Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Security and Safety Systems I Nederland

Privacyverklaring

Verklaring van gegevensbescherming

1. Privacyverklaring

Bosch Security Systems B.V.(hierna ‘Bosch’ of ‘we’ of ‘ons’ genoemd) dankt u voor uw bezoek aan zijn internetpagina’s en mobiele applicaties (gezamenlijk ‘het onlineaanbod’ genoemd) en voor de belangstelling die u voor zijn onderneming en producten toont.

Hier kunt u onze privacyverklaring in de juiste context lezen of afdrukken.

2. Bosch respecteert uw privacy

Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens. Ook de veiligheid van bedrijfsgegevens is een belangrijke bekommernis voor ons. De persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan ons onlineaanbod worden verzameld, verwerken we vertrouwelijk en steeds in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Gegevensbescherming en -beveiliging maken deel uit van onze bedrijfspolicy.

3. Verwerkingsverantwoordelijke

Bosch is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.
Dit zijn onze contactgegevens:

Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Nederland

Contactgegevens Nederland:
+31 (0)40 25 77 200
www.boschsecurity.nl
nl.securitysystems@bosch.com

4. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

4.1. Categorieën van gegevens die worden verwerkt
De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:

 • Contactgegevens (bv. naam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, IP-adres)
 • Contractuele stamgegevens (bv. contractuele relaties, contractueel belang of productbelang)
 • Klantenhistoriek
 • Gegevens over de boekhoudkundige verwerking van projecten en betalingsgegevens
 • Geolocatie

4.2. Principes
Het begrip ‘persoonsgegevens’ verwijst naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; het gaat onder meer om namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contractuele stamgegevens, gegevens over de boekhoudkundige verwerking van projecten en betalingsgegevens die kenmerkend zijn voor de identiteit van een persoon.

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (inclusief IP-adressen) uitsluitend indien hier een juridische rechtsgrond voor bestaat of indien u uw toestemming hebt verleend voor de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens in verband hiermee (bv. door u te registreren).

4.3. Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking
Wij en de door ons aangestelde dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verstrekken van dit onlineaanbod
  (Rechtsgrond: Het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij direct marketing, voor zover dit conform de gegevensbeschermings- en mededingingswetten verloopt).
 • Verstrekken van dit onlineaanbod en nakoming van een overeenkomst conform onze contractuele voorwaarden, inclusief vereffening. Deze vereffening kan de verkoop van vorderingen omvatten.
  (Rechtsgronden: Nakoming van een overeenkomst en/of het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij een doeltreffend vorderingenbeheer voor wat de verkoop van vorderingen betreft).
 • Vaststelling van onderbrekingen/storingen en beveiligingsredenen.
  (Rechtsgronden: Nakoming van onze wettelijke verplichtingen in het kader van de gegevensbeveiliging en ons gerechtvaardigd belang bij het oplossen van onderbrekingen/storingen en bij de beveiliging van ons aanbod).
 • Zelfpromotie en promotie door anderen, evenals marktonderzoek en analyses van het marktbereik binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is of op basis van toestemming.
  (Rechtsgronden: Toestemming / het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij direct marketing, voor zover dit conform de gegevensbeschermings- en mededingingswetten verloopt).
 • Versturen van een nieuwsbrief via e-mail of sms/mms met de toestemming van de ontvanger.
  (Rechtsgrond: Toestemming).
 • Bescherming en verdediging van onze rechten.
  (Rechtsgrond: Het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij de bescherming en verdediging van onze rechten).
 • Geolocatie: IP-adressen worden in dit proces tot het laatste octet ingekort voordat ze in een analyse van het gebruikersgedrag worden gebruikt. Uw IP-adres wordt ook alleen in verkorte vorm gebruikt bij het vaststellen van een geschatte geolocatie. Hier wordt het land van herkomst bepaald en deze gegevens worden vervolgens opgeslagen. (Geleverde wettelijke basis: legitieme belangen, zolang deze in overeenstemming zijn met de normen bepaald door de wetgeving inzake gegevensbescherming en mededingingsregels)

4.4. Registratie
Indien u gebruik wenst te maken van/toegang wilt krijgen tot de voordelen waarvoor een overeenkomst dient te worden gesloten, verzoeken we u om u te registreren. In het kader van de registratieprocedure verzamelen we de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren (bv. voornaam, familienaam, geboortedatum, e-mailadres indien dit van toepassing is, gegevens aangaande de gewenste betalingsmethode of de rekeninghouder), evenals de bijkomende gegevens die u op vrijwillige basis verstrekt, indien dit van toepassing is. Verplichte velden worden aangeduid met een *.

4.5. Logbestanden
Telkens wanneer u het internet gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie door die we in zogenaamde logbestanden opslaan.
We bewaren deze logbestanden gedurende een korte periode, uitsluitend om storingen vast te stellen en om beveiligingsredenen (bv. om aanvalspogingen te herkennen). Daarna wissen we ze. Logbestanden die als bewijsmateriaal moeten worden bijgehouden, worden niet gewist tot het betreffende incident volledig uitgeklaard is en kunnen aan de onderzoeksinstanties worden bezorgd. Dit wordt geval per geval beslist.
Logbestanden worden ook gebruikt voor analysedoeleinden (zonder het IP-adres of zonder het volledige IP-adres). Zie hiervoor de rubriek Websiteanalyse.

In de logbestanden wordt meer in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:

IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat waarmee toegang wordt verkregen tot het onlineaanbod;

 • internetadres van de website via dewelke toegang wordt verkregen tot het onlineaanbod (zogenaamde herkomst-URL of verwijzende URL);
 • naam van de dienstverlener die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het onlineaanbod;
 • naam van de bestanden of informatie waartoe toegang wordt verkregen;
 • datum en uur, evenals duur van de opvraging;
 • hoeveelheid doorgestuurde gegevens;
 • besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, inclusief geïnstalleerde add-ons (bv. Flash Player);
 • http-statuscode (bv. ‘Verzoek succesvol’ of ‘Gevraagd bestand niet gevonden’).

4.6. Kinderen
Dit onlineaanbod is niet bestemd voor kinderen jonger dan 16.

4.7. Gegevensoverdracht

4.7.1. Doorsturen van gegevens naar andere verwerkingsverantwoordelijken
Uw persoonsgegevens worden in principe slechts naar andere verwerkingsverantwoordelijken verstuurd wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, indien wij of de derde partij een gerechtvaardigd belang hebben bij de overdracht, of indien u uw toestemming hebt verleend. Voor meer informatie over de rechtsgronden verwijzen we naar de rubriek Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden. Derden kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn. Wanneer gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang aan derden worden doorgegeven, wordt dit toegelicht in deze privacyverklaring.
Verder kunnen gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken worden doorgestuurd wanneer we hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke regels of afdwingbare administratieve of gerechtelijke beslissingen.

4.7.2. Dienstverleners (algemeen)
We hebben externe dienstverleners belast met taken zoals verkoop- en marketingdiensten, contractenbeheer, betalingsafhandeling, programmatie, hosting van gegevens en hotlinediensten. We hebben deze dienstverleners zorgvuldig uitgekozen en controleren hen regelmatig. We verifiëren meer in het bijzonder of ze de gegevens die ze bewaren, zorgvuldig behandelen en beschermen. Alle dienstverleners zijn onderworpen aan een confidentialiteitsverplichting en moeten de regelgeving naleven. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

4.7.3. Betalingsdienstaanbieders
We doen een beroep op externe betalingsdienstaanbieders.
Afhankelijk van de betalingsmethode die u tijdens het bestelproces kiest, sturen we de gegevens die bij de verwerking van de betalingen worden gebruikt (bv. bankrekening- of kredietkaartgegevens) door naar de financiële instelling die met de betaling belast is of naar de door ons aangestelde betalingsdienstaanbieders. Soms verzamelen en verwerken betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook als verwerkingsverantwoordelijken. In dat geval (indien de betalingsdienstaanbieders verwerkingsverantwoordelijken zijn) is de privacyverklaring of het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

4.7.4. Vorderingenbeheer
We behouden ons het recht voor om vorderingen door externe dienstverleners te laten innen.
Verder hebben we een gerechtvaardigd belang bij de verkoop van vorderingen aan derden en bij het overdragen van de noodzakelijke gegevens voor hun inning aan de koper van deze vorderingen. Bij het innen van een vordering treden de kopers van de betreffende vordering in hun eigen naam op en zijn ze zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. In dit geval is de privacyverklaring van de koper van de betreffende vordering van toepassing.

4.8. Overdracht aan ontvangers in landen buiten de EER
We kunnen persoonsgegevens ook overdragen aan ontvangers die in landen buiten de EER gevestigd zijn (zogenaamde derde landen). In die gevallen garanderen we vóór de overdracht dat de ontvanger van de gegevens een passend gegevensbeschermingsniveau kan bieden (bv. op grond van een besluit van de Europese Commissie waarbij de bescherming voor het betreffende land als passend wordt erkend, of op grond van een overeenkomst met de ontvanger op basis van zogenaamde EU-modelclausules), of zorgen we ervoor dat u met de overdracht hebt ingestemd.
U hebt het recht om een lijst te krijgen van alle ontvangers die in derde landen gevestigd zijn, alsook een exemplaar van de bepalingen die specifiek overeengekomen worden om een passend niveau van gegevensbescherming te garanderen. We verwijzen hiervoor naar de rubriek Contact.

4.9. Duur van de gegevensopslag – Bewaringstermijnen
In principe bewaren we uw gegevens zolang dit nodig is om ons onlineaanbod en de bijbehorende diensten te verstrekken, of zolang we een gerechtvaardigd belang hebben bij de opslag van deze gegevens (we kunnen bijvoorbeeld ook na de uitvoering van een contract een gerechtvaardigd belang hebben bij het versturen van publiciteit via de post). In alle andere gevallen wissen we uw persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die we moeten bewaren om onze wettelijke verplichtingen na te komen (het belastingwetboek en het wetboek van koophandel verplichten ons bijvoorbeeld om documenten zoals overeenkomsten en facturen gedurende een bepaalde termijn beschikbaar te houden).

5. Kredietbeoordelingen

We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de kredietbeoordelingen waarnaar in deze rubriek wordt verwezen, om ons tegen oninbare schulden en slechte investeringen te beschermen. We kunnen aan ondernemingen die wiskundige en statistische analyses uitvoeren, de opdracht geven om het risico op niet-betaling in te schatten en om ons, binnen de grenzen van wat wettelijk toegestaan is, informatie te verschaffen omtrent de waarschijnlijkheid van wanbetalingen. Voor de beoordeling kan gebruik worden gemaakt van adresgegevens maar ook van andere gegevens.

Indien het resultaat van een kredietbeoordeling niet aan onze voorwaarden beantwoordt, behouden we ons het recht voor om een gegarandeerde betaling te vragen (bv. met een kredietkaart) of om het sluiten van een overeenkomst te weigeren.

Een kredietbeoordeling is gebaseerd op een geautomatiseerde besluitvorming. Indien u het oneens bent met het resultaat, kunt u uw standpunt schriftelijk bezorgen aan de persoon die het dossier behandelt. Verder hebt u het recht om te weten welke de belangrijke redenen zijn waarop de beslissing van de betreffende dienstverlener gebaseerd is.

6. Rapportering aan kredietinformatiebureaus

We rapporteren vervallen vorderingen aan kredietinformatiebureaus wanneer wij, hoewel de vorderingen opeisbaar zijn, geen betaling hebben ontvangen, wanneer de overdracht noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden veilig te stellen, en wanneer aan bijkomende wettelijke voorwaarden voldaan is. Het gaat om:

 • de afdwingbaarheid van de vordering of de aanwezigheid van een uitdrukkelijke promesse; of
 • de versturing van minstens twee schriftelijke aanmaningen na de vervaldatum van de vordering, op voorwaarde dat de eerste aanmaning minstens vier weken eerder werd verstuurd en de schuldenaar op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid dat de vordering bij een kredietinformatiebureau zou worden ingediend (in de eerste aanmaning of in ieder geval vóór de effectieve indiening bij het kredietinformatiebureau) en op voorwaarde dat de vordering niet werd betwist; of
 • de mogelijkheid om de contractuele relatie zonder opzeggingstermijn te beëindigen wegens achterstallige betalingen, op voorwaarde dat de schuldenaar op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid dat de vordering bij een kredietinformatiebureau zou worden ingediend.

Verder kunnen we ook schendingen van de overeenkomst (bv. frauduleus gedrag, misbruik) bij kredietinformatiebureaus melden voor zover dit noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden veilig te stellen en er geen reden is om aan te nemen dat de beschermenswaardige belangen van de getroffen persoon zwaarder wegen dan deze gerechtvaardigde belangen.

7. Gebruik van cookies

7.1 Overdracht naar ontvangers buiten de EER

Het is mogelijk dat wij persoonlijke gegevens overdragen aan ontvangers buiten de EER, in zogenaamde derde landen. In dergelijke gevallen zorgen we er voorafgaand aan de overdracht voor dat ofwel de gegevensontvanger een geschikt niveau aan gegevensbescherming heeft ingesteld of dat u uw akkoord hebt gegeven voor de overdracht. U hebt het recht op een overzicht van de ontvangers in derde landen en een kopie van de specifieke bepalingen die een geschikt niveau aan gegevensbescherming waarborgen. Gebruik hiervoor de verklaringen in het deel "Contact".

7.2 Gebruik van cookies en andere technologieën

Er kunnen cookies en andere technologieën worden gebruikt bij het aanbieden van onze website.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Over het algemeen is het mogelijk de website zonder cookies te gebruiken, omdat deze technisch gezien niet nodig zijn.

Technisch benodigde cookies

Technisch benodigde cookies zijn cookies die nodig zijn om de werking van het technische deel van de website te kunnen garanderen. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die gegevens opslaan, zodat video- en audio-content probleemloos kunnen worden afgespeeld. Deze cookies worden aan het einde van uw bezoek weer verwijderd.

Technisch niet-essentiële mechanismen

Niet-essentiële technische mechanismen gebruiken we alleen met uw voorafgaande toestemming. De enige uitzondering hierop is de cookie die de huidige status van uw privacy-instellingen opslaat (selection cookie). Dit is ingesteld vanwege ons gerechtvaardigd belang in de functionaliteit van de website.

Wij gebruiken tools van derden om cookies en mechanismen te integreren die technisch niet-essentieel zijn. Deze zorgen ervoor dat technisch niet-essentiële cookies en mechanismen alleen met uw toestemming worden geplaatst.

Wij gebruiken de volgende tools:

 • Naam: Google Tag Manager
  Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
  Functie: Management van website-tags via een interface, integratie- of programmacodes op uw websites.
 • Naam: Google Analytics
  Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
  Functie: Analyseren van gebruikersgedrag (paginaweergaven, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), maken van pseudonieme gebruikersprofielen op basis van informatie van meerdere apparaten vanuit aanmeldingen in Google-gebruikers (cross-device tracking), verrijking van pseudonieme gebruikersgegevens met doelgroepspecifieke informatie geleverd door Google, retargeting, UX-testen, conversie-tracking en retargeting in combinatie met Google Ads.
 • Naam: Google Ads
  Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
  Functie: Google verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming via de "Google Ads Remarketing Tag"-pixel voor het maken van campagnerapporten, het tracken van conversies, klikgebeurtenissen en doelgericht adverteren buiten uw websites (retargeting) aan de hand van bijv. URL, referrer URL, lidmaatschap van re-marketing lijsten zoals door ons gedefinieerd. Bovenstaande informatie kan ook worden gebruikt om u aan uw Google-account te linken en uw in remarketing-lijsten op te nemen. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens over u van Google, alleen geanonimiseerde campagnerapporten over de doelgroep en reclameprestatie.

Comfort-cookies en -mechanismen

Cookies en mechanismen die in deze categorie vallen, vereenvoudigen handelingen, waardoor het surfen op onze website comfortabeler wordt. Uw taalinstellingen kunnen bijvoorbeeld in deze cookies zijn opgeslagen.

Marketing

Door gebruik te maken van marketingcookies en trackingmechanismen kunnen wij en onze partners op interesses gebaseerde aanbiedingen tonen op basis van een analyse van uw gebruiksgedrag.

De mechanismen en providers die voor deze website worden gebruikt, staan hieronder aangegeven.

 • Analyse: We gebruiken analytics tools om bijvoorbeeld te meten hoe vaak uw site wordt bekeken of wat de gebruikspatronen zijn. Dit kan ook een analyse van logbestanden omvatten.
 • Conversie-tracking: Onze conversie-tracking-partners plaatsen een cookie op uw computer (‘conversion cookie’) voor deze analyse-service als u onze digitale aanbieding via een advertentie van de relevante partner hebt aangenomen. Als u een bepaalde pagina van ons bezoekt en het cookie is niet verlopen, kunnen wij en de provider van de conversie-tracker herkennen dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar onze site werd geleid. Dit is ook over meerdere apparaten mogelijk. De informatie die met het conversie-cookie is verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren en het totaal aantal gebruikers bij te houden die op de advertentie hebben geklikt en via een conversie-tracking-tag naar een pagina werden geleid.
 • Retargeting: Retargeting tools gebruiken advertentiecookies of advertentiecookies van derden, web beacons (onzichtbare afbeeldingen die ook pixels of tracking pixels worden genoemd), of vergelijkbare technologieën om gebruiksprofielen te maken. Deze worden gebruikt voor op interesses gebaseerde reclame en om de frequentie te regelen waarmee de gebruiker bepaalde advertenties te zien krijgt.

Wij gebruiken de volgende tools:

 • Naam: Facebook-Pixel
  Provider: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland
  Wij zijn samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens op ons online aanbod via Facebook Pixel. Wij hebben een overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid gesloten met Facebook om onze respectieve verantwoordelijkheden vast te stellen voor het nakomen van de verplichtingen onder de AVG met betrekking tot de gezamenlijke verwerking. De essentiële inhoud van de overeenkomst kan te allen tijde worden geraadpleegd via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Hierin wordt met name geregeld welke veiligheidsmaatregelen Facebook in acht moet nemen (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en hoe de rechten van de betrokkene kunnen worden ingeroepen tegen Facebook.
  Functie: Facebook verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming via de Facebook Pixel voor het maken van campagnerapporten, het volgen van conversies, klikgebeurtenissen en het gericht adverteren buiten onze websites (retargeting) met behulp van HTTP-headers (waaronder IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen, URL, referrer URL en uw persoon), pixel-specifieke gegevens (waaronder pixel ID en Facebook cookie), klikgedrag, optionele waarden (bijvoorbeeld conversies, paginatype), namen van formuliervelden (zoals "e-mail", "adres", "hoeveelheid" voor de aankoop van een product of dienst.
 • Wij krijgen geen persoonlijke gegevens over u van Facebook, alleen geanonimiseerde campagnerapporten over de doelgroep van de website en advertentieprestaties.
 • U kunt zich afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties van Facebook door uw advertentievoorkeuren op de website van Facebook te wijzigen. U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies door derden door de afmeldingspagina van Digital Advertising Alliance te bezoeken op http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN of de pagina http://www.youronlinechoices.com.
 • Hier kunt u meer informatie vinden: https://www.facebook.com/policy
 • Naam: LinkedIn Insight Tag
  Provider: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.
  Functie: LinkedIn verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming via de "LinkedIn Insight Tag"-pixel voor het maken van campagnerapporten, het tracken van conversies, klikgebeurtenissen en doelgericht adverteren buiten uw websites (retargeting) aan de hand van URL, referrer URL, afgekort of hashed IP-adres (voor cross-device targeting), apparaten en browsereigenschappen (user agent) en tijdstempel. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens over u van LinkedIn, alleen geanonimiseerde campagnerapporten over het website-publiek en reclameprestatie.
 • Opslagperiode LinkedIn: pseudonimisering na 7 dagen, definitieve verwijdering na 180 dagen.
 • Bezoek de volgende site voor meer informatie: https://www.linkedin.com/legal/pri-vacy-policy
 • Naam: Google Ads Remarketing Tag
  Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
  Functie: Google verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming via de pixel "Google Ads Remarketing Tag" voor het genereren van campagnerapporten, het bijhouden van conversies, klikgebeurtenissen en gerichte reclame buiten onze website (retargeting) op basis van URL, referrer URL of opname op remarketinglijsten die bijvoorbeeld door ons zijn gedefinieerd. Aan de hand van bovenstaande informatie kunt u ook aan uw Google-account worden gelinkt en op marketing-lijsten worden opgenomen. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens over u van Google, maar geanonimiseerde campagnerapporten over de doelgroep en advertentieprestatie. U kunt de ontvangst van op interesses gebaseerde advertenties van Google stoppen door uw advertentievoorkeuren op de Google-website https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout te veranderen. U kunt het gebruik van cookies door derden ook activeren op de opt-out pagina van Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp of het gebruik van apparaatidentificatie beheren in de apparaatinstellingen. U vindt de aanwijzingen op https://support.google.com/ads/ans-wer/1660762#mob. Meer informatie kunt u hier vinden: https://policies.google.com/privacy
 • Naam: Twitter Advertising (Retargeting of Conversion Tracking)
  Provider: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
  Functie: Twitter Ads laad adverteerders gegevens verzamelen van gebruikers die hun website bezoeken. Cookies en de code worden gebruikt om de website te verbinden met een ander platform van een derde, zoals Twitter. Er wordt een niet-omkeerbare en niet-persoonlijke hashwaarde gegenereerd uit uw gebruiksgegevens en doorgegeven aan Twitter voor analyse- en marketingdoeleinden. Bovendien kan een zogenaamde “Twitter pixel” worden gebruikt om de handelingen van gebruikers te traceren als zij een Twitter-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt.
 • Het gedrag van de gebruiker, zoals bezochte websites, geraadpleegde inhoud, tijdstip van het bezoek, enz., alsook apparaatgerelateerde gegevens, zoals gebruikte toepassingen en besturingssystemen, worden geregistreerd. Via "cross-device personalization" probeert Twitter ook alle apparaten van een gebruiker te linken. Aangezien de gegevens door Twitter worden opgeslagen en verwerkt, is een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel op twitter.com ook mogelijk.
 • Tijdens de verwerking kunnen de gegevens naar een server van Twitter Inc. in de VS worden gestuurd. Twitter Inc. is gecertificeerd in het kader van het EU-VS Privacyschild en waarborgt daarmee een passend beschermingsniveau voor uw gegevens in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt het certificaat hier downloaden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
 • Geanonimiseerde gegevens worden binnen 6 maanden verwijderd. Gegevens aan de hand waarvan een specifieke gebruiker op Twitter zou kunnen worden geïdentificeerd, wordt binnen 90 dagen verwijderd. Meer informatie over de opslagduur kan bij de provider worden opgevraagd of op https://legal.twitter.com/ads-terms/international.html.
 • U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door Twitter door de instellingen in uw Twitter-account aan te passen of via https://twitter.com/personalization. Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde reclame van bepaalde externe adverteerders, kunt u dat doen op https://optout.aboutads.info en https://optout.networkadvertising.org.
 • Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens, alsmede de privacy-instellingen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy.

Beheer van cookies en tracking-mechanismen

U kunt uw instellingen voor cookies en trackingmechanismen beheren in uw browser en/of in onze privacyinstellingen:

Let op: De instellingen die u kiest hebben alleen betrekking op de browser die u gebruikt.

 • Alle cookies uitschakelen
  Als u alle cookies wilt uitschakelen, ga dan naar uw browserinstallingen en deactiveer het instellen van cookies. Dit kan van invloed zijn op de functionaliteit van de website.
 • Uw instellingen beheren met betrekking tot technisch niet-essentiële cookies en trackingmechanismen
  Wanneer u onze website bezoekt, wordt u in een cookielaag gevraagd of u toestemming geeft voor het gebruik van comfort cookies en marketing cookies en/of trackingmechanismen. In onze privacy-instellingen kunt u reeds gegeven toestemmingen herroepen met toekomstige werking of ons uw toestemming op een later tijdstip geven.

8. Websiteanalyse

We hebben statistische informatie over het gebruik van ons onlineaanbod nodig om dit gebruiksvriendelijker te maken, om het marktbereik te meten en om marktonderzoek te doen.
Daarom gebruiken we de tools voor websiteanalyse die in deze rubriek worden beschreven.
De gebruiksprofielen die door deze tools worden aangemaakt met behulp van analysecookies of op basis van een evaluatie van de logbestanden, bevatten geen persoonsgegevens. De tools gebruiken geen IP-adressen van gebruikers of korten ze onmiddellijk in nadat ze deze adressen hebben verzameld.
De aanbieders van de tool verwerken de gegevens slechts als verwerkers, conform onze richtlijnen en niet voor hun eigen doeleinden.
Hieronder volgt informatie over elke tool-aanbieder en de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen de vergaring en verwerking van gegevens via elke tool.
In verband met de tools die opt-outcookies gebruiken, merken we op dat de functie om cookies te weigeren steeds aan een apparaat of browser gekoppeld is en dus slechts werkt op het eindapparaat of de browser die u op dat moment gebruikt. Indien u verscheidene eindapparaten of browsers gebruikt, moet u cookies weigeren op elk apparaat en met elke browser die u gebruikt.
Afgezien hiervan kunt u de aanmaak van gebruiksprofielen doorgaans voorkomen door in het algemeen het gebruik van cookies uit te schakelen. Zie hiervoor de rubriek Cookies uitschakelen en verwijderen.

8.1. WebTrends
WebTrends wordt aangeboden door WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, VS.
U kunt bezwaar maken tegen de verzameling of verwerking van uw gegevens door op de volgende link te klikken en gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp .

8.2. Google Analytics
Google Analytics wordt aangeboden door Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (hierna ‘Google’ genoemd). We gebruiken Google Analytics met de bijkomende functie die Google aanbiedt om IP-adressen te anonimiseren. Op die manier verkort Google de IP-adressen in de EU in de meeste gevallen al, maar in de Verenigde Staten slechts in uitzonderlijke gevallen. Zowel in de EU als in de VS slaat Google alleen verkorte IP-adressen op.
U kunt bezwaar maken tegen de verzameling of verwerking van uw gegevens door op de volgende link te klikken en een browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

9. Gebruik van onze mobiele applicaties

Naast ons onlineaanbod bieden we ook mobiele applicaties aan (hierna ‘apps’ genoemd) die u op uw mobiele apparaten kunt downloaden. Afgezien van de gegevens die op websites verzameld worden, verzamelen we via onze apps ook bijkomende persoonsgegevens die specifiek uit het gebruik van een mobiel apparaat voortvloeien. Dit gebeurt uitsluitend wanneer u hier uitdrukkelijk uw toestemming voor verleent.

9.1. Gegevensverwerking door operatoren van applicatiewinkels
Gegevens zoals gebruikersnamen, e-mailadressen en IP-adressen van individuele apparaten die door ons of buiten onze verantwoordelijkheid worden vergaard, worden nooit overgedragen aan een applicatiewinkel (bv. Google Play by Google, App Store by Apple, Galaxy Apps Store by Samsung) bij het downloaden van de betreffende app. We hebben geen invloed op de vergaring en de verdere verwerking van deze gegevens door de applicatiewinkel als verwerkingsverantwoordelijke.

10. YouTube

Dit onlineaanbod maakt gebruik van het YouTube-videoplatform dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS (hierna ‘YouTube’ genoemd). YouTube is een platform waarmee audio- en videobestanden kunnen worden afgespeeld.
Wanneer u zich toegang verschaft tot een bepaalde website met ons onlineaanbod die een ingebedde YouTube-speler bevat, dan maakt deze verbinding met YouTube zodat het video- of audiobestand kan worden doorgestuurd en afgespeeld. Wanneer u dit doet, worden er gegevens doorgestuurd naar YouTube als gegevensverwerker. We zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube.
Voor bijkomende informatie over de reikwijdte en het doel van de verzamelde gegevens, over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, en over uw rechten en de privacy-opties waaruit u kunt kiezen, verwijzen we u naar de privacyverklaring van YouTube.

11. Nieuwsbrief

11.1. Nieuwsbrief met aanmelding; Recht op intrekking van toestemming
In het kader van ons onlineaanbod kunt u zich inschrijven voor nieuwsbrieven. Hiervoor gebruiken we een zogenaamde dubbele aanmeldingsprocedure. Dit betekent dat we u uitsluitend een nieuwsbrief sturen – via e-mail, mobiele berichtendienst (zoals WhatsApp), sms of push-melding – nadat u ons uitdrukkelijk de activering van de nieuwsbrief-service hebt bevestigd door de link in een bericht aan te klikken. Indien u op een later moment beslist dat u de nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming om via e-mail nieuwsbrieven te ontvangen, herroepen door op de link te klikken die u in het e-mailbericht met het betreffende onlineaanbod vindt, naargelang van het geval. Dit doet u in de administratieve instellingen. U kunt ook met ons contact opnemen aan de hand van de contactgegevens die u onder de rubriek Contact vindt.

12. Externe links

Ons onlineaanbod kan links bevatten naar de internetpagina’s van derden, d.w.z. aanbieders die niet met ons verbonden zijn. Wanneer u op deze links klikt, hebben wij geen invloed op de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens die mogelijk worden doorgestuurd naar deze derden wanneer u op de link klikt (zoals het IP-adres of de URL van de website waarop de link zich bevindt), aangezien het optreden van derden uiteraard buiten onze controle valt. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door derden.

13. Beveiliging

Onze werknemers en de ondernemingen die namens ons diensten verlenen, zijn gebonden door een confidentialiteitsverplichting en moeten de geldende wetgeving op de gegevensbescherming naleven.
We nemen alle nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen en om uw gegevens die door ons worden beheerd, te beschermen tegen de risico’s van onbedoelde of onrechtmatige vernieling, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking of ongeoorloofde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd conform de technologische vooruitgang.

14. Gebruikersrechten

Voor het afdwingen van uw rechten verwijzen we naar de informatie onder de rubriek Contact. Gelieve er daarbij voor te zorgen dat u uw identiteit op ondubbelzinnige wijze kunt aantonen.

Recht op informatie en toegang:
U hebt het recht om van ons een bevestiging te krijgen omtrent het feit dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens indien dit het geval is.

Recht op rechtzetting en verwijdering:
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over uzelf te laten rechtzetten zonder nodeloze vertraging van onzentwege. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, inclusief door aanvullende gegevens te verstrekken.
Dit geldt niet voor gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie- of boekhoudkundige doeleinden, noch voor gegevens die aan een wettelijke bewaringstermijn onderworpen zijn. Indien er geen toegang tot dergelijke gegevens vereist is, wordt de verwerking ervan echter beperkt (zie volgende paragraaf).

Beperking van de verwerking:
U hebt het recht om te vragen – voor zover aan de wettelijke voorschriften voldaan is – dat de verwerking van uw gegevens beperkt wordt.

Bezwaar tegen de verwerking van de gegevens:
U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. We verwerken uw persoonsgegevens dan niet langer, tenzij we conform de wettelijke voorschriften gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Bezwaar tegen direct marketing:
Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Gelieve er rekening mee te houden dat er, om organisatorische redenen, een overlapping kan bestaan tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een campagne die reeds loopt.

Bezwaar tegen gegevensverwerking op basis van de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’:
U hebt ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover dit gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang. We staken in dat geval de verwerking van uw gegevens, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen, conform de wettelijke vereisten voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekking van toestemming:
Indien u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens, hebt u het recht om deze toestemming met onmiddellijke ingang in te trekken. De wettelijkheid van de gegevensverwerking voor uw herroeping blijft ongewijzigd.

14.1. Gegevensoverdraagbaarheid:
U hebt het recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of – indien dit technisch mogelijk is – om te vragen dat we deze gegevens aan een derde partij doorgeven.

14.2. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt een beroep doen op de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw woonplaats of staat, of op de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor ons. Dit is:

NL:
Autoriteit Persoonsgegevens

Adres:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
NEDERLAND

Postadres:
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Tel.: 0900 - 2001 201

15. Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om onze maatregelen op het vlak van beveiliging en gegevensbescherming te wijzigen indien dit gezien de technische ontwikkelingen vereist is. In dat geval zullen we onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Gelieve daarom de actuele versie van onze privacyverklaring te gebruiken, aangezien deze kan veranderen.

16. Contactgegevens

Als u contact met ons wilt opnemen, vindt u onze contactgegevens in punt 3 - "Verwerkingsverantwoordelijke".
Om uw rechten te doen gelden en gegevensbeschermingsincidenten te melden, kunt u de volgende link gebruiken: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=dut
Voor de uitoefening van uw rechten, voor suggesties en klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens en voor het intrekken van uw toestemming, raden we u aan om contact op te nemen met onze Group Commissioner for Data Protection:

Group Commissioner for Data Protection
Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
DUITSLAND

of

DPO@bosch.com

17. Datum van inwerkingtreding: 15.10.2021