Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia

Informacje o polityce prywatności

Robert Bosch Sp. z o.o. (w dalszej części „RBPL“ bądź „My“ lub "Nam") cieszy się z odwiedzenia przez Państwa naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanych łącznie "ofertą online") oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami.

Robert Bosch Sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność

Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas ważne i uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania przez Państwa naszych ofert online przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest RBPL; wyjątki są objaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe wyglądają następująco:

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Polska

Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy
Rafał Rudziński, Piotr Pyzio

Numer telefonu
+48 (0) 22 715 40 00

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych:

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

 • dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania, adres IP)
 • dane referencyjne umowy (stosunek umowny, interes związany z produktem bądź umową)
 • historia klienta
 • dane rozliczeniowe umowy i dane płatnicze
 • dane planowania i kontrolne
 • dane zmienne
 • dane informacyjne (od stron trzecich, np. wywiadowni gospodarczych, lub z wykazów publicznych)

Zasady

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej, czyli np. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowy, dane księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem identyfikacji osoby.

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa
  (podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert).
 • Udostępnienie tej oferty online i wykonanie umowy zgodnie z naszymi warunkami umowy, łącznie z rozliczeniem (podstawy prawne: wykonanie umowy).
 • Do odpowiadania na zapytania użytkowników w ramach chat boardu(podstawy prawne: wykonanie umowy bądź uzasadniony interes w związku z poprawą jakości produktów/usług).
 • Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert).
 • Autoreklama i reklama obca oraz badanie rynku i pomiar zasięgu w dopuszczalnym ustawowo zakresie bądź w oparciu o udzielenie zgody(podstawa prawna: zgoda / uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, dopóki odbywa się to zgodnie z wytycznymi przepisów o ochronie danych i o konkurencji).
 • Badania produktowe bądź konsumenckie przez pocztę elektroniczną i/lub telefon, o ile udzielili Państwo na nie wyraźnej zgody (podstawa prawna: udzielenie zgody).Adnotacja: jeżeli do badań włączymy instytut badania rynku, będzie on działał wyłącznie na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi poleceniami.
 • Przeprowadzanie konkursów lub akcji rabatowych zgodnie z odnośnymi warunkami konkursów lub warunkami akcji rabatowych(podstawa prawna: wykonanie umowy).
 • Wysyłka newslettera za zgodą odbiorcy przez pocztę elektroniczną bądź SMS/MMS (podstawa prawna: udzielenie zgody)
 • Prowadzenie społeczności zarejestrowanych członków w celu [proszę dopisać cele społeczności](podstawa prawna: wykonanie umowy)
 • Zachowanie i obrona naszych praw(podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).

Geolokalizacja

W tym procesie wykorzystywane są skrócone adresy IP, pozwalające na ustalanie przybliżonej geolokalizacji. Za pomocą tych danych ustala się kraj z którego nastąpiło połączenie. Przed podaniem, adresy IP są skracane do ostatniego obiektu. (podstawa prawna: uzasadnione interesy, o ile są one zgodne ze standardami określonymi przez przepisy dotyczące ochrony danych i przepisy dotyczące konkurencji).

Rejestracja

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z usług, które wymagają zawarcia umowy, prosimy o zarejestrowanie się. W ramach rejestracji zbieramy na zasadzie dobrowolności dane osobowe (np. imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, ewentualnie informacje dotyczące żądanego rodzaju płatności bądź posiadacza konta) oraz ewentualnie inne dane potrzebne do ustanowienia i wykonania umowy. Obowiązkowe dane są oznaczone za pomocą *.

Pliki dziennika

Przy wszelkim korzystaniu z Internetu określone informację są automatyczne przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową i gromadzone przez nas w tzw. plikach dziennika.

Pliki dziennika są zapisywane przez nas na krótki czas w celu ustalenia zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. dla wyjaśnienia prób ataków), przez okres 12 miesięcy a następnie usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w indywidualnym przypadku zostać przekazane organom śledczym.

Pliki dziennika są (bez adresu bądź bez pełnego adresu IP) wykorzystywane również do celów analizy; odnośnie do tego patrz punkt Analiza internetowa/ badanie rynku (w tym analiza internetowa, bez ankiet wśród klientów)".

W plikach dziennika są zapisywane w szczególności następujące informacje:

 • adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego odbywa się dostęp do oferty online;
 • adres strony internetowej, z której wyświetlona została oferta online (tzw. URL pochodzenia lub referera);
 • nazwa dostawcy usług, poprzez którego odbywa się dostęp do oferty online;
 • nazwa pobranych plików bądź informacji;
 • data i godzina oraz czas trwania pobierania;
 • ilość przesłanych danych;
 • system operacyjny i informacje dotyczące używanej przeglądarki internetowej, łącznie z zainstalowanymi wtyczkami (np. do Flash Playera);
 • kod statusu http (np. "zapytanie powiodło się" lub "nie znaleziono żądanego pliku").

Dzieci

Ta oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej 16. roku życia.

Przekazywanie danych innym podmiotom odpowiedzialnym

Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to wymagane do wykonania umowy, mamy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych znajdują się w punkcie Cele przetwarzania i podstawy prawne. Dodatkowo dane mogą być przekazywane innym Administratorom, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów ustawowych lub wykonalnych nakazów administracyjnych lub sądowych.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom odpowiedzialnym, o ile bylibyśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych lub wykonalnego nakazu urzędowego bądź sądowego.

Dostawcy usług (ogólnie)

Zlecamy zewnętrznym dostawcom usług takie zadania jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie wybraliśmy tych dostawców i regularnie ich monitorujemy, w szczególności to, czy obchodzą się odpowiednio z zapisanymi u nich danymi i czy są one zabezpieczone. Wszyscy dostawcy usług zostają zobowiązani przez nas do zachowania poufności i do przestrzegania wytycznych ustawowych. Dostawcami usług mogą być również inne firmy Grupy Bosch.

Przekazywanie odbiorcom spoza EOG

Możemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza EOG w tzw. państwach trzecich. W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla odnośnego kraju lub uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej) lub dostępna była Państwa zgoda na przekazywanie danych.

Można u nas uzyskać rozeznanie co do odbiorców w krajach trzecich i otrzymać kopię konkretnie uzgodnionych regulacji dotyczących zapewniania odpowiedniego poziomu ochrony danych. Proszę wykorzystać do tego dane zawarte w punkcie Kontakt.

Okres zapisania; terminy przechowywania

Państwa dane zachowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia naszej oferty online i związanych z nią usług bądź jak mamy uzasadniony interes w dalszym zachowaniu danych (np. również po wykonaniu umowy możemy wciąż mieć uzasadniony interes w marketingu pocztowym). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym i handlowym terminów przechowywania jesteśmy zobowiązani trzymać przez pewien okres takie dokumenty jak np. umowy i faktury).

Konkursy lub akcje rabatowe

Jeżeli uczestniczą Państwo w naszym konkursie lub w naszej akcji rabatowej, wykorzystujemy Państwa dane do powiadomienia o wygranej i do reklamy naszych produktów w dopuszczalnym ustawowo zakresie bądź o ile wyrazili Państwo na to zgodę. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów lub akcji rabatowych znajdują się w warunkach udziału w nich.

Wykorzystywanie cookies

W trakcie korzystania z naszej oferty mogą być używane pliki cookies i inne mechanizmy śledzenia.

Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas przeglądania oferty online.

Śledzenie jest możliwe przy użyciu różnych technologii. W szczególności przetwarzamy informacje za pomocą technologii pikseli i / lub podczas analizy plików dziennika.

Kategorie Cookies

Rozróżniamy pliki cookie, które są obowiązkowo wymagane dla funkcji technicznych usługi online oraz takie pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które nie są obowiązkowo wymagane dla technicznej funkcji usługi online.

Zasadniczo można korzystać z usługi online bez plików cookie, które służą innym celom niż techniczne.

Technicznie wymagane Cookies

Przez technicznie wymagane pliki cookie rozumiemy pliki cookie, bez których nie można zapewnić technicznego świadczenia usługi online. Obejmują one np. pliki cookie przechowujące dane w celu zapewnienia płynnej reprodukcji materiału wideo lub audio.

Takie pliki cookie zostaną usunięte po opuszczeniu witryny.

Pliki cookies i mechanizmy śledzące, które technicznie nie są wymagane

Używamy tylko takich plików cookie i mechanizmów śledzenia, na które uprzednio wyraziłeś zgodę. Rozróżniamy dwie podkategorie w odniesieniu do tych plików cookie i mechanizmów śledzenia:

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie ułatwiają działanie, a tym samym umożliwiają wygodniejsze przeglądanie naszej usługi online; na przykład twoje ustawienia językowe mogą być zawarte w tych cookies.

Przekazywanie odbiorcom poza EOG

Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom mającym siedzibę poza Unią Europejską, do tak zwanych „krajów trzecich”. W takich przypadkach przed dostarczeniem plików wymagamy od odbiorcy potwierdzenia stosowania odpowiednich mechanizmów ochrony danych lub prosimy użytkowników o jednoznaczne wyrażenie zgody na te operacje. Użytkownicy mają prawo otrzymać informacje o odbiorcach w krajach trzecich oraz treść szczegółowych zapisów gwarantujących odpowiedni poziom ochrony danych. Dokładniej precyzuje to punkt „Kontakt”.

Używanie plików cookie i innych technologii

Podczas udostępniania naszej strony internetowej mogą być wykorzystywane pliki cookie i inne technologie.

Cookie to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być zapisywane na urządzeniach użytkowników podczas odwiedzania witryn internetowych. Zasadniczo istnieje możliwość korzystania z witryny internetowej bez plików cookie, które nie są niezbędne ze względów technicznych.

Technicznie niezbędne pliki cookie

„Technicznie niezbędne pliki cookie” to cookie, bez których witryna nie będzie działać ze względów technicznych. Dotyczy to na przykład plików cookie przechowujących dane w celu zapewnienia płynnego odtwarzania obrazu lub dźwięku. Pliki te są usuwane po zakończeniu sesji odwiedzin w witrynie.

Mechanizmy niekonieczne technicznie

Mechanizmów niekoniecznych technicznie używamy tylko za zgodą użytkowników. Jedynym wyjątkiem jest plik cookie, który przechowuje bieżący stan ustawień prywatności (plik cookie wyboru). Jest on ustawiany ze względu na nasz uzasadniony interes w działaniu witryny internetowej.

Używamy narzędzi innych firm do integrowania plików cookie i mechanizmów, które są niezbędne ze względów technicznych. Narzędzia te dbają, aby pliki cookie i mechanizmy niekonieczne technicznie były ustawiane tylko za zgodą użytkowników.

Korzystamy z następujących narzędzi:

 • Nazwa: Google Tag Manager
  Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Rola: Zarządzanie znacznikami witryny internetowej za pomocą specjalnego interfejsu, integrowanie kodów źródłowych programów w naszych witrynach internetowych.
 • Nazwa: Google Analytics
  Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Rola: Analizowanie zachowań użytkowników (wyświetlenia stron, liczba gości i odwiedzin, pobrania), tworzenie pseudonimizowanych profili użytkowników na podstawie informacji z różnych urządzeń użytkowników zalogowanych w usługach Google (śledzenie wielourządzeniowe), uzupełnianie pseudonimizowanych danych użytkowników o informacje specyficzne dla grup docelowych dostarczone przez Google, retargetowanie, testowanie środowiska użytkownika, śledzenie konwersji oraz zmiana grup docelowych w powiązaniu z usługą Google Ads.
 • Nazwa: Google Ads
  Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Rola: Google przetwarza dane osobowe użytkowników w oparciu o wyrażone przez nich zgody za pomocą znacznika pikselowego „Google Ads Remarketing Tag” na potrzeby tworzenia sprawozdań z kampanii, śledzenia konwersji, analizowania zdarzeń kliknięcia oraz kierowania wybranych reklam poza nasze witryny internetowe (retargetowania) za pomocą np. adresów URL, odsyłaczy URL czy przynależności do prowadzonych przez nas list remarketingowych. Wymienione wyżej informacje mogą być także wykorzystywane do powiązania użytkowników z ich kontami Google oraz w celu dodawania użytkowników do list remarketingowych. Od Google nie otrzymujemy żadnych danych osobowych użytkowników, a jedynie zanonimizowane raporty z kampanii na temat grup docelowych i skuteczności reklam.

Pliki cookie i mechanizmy zwiększające komfort pracy

Pliki cookie i mechanizmy przypisane do tej kategorii umożliwiają wykonywanie różnych operacji i tym samym wygodniejsze poruszanie się po naszych witrynach internetowych. Na przykład w tych plikach cookie mogą być zapisane ustawienia językowe użytkownika.

Marketing

Korzystając z marketingowych plików cookie i mechanizmów śledzenia, możemy razem z naszymi partnerami wyświetlać oferty dopasowane do zainteresowań ustalonych na podstawie analizy zachowań użytkowników.

Poniżej wymieniono mechanizmy wykorzystywane w tej witrynie internetowej oraz ich dostawców.

 • Analiza: Używamy narzędzi analitycznych do mierzenia różnych parametrów, na przykład liczby wyświetleń stron lub wzorców korzystania z naszej witryny. Może to także obejmować analizę plików rejestru.
 • Śledzenie konwersji: Jeśli użytkownik trafił do naszej oferty internetowej za pośrednictwem reklamy partnera handlowego, nasz partner świadczący analityczną usługę śledzenia konwersji umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika („plik cookie konwersji”). Jeśli użytkownik odwiedzi określoną stronę naszej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, razem z dostawcą usługi śledzenia uznamy, że użytkownik kliknął reklamę, co spowodowało jego przekierowanie do naszej witryny. Funkcjonalność ta działa również między urządzeniami. Informacje gromadzone za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji oraz do odnotowywania łącznej liczby użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowywani do strony zawierającej znacznik śledzenia konwersji.
 • Retargetowanie: Narzędzia retargetowania wykorzystują reklamowe pliki cookie nasze lub innych firm, sygnalizatory sieciowe (niewidoczne elementy graficzne nazywane również „znacznikami pikselowymi” lub „znacznikami pikselowymi śledzenia”) i podobne technologie do tworzenia profili użytkowników. Służą one do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach oraz do sterowania częstotliwością pokazywania określonych reklam użytkownikowi.

Korzystamy z następujących narzędzi:

 • Nazwa: Facebook-Pixel
  Dostawca: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
  Wspólnie z Facebookiem odpowiadamy za przetwarzanie danych osobowych użytkowników korzystających z naszej oferty internetowej. Służy nam do tego usługa Facebook Pixel. Podpisaliśmy z Facebookiem umowę o współodpowiedzialności, która określa nasze obowiązki wynikające z RODO w odniesieniu do wspólnego przetwarzania danych. Podstawowa treść umowy jest dostępna przez cały czas pod następującym adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Umowa w szczególności precyzuje, które środki bezpieczeństwa musi stosować Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) oraz jak osoby, których dane dotyczą, mogą egzekwować swoje prawa od Facebooka.
  Rola: Facebook przetwarza dane osobowe użytkowników wyłącznie za ich zgodą za pomocą usługi Facebook Pixel na potrzeby tworzenia sprawozdań z kampanii, śledzenia konwersji, analizowania zdarzeń kliknięcia oraz kierowania wybranych reklam poza nasze witryny internetowe (retargetowania) przy użyciu nagłówków HTTP (w tym informacji takich jak adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki internetowej, adres URL, odsyłacz URL i dane identyfikacyjne użytkownika), danych specyficznych dla znacznika pikselowego (w tym informacji takich jak identyfikator znacznika pikselowego i plik cookie Facebooka), reakcji na kliknięcie, opcjonalnych wartości (np. wskaźniki konwersji, typ strony), nazw pól formularzy (np. „email” (adres e-mail), „address” (Adres pocztowy) czy „quantity” (ilość) przy zakupie produktu lub usługi).
 • Od Facebooka nie otrzymujemy żadnych danych osobowych użytkowników, a jedynie zanonimizowane raporty z kampanii na temat grup docelowych i skuteczności reklam w witrynie internetowej.
 • Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania od Facebook reklam opartych na zainteresowaniach. W tym celu należy odpowiednio zmienić preferencje reklamowe w witrynie internetowej Facebooka. Alternatywnie można zrezygnować z używania plików cookie innych firm. W tym celu należy przejść do strony rezygnacji prowadzonej przez Digital Advertising Alliance pod adresem http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN lub do strony http://www.youronlinechoices.com.
 • Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie: https://www.facebook.com/policy
 • Nazwa: LinkedIn Insight Tag
  Dostawca: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.
  Rola: LinkedIn przetwarza dane osobowe użytkowników wyłącznie za ich zgodą za pomocą znacznika pikselowego „LinkedIn Insight Tag” na potrzeby tworzenia sprawozdań z kampanii, śledzenia konwersji, analizowania zdarzeń kliknięcia oraz kierowania wybranych reklam poza nasze witryny internetowe (retargetowania) na podstawie adresów URL, odsyłaczy URL, skróconych adresów IP (do retargetowania między urządzeniami), właściwości urządzeń i przeglądarek internetowych (agent użytkownika) oraz znaczników czasu. Od LinkedIn nie otrzymujemy żadnych danych osobowych użytkowników, a jedynie zanonimizowane raporty z kampanii na temat grup docelowych i skuteczności reklam w witrynie internetowej.
 • Okres przechowywania przez LinkedIn: pseudonimizacja po 7 dniach, usunięcie po 180 dniach.
 • Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Nazwa: Google Ads Remarketing Tag
  Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Rola: Google przetwarza dane osobowe użytkowników wyłącznie za ich zgodą za pomocą znacznika pikselowego „Google Ads Remarketing Tag” na potrzeby tworzenia sprawozdań z kampanii, śledzenia konwersji, analizowania zdarzeń kliknięcia oraz kierowania wybranych reklam poza nasze witryny internetowe (retargetowania) na podstawie adresów URL, odsyłaczy URL, przynależności do prowadzonych przez nas list remarketingowych itd. Za pomocą powyższych informacji można również powiązać swoją tożsamość z kontem Google i dodać się do list marketingowych. Od Google nie otrzymujemy żadnych danych osobowych użytkowników, a jedynie zanonimizowane raporty z kampanii na temat grup docelowych i skuteczności reklam. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania od Google reklam opartych na zainteresowaniach. W tym celu należy zmienić swoje preferencje reklamowe w witrynie Google pod adresem https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout. Alternatywnie można wyłączyć obsługę plików cookie innych firm. W tym celu należy przejść do strony rezygnacji prowadzonej przez Network Advertising Initiative pod adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp albo w ustawieniach urządzenia zmienić opcje wykorzystywania jego informacji identyfikacyjnych. Instrukcje znajdują się na stronie https://support.google.com/ads/ans-wer/1660762#mob. Więcej informacji można uzyskać tutaj: https://policies.google.com/privacy
 • Nazwa: Twitter Advertising (Retargeting or Conversion Tracking)
  Provider: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
  Rola: Usługa Twitter Ads umożliwia reklamodawcom gromadzenie danych od użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową. Pliki cookie i kod źródłowy pozwalają ustanawiać połączenia między witryną a zewnętrznymi platformami, takimi jak Twitter. Na podstawie danych o użytkowaniu jest generowana nieodwracalna i nieosobista wartość skrótu, która następnie trafia do Twittera na potrzeby analizy i prowadzenia działań marketingowych. Dodatkowo tzw. „znacznik pikselowy Twittera” może śledzić działania użytkowników po wyświetleniu lub kliknięciu reklamy na Twitterze.
 • Usługa rejestruje zachowania użytkownika, takie jak odwiedziny witryn internetowych, otwierane treści, godziny odwiedzin itd., oraz dane dotyczące urządzeń, takie jak używane aplikacje i system operacyjny. Za pomocą funkcji „personalizacji między urządzeniami” Twitter próbuje również powiązać razem wszystkie urządzenia użytkownika. Ponieważ dane są przechowywane i przetwarzane przez Twittera, istnieje możliwość ich powiązania z odnośnym profilem użytkownika w witrynie twitter.com.
 • W trakcie przetwarzania dane mogą być przesyłane do serwera firmy Twitter Inc. w Stanach Zjednoczonych. Twitter Inc. posiada certyfikat udziału w programie EU-US Privacy Shield, co oznacza, iż firma zapewnia poziom ochrony danych spełniający odnośne wymagania Unii Europejskiej. Certyfikat można pobrać stąd: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
 • Zanonimizowane są usuwane w ciągu 6 miesięcy. Dane potencjalnie umożliwiające zidentyfikowanie konkretnego użytkownika na Twitterze są usuwane w ciągu 90 dni. Więcej informacji o okresach przechowywania można uzyskać od usługodawcy oraz znaleźć na stronie https://legal.twitter.com/ads-terms/international.html.
 • Użytkownicy mogą wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia danych przez Twittera. W tym celu należy odpowiednio zmienić ustawienia na swoim koncie Twittera albo na stronie https://twitter.com/personalization. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach od niektórych zewnętrznych reklamodawców, można to zrobić na stronie https://optout.aboutads.info lub https://optout.networkadvertising.org.
 • Więcej informacji o celach i zakresie gromadzenia danych oraz o dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych, jak również o ustawieniach prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy.

Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia

Ustawieniami plików cookie i mechanizmów śledzenia można zarządzać w przeglądarce internetowej i/lub opcjach prywatności witryny internetowej:

Uwaga: Wybrane ustawienia będą stosowane tylko do tej konkretnej przeglądarki.

 • Wyłączanie wszystkich plików cookie
  Jeśli chcesz wyłączyć obsługę wszystkich plików cookie, przejdź do ustawień przeglądarki i wyłącz ustawienie dotyczące plików cookie. Pamiętaj, że może to ograniczyć funkcjonalność witryny internetowej.
 • Zarządzanie swoimi ustawieniami dotyczącymi mechanizmów niekoniecznych technicznie i mechanizmów śledzenia
  Podczas odwiedzin w naszej witrynie internetowej zobaczysz pytanie, czy wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zwiększających komfort pracy, marketingowych plików cookie i/lub mechanizmów śledzenia. W ustawieniach prywatności witryny możesz w każdej chwili cofnąć lub wyrazić zgodę, a nowy status zacznie obowiązywać do wszystkich kolejnych zdarzeń.

Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookie i mechanizmami śledzenia w zakładce i/lub ustawienia prywatności.

Uwaga: Ustawienia, które wprowadziłeś, odnoszą się do tylko do przeglądarki używanej w każdym przypadku.

Zarządzanie Twoimi ustawieniami w odniesieniu do plików cookie i mechanizmów śledzenia nie jest wymagane technicznie

Odwiedzając nasze strony internetowe, użytkownik zostanie poproszony w warstwie cookie, czy zgadzasz się na użycie przez nas odpowiednio plików cookie, marketingowych plików cookie lub mechanizmów śledzenia.

W naszych ustawieniach prywatności możesz wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość lub wyrazić zgodę w późniejszym terminie.

Nazwa narzędzia: New Relic
Dostawca: New Relic Inc. 111 SW 5th Ave 2700, Portland, OR 97204
Funkcja: Pomiar dostępności strony internetowej i przestojów

Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookie i mechanizmów śledzenia w przeglądarce i / lub w ustawieniach prywatności.
Uwaga: Wprowadzone ustawienia dotyczą tylko przeglądarki używanej w każdym przypadku.
Dezaktywacja wszystkich plików cookie
Jeśli chcesz dezaktywować wszystkie pliki cookie, wyłącz pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że może to wpłynąć na funkcjonalność witryny.
Zarządzanie ustawieniami dotyczącymi plików cookie i mechanizmów śledzenia nie jest technicznie wymagane
Odwiedzając nasze strony internetowe, zostaniesz zapytany w warstwie plików cookie, czy wyrażasz zgodę na używanie przez nas odpowiednio technicznych plików cookie lub mechanizmów śledzenia.
W naszych ustawieniach prywatności możesz wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość lub wyrazić zgodę w późniejszym terminie.

Wykorzystanie naszych aplikacji mobilnych

Obok naszej oferty online udostępniamy aplikacje mobilne, które mogą Państwo pobrać na swoje mobilne urządzenie końcowe. Poza danymi pobieranymi na stronach internetowych pobieramy poprzez nasze aplikacje mobilne dalsze dane osobowe wynikające konkretnie z użycia mobilnego urządzenia końcowego. Dzieje się to jednak tylko wtedy, gdy udzielili nam Państwo na to zgody.

Wtyczki społecznościowe

W naszej ofercie online używamy wtyczek społecznościowych różnych serwisów; są one opisane pojedynczo w niniejszym punkcie.

Podczas używania wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odnośnego serwisu społecznościowego. Odnośny dostawca otrzymuje przez to informację, że Państwa przeglądarka internetowa wyświetliła odpowiednią stronę naszej oferty online, nawet jeśli nie posiadacie konta użytkownika u tego dostawcy lub akurat nie jesteście tam zalogowani. Pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przy tym przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową bezpośrednio do serwera odnośnego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane. Lokalizacja dostawcy bądź jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG (np. w USA).

Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia dostawców serwisów społecznościowych. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu wtyczek.

Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w informacjach o polityce prywatności odnośnego serwisu społecznościowego.

Jeśli nie chcą Państwo, by dostawcy serwisów społecznościowych otrzymywali dane poprzez tę ofertę online i ewentualnie zapisywali bądź wykorzystywali je, nie należy używać odnośnych wtyczek.

Wtyczki Facebooka

Facebook jest prowadzony pod adresem www.facebook.com przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, i pod adresem www.facebook.de przez firmę Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu znajduje się tutaj: http://developers.facebook.com/plugins; informacje na temat polityki prywatności Facebooka znajdują się tutaj: http://www.facebook.com/policy.php .

Wtyczki Instagrama

Instagram jest prowadzony przez firmę Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Przegląd wtyczek Instagrama i ich wyglądu znajduje się tutaj: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; informacje na temat polityki prywatności Instagrama znajdują się tutaj: https://help.instagram.com/155833707900388/ .

YouTube

Ta oferta online używa platformy wideo YouTube, która jest prowadzona przez firmę YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo.

Gdy wyświetlą Państwo odpowiednią stronę naszej oferty, zintegrowany YouTube Player nawiązuje połączenie z serwisem YouTube, aby plik wideo lub audio mógł zostać przesłany i odtworzony. Również dane są przy tym przesyłane do serwisu YouTube jako podmiotu odpowiedzialnego. Nie jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych przez YouTube.

Więcej informacji o zakresie i celu gromadzenia danych, o dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez YouTube, o Państwa prawach i możliwych do wybrania opcjach ochrony danych znajduje się w informacji o polityce prywatności serwisu YouTube.

Newsletter z rejestracją opt-in; prawo odwołania

W ramach naszej oferty online mogą Państwo subskrybować newsletter. Stosujemy do tego tzw. metodę double opt-in, zgodnie z którą dopiero wtedy będziemy przysyłać Państwu newsletter przez pocztę elektroniczną, komunikatory internetowe (jak np. WhatsApp), SMS lub wiadomość typu Push, gdy wcześniej przez kliknięcie na link w powiadomieniu potwierdzicie wyraźnie aktywację usługi newslettera. Jeśli później zdecydują się Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, możecie w każdej chwili zakończyć subskrypcję, odwołując swoją zgodę. Odwołanie w przypadku newslettera e-mailowego odbywa się poprzez zamieszczony w nim link, ewentualnie w ustawieniach administracyjnych odnośnej oferty online. Alternatywnie proszę skontaktować się z nami poprzez dane zamieszczone w punkcie Kontakt.

Zewnętrzne linki

Nasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − niezwiązanych z nami dostawców. Po kliknięciu w link nie mamy już wpływu na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych (jak np. adres IP lub URL strony, na której znajduje się link) przesłanych podmiotowi trzeciemu wraz z kliknięciem w link, ponieważ postępowanie podmiotów trzecich oczywiście nie podlega naszej kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie.

Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy usługowe są zobowiązane do zachowania dyskrecji i do przestrzegania przepisów znajdujących zastosowanie ustaw o ochronie danych.

Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

Prawa użytkownika:

Mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są wymogi ustawowe - abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych:

Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

Możliwość przenoszenia danych:

Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego:

Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu:

Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

Odwołanie zgody:

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.

Prawo złożenia zażalenia do organu nadzorczego:

Mają Państwo prawo złożenia zażalenia do organu ochrony danych. Mogą Państwo zwrócić się w tym celu do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania bądź regionu lub do organu ochrony danych właściwego dla nas. Jest to:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Zmiana informacji o polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to potrzebne z powodu rozwoju technicznego. W tych przypadkach dostosujemy odpowiednio nasze informacje o polityce prywatności. Proszę zatem mieć na uwadze aktualną wersję naszych informacji o polityce prywatności.

Kontakt

Jeżeli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, można to zrobić pod adresem podanym w punkcie "Podmiot odpowiedzialny".

Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony danych należy kliknąć w poniższy link:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

W odniesieniu do dochodzenia swoich praw oraz do sugestii i zażaleń dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz do odwołania swojej zgody zalecamy, by zwrócili się Państwo do pełnomocnika naszego koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych):

Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart, GERMANY

lub na adres mailowy: DPO@bosch.com

Informacje, które należy przekazać osobom, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 RODO – Współadministratorzy

Jako strona odpowiedzialna za SingleKey ID razem ze stronami trzecimi odpowiedzialnymi za aplikacje, z których Państwo korzystają, Bosch.IO GmbH jest wspólnie odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz krajowymi przepisami o ochronie danych. Zgodnie z art. 26 RODO (Współadministratorzy) uzgodniliśmy na piśmie, że będziemy wspólnie odpowiadać za przetwarzanie danych. W szczególności określiliśmy i uzgodniliśmy zakresy odpowiedzialności i obowiązków zaangażowanych stron. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych operacji przetwarzania danych znajda Państwo w zasadach ochrony danych Bosch.IO GmbH oraz w broszurze informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych, dostępnej pod adresem Polityka ochrony danych.

Stan na 09.12.2019