaring in de juiste context lezen of afdrukken.

2. Bosch respecteert uw privacy

Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens. Ook de veiligheid van bedrijfsgegevens is een belangrijke bekommernis voor ons. De persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan ons onlineaanbod worden verzameld, verwerken we vertrouwelijk en steeds in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Gegevensbescherming en -beveiliging maken deel uit van onze bedrijfspolicy.

3. Verwerkingsverantwoordelijke

Bosch is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.
Dit zijn onze contactgegevens:

Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Nederland

Contactgegevens Nederland:
+31 (0)40 25 77 200
www.boschsecurity.nl
nl.securitysystems@bosch.com

4. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

4.1. Categorieën van gegevens die worden verwerkt
De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:

 • Contactgegevens (bv. naam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, IP-adres)
 • Contractuele stamgegevens (bv. contractuele relaties, contractueel belang of productbelang)
 • Klantenhistoriek
 • Gegevens over de boekhoudkundige verwerking van projecten en betalingsgegevens
 • Geolocatie

4.2. Principes
Het begrip ‘persoonsgegevens’ verwijst naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; het gaat onder meer om namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contractuele stamgegevens, gegevens over de boekhoudkundige verwerking van projecten en betalingsgegevens die kenmerkend zijn voor de identiteit van een persoon.

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (inclusief IP-adressen) uitsluitend indien hier een juridische rechtsgrond voor bestaat of indien u uw toestemming hebt verleend voor de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens in verband hiermee (bv. door u te registreren).

4.3. Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking
Wij en de door ons aangestelde dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verstrekken van dit onlineaanbod
  (Rechtsgrond: Het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij direct marketing, voor zover dit conform de gegevensbeschermings- en mededingingswetten verloopt).
 • Verstrekken van dit onlineaanbod en nakoming van een overeenkomst conform onze contractuele voorwaarden, inclusief vereffening. Deze vereffening kan de verkoop van vorderingen omvatten.
  (Rechtsgronden: Nakoming van een overeenkomst en/of het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij een doeltreffend vorderingenbeheer voor wat de verkoop van vorderingen betreft).
 • Vaststelling van onderbrekingen/storingen en beveiligingsredenen.
  (Rechtsgronden: Nakoming van onze wettelijke verplichtingen in het kader van de gegevensbeveiliging en ons gerechtvaardigd belang bij het oplossen van onderbrekingen/storingen en bij de beveiliging van ons aanbod).
 • Zelfpromotie en promotie door anderen, evenals marktonderzoek en analyses van het marktbereik binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is of op basis van toestemming.
  (Rechtsgronden: Toestemming / het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij direct marketing, voor zover dit conform de gegevensbeschermings- en mededingingswetten verloopt).
 • Versturen van een nieuwsbrief via e-mail of sms/mms met de toestemming van de ontvanger.
  (Rechtsgrond: Toestemming).
 • Bescherming en verdediging van onze rechten.
  (Rechtsgrond: Het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij de bescherming en verdediging van onze rechten).
 • Geolocatie: IP-adressen worden in dit proces tot het laatste octet ingekort voordat ze in een analyse van het gebruikersgedrag worden gebruikt. Uw IP-adres wordt ook alleen in verkorte vorm gebruikt bij het vaststellen van een geschatte geolocatie. Hier wordt het land van herkomst bepaald en deze gegevens worden vervolgens opgeslagen. (Geleverde wettelijke basis: legitieme belangen, zolang deze in overeenstemming zijn met de normen bepaald door de wetgeving inzake gegevensbescherming en mededingingsregels)

4.4. Registratie
Indien u gebruik wenst te maken van/toegang wilt krijgen tot de voordelen waarvoor een overeenkomst dient te worden gesloten, verzoeken we u om u te registreren. In het kader van de registratieprocedure verzamelen we de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren (bv. voornaam, familienaam, geboortedatum, e-mailadres indien dit van toepassing is, gegevens aangaande de gewenste betalingsmethode of de rekeninghouder), evenals de bijkomende gegevens die u op vrijwillige basis verstrekt, indien dit van toepassing is. Verplichte velden worden aangeduid met een *.

4.5. Logbestanden
Telkens wanneer u het internet gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie door die we in zogenaamde logbestanden opslaan.
We bewaren deze logbestanden gedurende een korte periode, uitsluitend om storingen vast te stellen en om beveiligingsredenen (bv. om aanvalspogingen te herkennen). Daarna wissen we ze. Logbestanden die als bewijsmateriaal moeten worden bijgehouden, worden niet gewist tot het betreffende incident volledig uitgeklaard is en kunnen aan de onderzoeksinstanties worden bezorgd. Dit wordt geval per geval beslist.
Logbestanden worden ook gebruikt voor analysedoeleinden (zonder het IP-adres of zonder het volledige IP-adres). Zie hiervoor de rubriek Websiteanalyse.

In de logbestanden wordt meer in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:

IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat waarmee toegang wordt verkregen tot het onlineaanbod;

 • internetadres van de website via dewelke toegang wordt verkregen tot het onlineaanbod (zogenaamde herkomst-URL of verwijzende URL);
 • naam van de dienstverlener die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het onlineaanbod;
 • naam van de bestanden of informatie waartoe toegang wordt verkregen;
 • datum en uur, evenals duur van de opvraging;
 • hoeveelheid doorgestuurde gegevens;
 • besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, inclusief geïnstalleerde add-ons (bv. Flash Player);
 • http-statuscode (bv. ‘Verzoek succesvol’ of ‘Gevraagd bestand niet gevonden’).

4.6. Kinderen
Dit onlineaanbod is niet bestemd voor kinderen jonger dan 16.

4.7. Gegevensoverdracht

4.7.1. Doorsturen van gegevens naar andere verwerkingsverantwoordelijken
Uw persoonsgegevens worden in principe slechts naar andere verwerkingsverantwoordelijken verstuurd wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, indien wij of de derde partij een gerechtvaardigd belang hebben bij de overdracht, of indien u uw toestemming hebt verleend. Voor meer informatie over de rechtsgronden verwijzen we naar de rubriek Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden. Derden kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn. Wanneer gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang aan derden worden doorgegeven, wordt dit toegelicht in deze privacyverklaring.
Verder kunnen gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken worden doorgestuurd wanneer we hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke regels of afdwingbare administratieve of gerechtelijke beslissingen.

4.7.2. Dienstverleners (algemeen)
We hebben externe dienstverleners belast met taken zoals verkoop- en marketingdiensten, contractenbeheer, betalingsafhandeling, programmatie, hosting van gegevens en hotlinediensten. We hebben deze dienstverleners zorgvuldig uitgekozen en controleren hen regelmatig. We verifiëren meer in het bijzonder of ze de gegevens die ze bewaren, zorgvuldig behandelen en beschermen. Alle dienstverleners zijn onderworpen aan een confidentialiteitsverplichting en moeten de regelgeving naleven. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

4.7.3. Betalingsdienstaanbieders
We doen een beroep op externe betalingsdienstaanbieders.
Afhankelijk van de betalingsmethode die u tijdens het bestelproces kiest, sturen we de gegevens die bij de verwerking van de betalingen worden gebruikt (bv. bankrekening- of kredietkaartgegevens) door naar de financiële instelling die met de betaling belast is of naar de door ons aangestelde betalingsdienstaanbieders. Soms verzamelen en verwerken betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook als verwerkingsverantwoordelijken. In dat geval (indien de betalingsdienstaanbieders verwerkingsverantwoordelijken zijn) is de privacyverklaring of het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

4.7.4. Vorderingenbeheer
We behouden ons het recht voor om vorderingen door externe dienstverleners te laten innen.
Verder hebben we een gerechtvaardigd belang bij de verkoop van vorderingen aan derden en bij het overdragen van de noodzakelijke gegevens voor hun inning aan de koper van deze vorderingen. Bij het innen van een vordering treden de kopers van de betreffende vordering in hun eigen naam op en zijn ze zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. In dit geval is de privacyverklaring van de koper van de betreffende vordering van toepassing.

4.8. Overdracht aan ontvangers in landen buiten de EER
We kunnen persoonsgegevens ook overdragen aan ontvangers die in landen buiten de EER gevestigd zijn (zogenaamde derde landen). In die gevallen garanderen we vóór de overdracht dat de ontvanger van de gegevens een passend gegevensbeschermingsniveau kan bieden (bv. op grond van een besluit van de Europese Commissie waarbij de bescherming voor het betreffende land als passend wordt erkend, of op grond van een overeenkomst met de ontvanger op basis van zogenaamde EU-modelclausules), of zorgen we ervoor dat u met de overdracht hebt ingestemd.
U hebt het recht om een lijst te krijgen van alle ontvangers die in derde landen gevestigd zijn, alsook een exemplaar van de bepalingen die specifiek overeengekomen worden om een passend niveau van gegevensbescherming te garanderen. We verwijzen hiervoor naar de rubriek Contact.

4.9. Duur van de gegevensopslag – Bewaringstermijnen
In principe bewaren we uw gegevens zolang dit nodig is om ons onlineaanbod en de bijbehorende diensten te verstrekken, of zolang we een gerechtvaardigd belang hebben bij de opslag van deze gegevens (we kunnen bijvoorbeeld ook na de uitvoering van een contract een gerechtvaardigd belang hebben bij het versturen van publiciteit via de post). In alle andere gevallen wissen we uw persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die we moeten bewaren om onze wettelijke verplichtingen na te komen (het belastingwetboek en het wetboek van koophandel verplichten ons bijvoorbeeld om documenten zoals overeenkomsten en facturen gedurende een bepaalde termijn beschikbaar te houden).

5. Kredietbeoordelingen

We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de kredietbeoordelingen waarnaar in deze rubriek wordt verwezen, om ons tegen oninbare schulden en slechte investeringen te beschermen. We kunnen aan ondernemingen die wiskundige en statistische analyses uitvoeren, de opdracht geven om het risico op niet-betaling in te schatten en om ons, binnen de grenzen van wat wettelijk toegestaan is, informatie te verschaffen omtrent de waarschijnlijkheid van wanbetalingen. Voor de beoordeling kan gebruik worden gemaakt van adresgegevens maar ook van andere gegevens.

Indien het resultaat van een kredietbeoordeling niet aan onze voorwaarden beantwoordt, behouden we ons het recht voor om een gegarandeerde betaling te vragen (bv. met een kredietkaart) of om het sluiten van een overeenkomst te weigeren.

Een kredietbeoordeling is gebaseerd op een geautomatiseerde besluitvorming. Indien u het oneens bent met het resultaat, kunt u uw standpunt schriftelijk bezorgen aan de persoon die het dossier behandelt. Verder hebt u het recht om te weten welke de belangrijke redenen zijn waarop de beslissing van de betreffende dienstverlener gebaseerd is.

6. Rapportering aan kredietinformatiebureaus

We rapporteren vervallen vorderingen aan kredietinformatiebureaus wanneer wij, hoewel de vorderingen opeisbaar zijn, geen betaling hebben ontvangen, wanneer de overdracht noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden veilig te stellen, en wanneer aan bijkomende wettelijke voorwaarden voldaan is. Het gaat om:

 • de afdwingbaarheid van de vordering of de aanwezigheid van een uitdrukkelijke promesse; of
 • de versturing van minstens twee schriftelijke aanmaningen na de vervaldatum van de vordering, op voorwaarde dat de eerste aanmaning minstens vier weken eerder werd verstuurd en de schuldenaar op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid dat de vordering bij een kredietinformatiebureau zou worden ingediend (in de eerste aanmaning of in ieder geval vóór de effectieve indiening bij het kredietinformatiebureau) en op voorwaarde dat de vordering niet werd betwist; of
 • de mogelijkheid om de contractuele relatie zonder opzeggingstermijn te beëindigen wegens achterstallige betalingen, op voorwaarde dat de schuldenaar op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid dat de vordering bij een kredietinformatiebureau zou worden ingediend.

Verder kunnen we ook schendingen van de overeenkomst (bv. frauduleus gedrag, misbruik) bij kredietinformatiebureaus melden voor zover dit noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden veilig te stellen en er geen reden is om aan te nemen dat de beschermenswaardige belangen van de getroffen persoon zwaarder wegen dan deze gerechtvaardigde belangen.

7. Gebruik van cookies

7.1. Algemeen
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u een onlineaanbod raadpleegt. Indien u dit onlineaanbod een volgende keer raadpleegt, stuurt uw browser de inhoud van de cookies terug naar de betreffende aanbieder, zodat het eindapparaat weer kan worden geïdentificeerd. Door de cookies te lezen, kunnen we ons onlineaanbod voor u optimaliseren. Dit vergroot het gebruiksgemak voor u.

7.2. Uitschakeling en verwijdering van cookies
Wanneer u onze internetpagina’s bezoekt, wordt u in een pop-upvenster gevraagd of u de cookies toestaat die op onze pagina worden geplaatst, dan wel of u de cookies in de instellingen wilt uitschakelen.
Indien u beslist om de cookies te blokkeren, wordt er een opt-outcookie in uw browser geplaatst. Deze cookie is uitsluitend bedoeld om uw bezwaar tegen cookies aan te geven. Wanneer cookies uitgeschakeld worden, werken individuele functies van onze internetpagina’s mogelijk niet langer. We merken op dat een opt-outcookie om technische redenen alleen kan worden geplaatst in de browser die werd gebruikt om deze cookie te plaatsen. Indien u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindapparaat gebruikt, moet u opnieuw de cookies weigeren.
De voorkeurinstelling geldt niet voor de cookies die andere aanbieders plaatsen tijdens uw bezoek aan de internetpagina’s van derden.
Uw browser stelt u in staat om alle cookies op elk ogenblik te verwijderen. Gelieve hiervoor de hulpfunctie van uw browser te raadplegen. Dit kan er echter voor zorgen dat individuele functies niet langer beschikbaar zijn.
Verder kunt u het gebruik van cookies van derden beheren en uitschakelen op de volgende webpagina:

http://www.uwonlinechoices.com/uk/uw-ad-choices
Aangezien we deze website niet beheren, zijn we niet aansprakelijk voor de inhoud en de beschikbaarheid ervan, en kunnen we hier geen enkele invloed op uitoefenen.

7.3. Overzicht van door ons gebruikte cookies
In deze rubriek vindt u een overzicht van de cookies die we gebruiken.

7.3.1. Absoluut noodzakelijke cookies
Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om ons onlineaanbod op veilige wijze te kunnen verstrekken. In deze categorie zitten bijvoorbeeld:

 • Cookies die onze gebruikers identificeren of authentiseren;
 • Cookies die bepaalde door de gebruiker ingevoerde gegevens tijdelijk opslaan (bv. de inhoud van een winkelmandje of een onlineformulier);
 • Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan (bv. zoek- of taalinstellingen);
 • Cookies die gegevens opslaan om video- of audiobestanden ongehinderd te kunnen afspelen.

7.3.2. Cookies en volgmechanismen die niet noodzakelijk zijn
We gebruiken dergelijke cookies en volgmechanismen alleen als u ons in elk geval uw voorafgaande toestemming heeft gegeven. Met uitzondering van de cookie die de huidige status van uw privacy-instellingen bewaart (selectiecookie). Deze cookie wordt ingesteld op basis van legitiem belang.
We onderscheiden twee subcategorieën met betrekking tot deze cookies en volgmechanismen:

 • Comfort-cookies: deze cookies maken de bediening eenvoudiger en stellen u dus in staat om comfortabeler door onze online service te bladeren; bijv. uw taalinstellingen kunnen in deze cookies worden opgenomen. Comfort-cookies worden momenteel niet gebruikt.
 • Marketingcookies en volgmechanismen: door marketingcookies en volgmechanismen te gebruiken, kunnen wij en onze partners u aanbiedingen tonen op basis van uw interesses, die voortvloeien uit een analyse van uw gebruikersgedrag.

Statistieken: Met behulp van statistische hulpmiddelen meten we b.v. het aantal paginaweergaven.
Houd er rekening mee dat het gebruik van de tools mogelijk de overdracht van uw gegevens naar ontvangers buiten de EER kan omvatten wanneer er geen adequaat niveau van gegevensbescherming is op grond van de AVG (bijvoorbeeld de VS). Raadpleeg de volgende beschrijving van de afzonderlijke marketingtools voor meer informatie hierover.

7.3.3. Analytische cookies
We gebruiken analytische cookies om gegevens over het gedrag van onze gebruikers op te slaan (bv. aangeklikte publiciteitsbanners, ingevoerde zoekopdrachten) en om dit statistisch te evalueren.

 • Cookie name: bosch-privacy-settings-v2
  Storage period: This cookie will be stored for a maximum of 12 months or until you revoke your consent to the use of cookies.
  Function: Remembers your consent to the use of cookies for this website.
 • Tool name: Google Analytics
  Provider: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Function: Analysis of user behavior (page retrievals, number of visitors and visits, downloads), creation of pseudonymous user profiles based on cross-device information of logged-in Google users (cross-device tracking), enrichment of pseudonymous user data with target group-specific information provided by Google, retargeting, UX testing, conversion tracking and retargeting in conjunction with Google Ads.
 • Tool name: Google Optimize
  Provider: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Function: Cookie can analyze how users have behaved on a cross-site basis, UX testing.
 • Tool name: Google Tag Manager
  Provider: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Function: Administration of website tags via a user interface, integration of program codes on our websites.
 • Tool name: New Relic
  Provider: New Relic Inc. 111 SW 5th Ave 2700, Portland, OR 97204
  Function: Measurement of website availability and downtime

8. Websiteanalyse

We hebben statistische informatie over het gebruik van ons onlineaanbod nodig om dit gebruiksvriendelijker te maken, om het marktbereik te meten en om marktonderzoek te doen.
Daarom gebruiken we de tools voor websiteanalyse die in deze rubriek worden beschreven.
De gebruiksprofielen die door deze tools worden aangemaakt met behulp van analysecookies of op basis van een evaluatie van de logbestanden, bevatten geen persoonsgegevens. De tools gebruiken geen IP-adressen van gebruikers of korten ze onmiddellijk in nadat ze deze adressen hebben verzameld.
De aanbieders van de tool verwerken de gegevens slechts als verwerkers, conform onze richtlijnen en niet voor hun eigen doeleinden.
Hieronder volgt informatie over elke tool-aanbieder en de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen de vergaring en verwerking van gegevens via elke tool.
In verband met de tools die opt-outcookies gebruiken, merken we op dat de functie om cookies te weigeren steeds aan een apparaat of browser gekoppeld is en dus slechts werkt op het eindapparaat of de browser die u op dat moment gebruikt. Indien u verscheidene eindapparaten of browsers gebruikt, moet u cookies weigeren op elk apparaat en met elke browser die u gebruikt.
Afgezien hiervan kunt u de aanmaak van gebruiksprofielen doorgaans voorkomen door in het algemeen het gebruik van cookies uit te schakelen. Zie hiervoor de rubriek Cookies uitschakelen en verwijderen.

8.1. WebTrends
WebTrends wordt aangeboden door WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, VS.
U kunt bezwaar maken tegen de verzameling of verwerking van uw gegevens door op de volgende link te klikken en gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp .

8.2. Google Analytics
Google Analytics wordt aangeboden door Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (hierna ‘Google’ genoemd). We gebruiken Google Analytics met de bijkomende functie die Google aanbiedt om IP-adressen te anonimiseren. Op die manier verkort Google de IP-adressen in de EU in de meeste gevallen al, maar in de Verenigde Staten slechts in uitzonderlijke gevallen. Zowel in de EU als in de VS slaat Google alleen verkorte IP-adressen op.
U kunt bezwaar maken tegen de verzameling of verwerking van uw gegevens door op de volgende link te klikken en een browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

9. Gebruik van onze mobiele applicaties

Naast ons onlineaanbod bieden we ook mobiele applicaties aan (hierna ‘apps’ genoemd) die u op uw mobiele apparaten kunt downloaden. Afgezien van de gegevens die op websites verzameld worden, verzamelen we via onze apps ook bijkomende persoonsgegevens die specifiek uit het gebruik van een mobiel apparaat voortvloeien. Dit gebeurt uitsluitend wanneer u hier uitdrukkelijk uw toestemming voor verleent.

9.1. Gegevensverwerking door operatoren van applicatiewinkels
Gegevens zoals gebruikersnamen, e-mailadressen en IP-adressen van individuele apparaten die door ons of buiten onze verantwoordelijkheid worden vergaard, worden nooit overgedragen aan een applicatiewinkel (bv. Google Play by Google, App Store by Apple, Galaxy Apps Store by Samsung) bij het downloaden van de betreffende app. We hebben geen invloed op de vergaring en de verdere verwerking van deze gegevens door de applicatiewinkel als verwerkingsverantwoordelijke.

10. YouTube

Dit onlineaanbod maakt gebruik van het YouTube-videoplatform dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS (hierna ‘YouTube’ genoemd). YouTube is een platform waarmee audio- en videobestanden kunnen worden afgespeeld.
Wanneer u zich toegang verschaft tot een bepaalde website met ons onlineaanbod die een ingebedde YouTube-speler bevat, dan maakt deze verbinding met YouTube zodat het video- of audiobestand kan worden doorgestuurd en afgespeeld. Wanneer u dit doet, worden er gegevens doorgestuurd naar YouTube als gegevensverwerker. We zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube.
Voor bijkomende informatie over de reikwijdte en het doel van de verzamelde gegevens, over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, en over uw rechten en de privacy-opties waaruit u kunt kiezen, verwijzen we u naar de privacyverklaring van YouTube.

11. Nieuwsbrief

11.1. Nieuwsbrief met aanmelding; Recht op intrekking van toestemming
In het kader van ons onlineaanbod kunt u zich inschrijven voor nieuwsbrieven. Hiervoor gebruiken we een zogenaamde dubbele aanmeldingsprocedure. Dit betekent dat we u uitsluitend een nieuwsbrief sturen – via e-mail, mobiele berichtendienst (zoals WhatsApp), sms of push-melding – nadat u ons uitdrukkelijk de activering van de nieuwsbrief-service hebt bevestigd door de link in een bericht aan te klikken. Indien u op een later moment beslist dat u de nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming om via e-mail nieuwsbrieven te ontvangen, herroepen door op de link te klikken die u in het e-mailbericht met het betreffende onlineaanbod vindt, naargelang van het geval. Dit doet u in de administratieve instellingen. U kunt ook met ons contact opnemen aan de hand van de contactgegevens die u onder de rubriek Contact vindt.

12. Externe links

Ons onlineaanbod kan links bevatten naar de internetpagina’s van derden, d.w.z. aanbieders die niet met ons verbonden zijn. Wanneer u op deze links klikt, hebben wij geen invloed op de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens die mogelijk worden doorgestuurd naar deze derden wanneer u op de link klikt (zoals het IP-adres of de URL van de website waarop de link zich bevindt), aangezien het optreden van derden uiteraard buiten onze controle valt. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door derden.

13. Beveiliging

Onze werknemers en de ondernemingen die namens ons diensten verlenen, zijn gebonden door een confidentialiteitsverplichting en moeten de geldende wetgeving op de gegevensbescherming naleven.
We nemen alle nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen en om uw gegevens die door ons worden beheerd, te beschermen tegen de risico’s van onbedoelde of onrechtmatige vernieling, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking of ongeoorloofde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd conform de technologische vooruitgang.

14. Gebruikersrechten

Voor het afdwingen van uw rechten verwijzen we naar de informatie onder de rubriek Contact. Gelieve er daarbij voor te zorgen dat u uw identiteit op ondubbelzinnige wijze kunt aantonen.

Recht op informatie en toegang:
U hebt het recht om van ons een bevestiging te krijgen omtrent het feit dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens indien dit het geval is.

Recht op rechtzetting en verwijdering:
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over uzelf te laten rechtzetten zonder nodeloze vertraging van onzentwege. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, inclusief door aanvullende gegevens te verstrekken.
Dit geldt niet voor gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie- of boekhoudkundige doeleinden, noch voor gegevens die aan een wettelijke bewaringstermijn onderworpen zijn. Indien er geen toegang tot dergelijke gegevens vereist is, wordt de verwerking ervan echter beperkt (zie volgende paragraaf).

Beperking van de verwerking:
U hebt het recht om te vragen – voor zover aan de wettelijke voorschriften voldaan is – dat de verwerking van uw gegevens beperkt wordt.

Bezwaar tegen de verwerking van de gegevens:
U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. We verwerken uw persoonsgegevens dan niet langer, tenzij we conform de wettelijke voorschriften gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Bezwaar tegen direct marketing:
Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Gelieve er rekening mee te houden dat er, om organisatorische redenen, een overlapping kan bestaan tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een campagne die reeds loopt.

Bezwaar tegen gegevensverwerking op basis van de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’:
U hebt ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover dit gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang. We staken in dat geval de verwerking van uw gegevens, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen, conform de wettelijke vereisten voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekking van toestemming:
Indien u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens, hebt u het recht om deze toestemming met onmiddellijke ingang in te trekken. De wettelijkheid van de gegevensverwerking voor uw herroeping blijft ongewijzigd.

14.1. Gegevensoverdraagbaarheid:
U hebt het recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of – indien dit technisch mogelijk is – om te vragen dat we deze gegevens aan een derde partij doorgeven.

14.2. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt een beroep doen op de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw woonplaats of staat, of op de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor ons. Dit is:

NL:
Autoriteit Persoonsgegevens

Adres:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
NEDERLAND

Postadres:
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Tel.: 0900 - 2001 201

15. Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om onze maatregelen op het vlak van beveiliging en gegevensbescherming te wijzigen indien dit gezien de technische ontwikkelingen vereist is. In dat geval zullen we onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Gelieve daarom de actuele versie van onze privacyverklaring te gebruiken, aangezien deze kan veranderen.

16. Contactgegevens

Als u contact met ons wilt opnemen, vindt u onze contactgegevens in punt 3 - "Verwerkingsverantwoordelijke".
Om uw rechten te doen gelden en gegevensbeschermingsincidenten te melden, kunt u de volgende link gebruiken: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=dut
Voor de uitoefening van uw rechten, voor suggesties en klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens en voor het intrekken van uw toestemming, raden we u aan om contact op te nemen met onze Group Commissioner for Data Protection:

Group Commissioner for Data Protection
Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
DUITSLAND

of

DPO@bosch.com

17. Datum van inwerkingtreding: 15.10.2021