Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia

Współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju

Bosch Security and Safety Systems stara się wywierać pozytywny wpływ — na użytkowników naszych rozwiązań do budynków i na świat, w którym wszyscy żyjemy. Postępując tak, zaczynamy od własnych procesów i współpracy z dostawcami i klientami — wzdłuż całego naszego łańcucha wartości oraz w budynkach naszych klientów. Razem możemy oszczędzać cenne zasoby, zwiększać długoterminową efektywność energetyczną, zmniejszać ślad węglowy oraz promować dobre samopoczucie i satysfakcję ludzi. Możesz to nazwać zrównoważonym rozwojem. My to nazywamy: building the positive

Budynki w mieście otoczone zielenią, o architekturze wykorzystującej ekologiczne drewno i szkło
Building the Positive
Rozwiązania do budynków podnoszące jakość życia
THOMAS QUANTE, DYREKTOR GENERALNY BOSCH BUILDING TECHNOLOGIES

Ekologia i energooszczędność to autentyczne filary tworzące fundament naszej działalności biznesowej, oraz aspekty bardzo ważne również dla naszych klientów

THOMAS QUANTE, DYREKTOR GENERALNY BOSCH BUILDING TECHNOLOGIES

Inicjatywy naszej firmy

Realizowanie idei building the positive zaczynamy od naszych własnych procesów: zobacz programy służące budowaniu bardziej ekologicznego przedsiębiorstwa.

Szczegółowe zasady promujące zrównoważony rozwój

Często zadawane pytania na temat zrównoważonego rozwoju

W Bosch Group propagowanie zrównoważonego rozwoju to zadanie zdefiniowane na szczeblu korporacyjnym, dlatego jest koordynowane przez globalny dział ds. zrównoważonego rozwoju i BHP. Poszczególne segmenty biznesowe realizują wspólnie wyznaczone cele poprzez systematyczne zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Zawartość merytoryczna, zadania i czynności kontrolne są zakorzenione w firmowych procesach.

W sferze działań na rzecz zrównoważonego rozwoju istnieje jasno zdefiniowany podział obowiązków:

 • Najwyższym komitetem technicznym ds. zrównoważonego rozwoju jest komitet sterujący ds. zrównoważonego rozwoju podlegający bezpośrednio dyrektorowi generalny. Komitet sterujący wyznacza strategię działań Bosch w kwestii zrównoważonego rozwoju, natomiast za formułowanie celów szczegółowych oraz nadzór kierowniczy nad wszystkimi zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem odpowiadają dyrektor generalny oraz członek zarządu, któremu polega obszar zrównoważonego rozwoju.
 • Globalny dział ds. zrównoważonego rozwoju i BHP zajmuje się bieżącym zarządzaniem obszarem zrównoważonym rozwojem.
 • Globalny dział komunikacji i kontaktów z administracją publiczną dba o podtrzymanie zaangażowania interesariuszy w sprawy zrównoważonego rozwoju oraz przekazuje niezbędne informacje.
 • W pionach takich jak Bosch Building Technologies funkcjonuje specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, który wdraża i monitoruje odnośne strategie i cele.

W 2018 roku główne obszary zarządzania zrównoważonym rozwojem w naszej organizacji zebraliśmy w wizji obejmującej sześć wymiarów. Każdy z nich jest konkretnie zdefiniowany i cały czas analizowany poprzez odniesienie do dwóch głównych działań z jasno określonymi celami średnioterminowymi. Nasze działania w sferze zrównoważonego rozwoju uwzględniają cały łańcuch dostaw – od zakupu surowców i materiałów, przez operacje wytwarzania w zakładach Bosch, aż po użytkowanie sprzedanych produktów i ich ostateczne wycofanie z eksploatacji.

 1. Działania na rzecz klimatu: Chcemy być pionierami w działaniach na rzecz ochrony klimatu, wspierając rozwój odnawialnych źródeł energii oraz dążenie do coraz większej energooszczędności.
 2. Zdrowie: Przyczyniamy się do poprawy stanu zdrowia całego społeczeństwa poprzez dostarczanie innowacyjnych produktów i usług, których produkcja nie szkodzi ludziom ani środowisku naturalnemu.
 3. Prawa człowieka: Bierzemy na siebie odpowiedzialność i jesteśmy wyczuleni na kwestie przestrzegania praw człowieka w naszym całym łańcuchu wartości.
 4. Woda: Woda jest zasobem, z którego należy korzystać oszczędnie. Szczególną troską obejmujemy regiony, w których występują niedobory wody.
 5. Gospodarka o obiegu zamkniętym: Zmniejszamy nasz ślad ekologiczny i staramy się tworzyć wartość społeczną. W ramach tych działań przestrzegamy zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.
 6. Różnorodność: Różnorodność, równość i integracja mają kluczowe znaczenie dla budowania długofalowego sukcesu biznesowego. W społecznościach, w których funkcjonujemy, działamy również intensywnie na rzecz dobra wspólnego.

Działania w tych sześciu obszarach wpisują się również w Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) przyjęte przez Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku.

Od 2020 roku Grupa Bosch — posiadająca ponad 400 lokalizacji na całym świecie, w tym Building Technologies — jest neutralna dla klimatu (zakresy 1 i 2). Zakres 1 obejmuje całą emisję dwutlenku węgla powodowaną spalaniem paliw kopalnych, takich jak benzyna, olej napędowy, olej opałowy, gaz ziemny i węgiel oraz gazów przemysłowych wykorzystywanych do różnych procesów, na przykład do spawania. Zakres 2 obejmuje pośrednią emisję dwutlenku węgla powodowaną zużywaniem energii w postaci prądu, gorącej wody w sieciach ciepłowniczych i pary. W 2022 roku firma Bosch za pomocą praw do emisji skompensowała wytwarzanie łącznie 0,7 miliona ton sześciennych CO₂.

Zakresy 1, 2 i 3 są używane zgodnie z korporacyjnymi standardami księgowości i sprawozdawczości ustanowionymi przez organizację Greenhouse Gas Protocol.

Aby osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresach 1 i 2, zdefiniowaliśmy cztery główne filary działań: poprawa energooszczędności, wewnętrzne wytwarzanie większej ilości energii ze źródeł odnawialnych (nowa czysta energia), kupowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (zielona energia) oraz – w ostateczności – kompensowanie pozostałej emisji CO₂ za pomocą uprawnień do emisji.

 • Energooszczędność: Od 2019 roku stale ograniczamy zużycie energii w naszych lokalizacjach. Na przykład w naszym zakładzie w Homburgu
 • Nowe, czyste źródła energii: W całej organizacji intensyfikujemy wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, na przykład poprzez zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na dachu naszego zakładu produkcyjnego w Ovarw Portugalii.
 • Zielona energia: Staramy się kupować jak najwięcej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W 2021 roku jej udział w globalnym zapotrzebowaniu całej grupy sięgnął 89%.
 • Kompensowanie emisji CO2: Chcemy stopniowo ograniczać korzystanie z praw do emisji, tak aby do roku 2030 ich udział w osiąganiu neutralności węglowej nie przekraczał 15 procent. Obecnie za pomocą uprawnień pokrywamy część emisji CO₂ powstającej na przykład w procesach spalania (ogrzewanie, ciepło technologiczne) oraz zakupy energii w krajach o ograniczonej dostępności źródeł ekologicznych. W 2022 roku firma Bosch za pomocą praw do emisji skompensowała wytwarzanie łącznie 0,7 miliona ton sześciennych CO₂. Wybierając projekty, w których chcemy kompensować emisję CO2, kierujemy się uznawanymi na całym świecie certyfikatami wydawanymi przez niezależne instytucje, na przykład Gold Standard, tak aby równocześnie korzystał na tym ogół społeczeństwa.

Zakresy 1, 2 i 3 są używane zgodnie z korporacyjnymi standardami księgowości i sprawozdawczości ustanowionymi przez organizację Greenhouse Gas Protocol.

Taka emisja, zaliczana do zakresu 3, powstaje zarówno u dostawców i podczas transportu, jak i w trakcie użytkowania produktów. Naszym celem jest ograniczenie łącznej emisji w zakresie 3 o 15% do 2030 r. (rok bazowy: 2018 r.). Bosch Building Technologies aktywnie dąży do osiągnięcia tego celu poprzez strategiczne projekty, takie jak zawieranie umów w kwestii emisji2 z dostawcami, wybieranie surowców o niskim śladzie węglowym oraz wykorzystywanie ekologicznych konstrukcji w naszych produktach.

W naszym raporcie o zrównoważonym rozwoju. W tym corocznym informatorze otwarcie i szeroko opisujemy nasze działania w sposób umożliwiający ich porównywanie, zgodnie z wytycznymi organizacji Global Reporting Initiative.

Zdjęcie profilowe Heleny Ferreiry, specjalistki ds. zrównoważonego rozwoju w Bosch Building Technologies

Masz pytania na temat zrównoważonego rozwoju?

Helena Ferreira

Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w Bosch Building Technologies

Udostępnij to w serwisie: