Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Security and Safety Systems Global

защита на данните

Политика за защита на данните в Групата Bosch

1. Политика за защита на личните данни

Роберт Бош ЕООД и отдел Системи за сигурност,(наричан по-нататък "Bosch" или "Ние" или "Нас"), се радва на посещението ви в нашите интернет страници и мобилни приложения (заедно наричани "онлайн оферти") и интереса ви към нашата компания и нашите продукти..

2. Бош уважава поверителността на личните ви данни

Защитата на личната ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението ви в нашите онлайн оферти поверително и в съответствие със законовите разпоредби.

Защитата на данните и сигурността на информацията са важен компонент от нашата корпоративна политика.

3. Администратор на лични данни

Bosch Sicherheitssysteme GmBh е администраторът, отговорен за обработването на личните ви данни; изключенията са посочени в това съобщение за защита на личните данни.

Нашите данни за контакт са, както следва:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert Bosch Ring 5-7
85630 Grasbrunn
GERMANY

Email: Info.Service@de.bosch.com
Phone: +49 89 6290-0

4. Събиране, обработка и използване на лични данни

4.1. Обработвани категории данни

Обработват се следните категории лични данни:

 • Комуникационни данни (например име, телефон, имейл, адрес, IP адрес)
 • Идентификационни данни на договора (например договорни взаимоотношения, продуктови или юри-дически интереси)
 • История на клиента
 • Договорни счетоводни и разплащателни данни

4.2. Принципи

Личните данни се състоят от цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, включително; имената, адресите, телефонните номера, имейл адресите, договорените основни данни, счетоводното отчитане на договорите и данните за плащанията, което е израз на самоличността на дадено лице.

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни (включително IP адреси), само когато има законово основание да направим това или когато сте дали съгласието си за обработката или използването на лични данни, свързани с този въпрос, напр. чрез регистрация.

4.3. Цел на обработката и правни основания

Ние и доставчиците на услуги, наети от нас, обработваме вашите лични данни за следните цели на обработка:

 • Доставка на настоящите онлайн оферти
  (Правно основание: Оправдан интерес от наша страна за директния маркетинг, дотолкова, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията).
 • Предоставяне на тези Онлайн оферти и изпълнение на договор съгласно нашите договорни условия, включително съдействие за договориране и предварителна кредитна оценка. Споразумението може да включва продажбата на вземания.
  (Правни основания: Изпълнение на договора и/или наш оправдан интерес от ефективно управление на исковете по отношение на продажбата на вземания).
 • За определяне на прекъсванията/смущенията и по съображения за сигурност.
  (Правни основания: Изпълнение на нашите правни задължения в рамките на сигурността на данните и оправдан интерес от решаването на прекъсванията/смущенията, както и сигурността на нашите предложения).
 • Собствено популяризиране и популяризиране от страна на трети страни, както и проучване на пазара и анализ на обхвата на базата на изразено съгласие.
  (Правни основания: изразено съгласие / обоснован интерес от страна на нас за директния маркетинг, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията).
 • Изпращане на имейл или SMS / SMS бюлетин със съгласието на получателя.
  (Правно основание: изразено съгласие).
 • Управление на онлайн общност за влезли в профила си членове за целите на достъпа до материали, които могат да подкрепят разработването на системи за сигурност (Правно основание: Изпълнение на договорни задължения).
 • Защита и доказателство за нашите права.
  (Правно основание: Оправдан интерес от наша страна за защита и доказателство на нашите права).

4.4. Регистрация

Ако желаете да използвате / получите достъп до продукти или услуги, които изискват сключване на договор, искаме от вас да се регистрирате. В рамките на регистрацията събираме лични данни, необходими за изготвянето и изпълнението на договора (напр. име, фамилия, дата на раждане, имейл адрес, ако е приложимо, подробности за предпочитания начин на плащане или титуляра на сметката), както и, ако е приложимо, допълнителни данни на доброволна основа. Задължителните полета/данни са отбелязани с *.

4.5. Журнални (лог) файлове

Всеки път, когато използвате интернет, вашият браузър предава определена информация, която съхраняваме в така наречените лог файлове.

Записваме журнални файлове за кратък период от време само за да определим смущения и поради причини, свързани със сигурността (напр. да изясняваме опитите за атака) и след това да ги изтриваме. Журналните файлове, които трябва да се съхраняват за определено време като доказателство за дадено действие, се изключват от списъка за изтриване, докато съответният инцидент не бъде напълно разрешен и може да бъде предаден на разследващите органи, в зависимост от всеки отделен случай.

Журналните файлове се използват също и за целите на анализа (със или без пълен IP адрес). Затова вижте модула за анализа на уеб пространството.

В журналните файлове по-конкретно се съхранява следната информация:

 • IP адрес (адрес на интернет протокол) на терминалното устройство, което се използва за достъп до онлайн офертите;
 • интернет адресът на уебсайта, от който е била достъпна Онлайн офертата (т.нар. изходен URL адрес или URL адрес при препращане);
 • име на доставчика на услуги, който се използва за достъп до онлайн офертите;
 • име на файловете или информацията, до която е получен достъп;
 • дата и час, както и продължителност на достъпа;
 • количество прехвърлени данни;
 • операционна система и информация за използвания браузър, включително инсталирани добавки (напр. Flash Player);
 • код на състоянието на http (напр. "Заявката е изпълнена успешно " или "Файлът не е намерен").

4.6. Достъп за деца

Тази система и Онлайн офертите не са предназначени за деца под 16 годишна възраст.

4.7. Трансфер на данни

4.7.1. Трансфер на данни към други администратори на лични данни

Вашите лични данни обикновено се препращат на други администратори на лични данни само когато са необходими за изпълнение на даден договор, в случаите, когато ние или третото лице имаме легитимен интерес от прехвърлянето, или когато вашето съгласие е дадено изрично. Подробна информация за правните основания можете да намерите в раздела Цел на обработката и правните основания. Трети страни могат да бъдат и други компании от групата на Bosch. Кога данните се предават на трети страни въз основа на обоснован интерес е обяснено в настоящата политика за защита на личните данни.

Освен това данните могат да бъдат прехвърляни на други администратори на лични данни, когато сме длъжни да го направим поради законови разпоредби или изпълними административни или съдебни разпореждания.

4.7.2. Доставчици на услуги (общо)

Възложили сме на външни доставчици на услуги задачи, като продажби и маркетингови услуги, управление на договори, обработка на плащания, програмиране, хостинг на данни и услуги за горещи телефонни линии. Ние сме избрали тези доставчици на услуги внимателно и ги проверяваме редовно, особено по отношение на тяхното надеждно боравене с и защита на данните, които са съхранили при тях. Всички доставчици на услуги са задължени да запазват поверителност и да спазват законовите разпоредби. Доставчиците на услуги могат да бъдат и други компании от група Bosch.

4.7.3. Доставчици на платежни услуги

Използваме външни доставчици на платежни услуги.

В зависимост от начина на плащане, който сте избрали при поръчката, прехвърляме данните, необходими за обработката на плащанията (напр. банкова сметка или данни от кредитна карта), на финансовата институция, натоварена с плащането, или на доставчиците на платежни услуги, ангажирани от нас. Понякога доставчиците на платежни услуги събират и обработват такива данни като администратори. В този случай (доставчиците на платежни услуги са администратори на лични данни) се прилага политиката за защита на личните данни и за поверителност на съответния доставчик на платежни услуги.

4.7.4. Управление на вземания

Ние си запазваме правото да събираме вземания чрез външни доставчици на услуги.

Освен това имаме легитимен интерес да продаваме вземания на трети страни и да прехвърляме данни, необходими за събирането на вземането, на съответния купувач на вземането. По време на събирането на вземанията, купувачите на вземания действат на свое име и самите те носят отговорност за обработката на данните. В това отношение се прилагат политики за защита на данните на съответния купувач на вземания.

4.8. Прехвърляне на данни към получатели извън ЕИП

Също така можем да прехвърлим лични данни на получатели, намиращи се извън ЕИП, в така наречените трети държави. В такива случаи гарантираме, преди прехвърлянето, или че получателят на данни осигурява подходящо ниво на защита на данните (напр. поради решение за адекватност от страна на Европейската комисия за съответната държава или поради споразумение, основано на т.нар. примерни клаузи с получателя), или изискваме вашето изрично съгласие за прехвърлянето на тези данни.

Имате право да получите общ преглед на получателите от трети държави и копие от специално уговорените разпоредби, гарантиращи подходящо ниво на защита на данните. За тази цел се обърнете към изложенията, направени в раздела Контакти.

4.9. Продължителност на съхранението на данните; период на съхранение на данните

По принцип ние съхраняваме вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за да предоставим нашите Онлайн оферти и свързаните с тях услуги или толкова дълго, колкото имаме оправдан интерес от съхраняването на данните (например може да имаме оправдан интерес към пощенски услуги за мейл маркетинг при изпълнение на договор). Във всички останали случаи изтриваме вашите лични данни, с изключение на данните, които трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (например, ние имаме задължения, свързани със сроковете на съхранение по данъчните и търговските закони да разполагаме с документи, като договори и фактури за определен период от време).

5. Кредитни оценки

Имаме оправдан интерес от извършване на кредитните оценки, посочени в този раздел, за да бъдем защитени от лоши дългове или инвестиции. Можем да възложим на компании, които извършват математически и статистически анализи да оценят риска от неизпълнение на задълженията и да доставят, в рамките на разрешеното от закона, информация за вероятността от неизпълнение на плащанията. За извършване на тази оценка могат да се използва, без да се ограничава до това, адресна информация.

В случай, че резултатът от кредитната оценка не отговаря на нашите изисквания, си запазваме правото да поискаме сигурен начин на плащане (например кредитна карта) или да откажем съставянето на договор.

Кредитната оценка се основава на автоматизирано вземане на решения. Ако не сте съгласни с резултата, може да изпратите вашата гледна точка в писмен вид, за да бъде разгледана от съответния обработващ. В допълнение, имате право да научите съществените причини, подкрепящи решението на съответния доставчик на услугата.

6. Доклади към кредитни агенции

Докладваме дължимите вземания към кредитни агенции, когато въпреки настъпването на падежа не е извършено плащане, когато прехвърлянето е необходимо за запазване на нашите оправдани интереси или оправданите интереси на трети страни и когато са налице допълнителните законови изисквания. Такива

 • изпълняемостта на вземането или наличието на изрична запис на заповед; или
 • издаването на поне две писмени известия за просрочие на падежа на вземането, като първото известие за просрочие трябва да е било издадено най-малко четири седмици предварително длъжникът е бил информиран за възможността да подаде вземането на кредитна агенция (в това първо известие или поне преди действителното му подаване на кредитна агенция) и искът не е оспорен; или
 • възможността за прекратяване на договорното правоотношение без предизвестие поради просрочие и длъжникът е бил информиран за възможността да подаде на вземането на кредитна агенция.

Освен това може да докладваме на кредитни агенции поведение, което нарушава сключиния договор (напр. измамно поведение, злоупотреба), доколкото това е необходимо, за да се запазят нашите оправдани интереси или оправданите интереси на трети страни и няма причина да се предположи, интересите на засегнатото лице, надвишават или надделяват над тези оправдани интереси.

7. Използване на "бисквитки"

7.1. Общи положения

"Бисквитките" представляват малки текстови файлове, които се записват на вашия компютър, когато се посещава Онлайн оферта. В случай, че имате достъп до тази онлайн оферта в друг момент, браузърът ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме нашите онлайн оферти оптимално за вас и ви улеснява да ги използвате.

7.2. Деактивиране и изтриване на "бисквитки"

Когато посещавате нашите интернет страници, ще бъдете запитани в отварящ се слой относно "бисквитките" да дали желаете да разрешите "бисквитките", които са включени на нашата страница или желаете да ги деактивирате в настройките.

В случай, че решите да блокирате "бисквитките", в браузъра ви се записва една "бисквитка" за отказ. Тази "бисквитка" служи изключително за целите на активиране на възражението ви. Деактивирането на "бисквитките" може да забрани отделните функции на нашите интернет страници. Моля, обърнете внимание, че поради технически причини, "бисквитка" за отказване може да бъде зададена само за браузъра, който е бил използван за настройването му. В случай че изтриете бисквитки или използвате различен браузър или друго терминално устройство, трябва да се откажете отново.

Настройката на предпочитанието ви не се отнася за "бисквитките", които се задават по време на посещенията ви на страници на трети страни на други доставчици.

Браузърът ви позволява да изтриете всички "бисквитки" по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на вашия браузър. Това обаче може да доведе до това отделни функции вече да не бъдат достъпни.

Освен това можете да управлявате и деактивирате използването на "бисквитки" на трети страни на следната уеб страница:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices .

Тъй като не управляваме този уебсайт, ние не носим отговорност и не можем да повлияем на съдържанието и достъпността.

7.3. Общ преглед на бисквитките, използвани от нас

В този раздел можете да намерите общ преглед на "бисквитките", които използваме:

Абсолютно необходими бисквитки
Определени "бисквитки" са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите онлайн оферти. Тази категория включва, напр.:

 • „Бисквитки“, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;
 • "Бисквитки", които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание в пазарска кошница или онлайн формуляр);
 • "Бисквитки", които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);
 • "Бисквитки", които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Аналитични „бисквитки”

Използваме аналитични "бисквитки", за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.

8. Анализ на уеб пространството

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашите онлайн оферти, за да ги направим по-достъпни, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.

За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.

Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични "бисквитки" или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.

Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.

По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.

Имайте предвид, че при инструментите, които използват "бисквитки за отказ", функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.

Освен това, като цяло можете да предотвратите създава-нето на потребителски профили, като деактивирате използването на "бисквитки"; за целта, прочетете раздела Деактивиране и изтриване на "бисквитките".

8.1. WebTrends

WebTrends се предлага от WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като използвате възможността за отказ на следния линк: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

8.2. Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая за-писва само съкратени IP адреси.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

9. Използване на мобилните ни приложения

Освен нашите онлайн оферти предлагаме и мобилни приложения ("Apps"), които можете да изтеглите на мобилното си устройство. Освен данните, събрани от уеб сайтовете, събираме и допълнителни лични данни чрез приложенията, които са свързани конкретно с използването на мобилно устройство. Това се случва, само ако изрично дадете съгласието си.

9.1. Обработка на данни от оператори на магазини за приложения

Няма събиране на данни от нас или извън нашата отговорност, което включва прехвърлянето на данни като потребителско име, имейл адрес и отделен идентификатор на устройството в магазини за приложения (e.g., Google Play на Google, App Store на Apple, Galaxy Apps Store на Samsung) при сваляне на съответното приложения. Не сме в състояние да повлияем на това събиране на данни и по-нататъшна обработка от магазин за приложения като администратор на лични данни.

10. YouTube

Тези онлайн оферти използват YouTube видеоплатформата, оперирана от YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube е платформа, която позволява възпроизвеждане на аудио и видео файлове.

След като влезете в съответния сайт на нашите Онлайн оферти, който съдържа вграден YouTube плейър, това установява връзка с YouTube, така че видео или аудио файл може да се предава и възпроизвежда. Ако влезете в сайт от нашите оферти, данните се предават и на YouTube. Ние не носим отговорност за обработването на данни от YouTube.

Допълнителна информация за обхвата и целите на събраните данни, по-нататъшната обработка и използването на данни от YouTube, относно правата ви и възможностите за поверителност, които можете да изберете, можете да намерите в политиката за защита на личните данни на YouTube.

11. Инфобюлетин

11.1. Инфобюлетин с опция за включване; Право на отказ

Можете да се регистрирате за инфобюлетини в рамките на нашите онлайн оферти. За целта използваме така наречената процедура за двойно включване, което означава, че ще ви изпратим само бюлетин чрез имейл, мобилен месинджър (като например WhatsApp), SMS или пуш-известие само след като изрично потвърдите активирането на тази наша услуга, като кликнете върху връзката в полученото известие. Ако по-късно вече не желаете да получавате бюлетини, можете да прекратите абонамента по всяко време, като оттеглите вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си за инфобюлетини като кликнете върху линка, който се изпраща в съответния Онлайн оферта имейл, в зависимост от случая. Това се случва в административните настройки. Друга възможност е да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, предоставени в раздел Контакти.

12. Външни връзки

Нашите Онлайн оферти могат да съдържат връзки към интернет страници на трети страни – от доставчици, които не са свързани с нас. При кликване върху връзката нямаме никакво влияние върху събирането, обработката и използването на лични данни, които евентуално се предават при кликване върху връзката към третата страна (като IP адреса или URL адреса на сайта, на който се намира връзката), тъй като поведението на третите страни естествено са извън нашия надзор. Ние не поемаме отговорност за обработването на такива лични данни от трети страни.

13. Сигурност

Нашите служители и фирмите, предоставящи услуги от наше име, са длъжни да спазват поверителност и да спазват приложимите закони за защита на личните данни.

Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки, за да осигурим подходящото ниво на сигурност и да защитаваме личните ви данни, които администрира-ме, особено от рисковете от непреднамерено или незаконно унищожаване, манипулиране, загуба, промяна или неоторизирано разкриване или неразрешен достъп. Мерките ни за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичния прогрес.

14. Потребителски права

За да защитите правата си, моля, използвайте данните, предоставени в раздел Контакти. При това, ви молим да се уверите, че е възможна недвусмислена идентификация на вашата личност.

Право на информация и достъп:
Имате право да получите от нас информация за обра-ботването на личните ви данни. По този начин осъ-ществявате правото си на достъп до личните ви данни, обработвани от нас.

Право на коригиране и изтриване:
Имате право да изискате от нас поправка на вашите собствени неточни лични данни без неоправдано забавяне. Като се вземат предвид целите на обработката, имате право да получите допълване на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнително изложение.
Това не се отнася за данни, които са необходими за фактуриране или за счетоводни цели или която е предмет на задължителен срок за съхранение. Ако обаче достъпът до такива данни не е необходим, обработването им се ограничава (вижте по-долу).

Ограничаване на обработката:
Имате право да поискате от нас - ако са спазени законовите изисквания - да ограничим обработването на данните ви.

Възражение срещу обработването на лични данни:

Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни от наша страна. В такъв случай ще прекратим обработването на данните ви, освен ако не посочим - в съответствие със законовите изисквания - убедителни основателни причини за по-нататъшната обработка, които надделяват над вашите права.

Възражение срещу директен маркетинг:
Освен това можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни за рекламни цели ("Възражение срещу реклама"). Молим ви да имате пред-вид, че поради организационни причини може да възникне припокриване между възражението ви и използването на данните ви в рамките на текуща кампания.

Възражение срещу обработването на данни, базира-но на правното основание за "обоснован интерес":
Освен това имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните ви данни, ако то е базирано на правното основание за обоснован интерес. В такъв случай ще прекратим обработването на данните ви, освен ако не посочим - в съответствие със законовите изисквания - убедителни основателни причини за по-нататъшната обработка, които надделяват над вашите права.

Оттегляне на съгласие:
В случай, че сте се съгласили с обработването на личните ви данни, имате право да оттеглите това съгласие с незабавно действие. Законосъобразността на обработката на данните ви преди оттеглянето на съгласието остава непроменена.

Преносимост на данните:
Вие имате право да получавате данните, които сте ни предоставили в структуриран, често използван и машинно четим формат или - ако е технически осъществимо - да поискате да прехвърлим тези данни на трета страна.

Право на жалба до надзорен орган:
Имате право да подадете жалба до надзорен орган. Можете да се обърнете към надзорния орган, който отговаря за местожителството или държавата ви или към надзорния орган, който отговаря за нас. Това е:

Комисия за защита на личните данни

Адрес:
София 1592
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

телефон: 02/91-53-518

Имейл: kzld@cpdp.bg

15. Промени в политиката за защита на данните

Запазваме си правото да изменяме мерките за сигурност и защита на данните, ако това се налага поради техническо развитие. В такива случаи ще изменим съответно известието за защита на данните. Поради тази причина моля, спазвайте текущата версия на известието за защита на данните, тъй като то подлежи на промяна.

16. Контакт

Ако искате да се свържете с нас, моля, намерете ни на адреса, посочен в раздела "Администратор на данни".

За да защитите вашите права и за предложения и оплаквания относно обработката на вашите лични данни, както и за оттеглянето на вашето съгласие, ви препоръчваме да се свържете с нашия групов комисар за защита на личните данни:

Data Protection Officer
Групов комисар за защита на личните данни
Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart, GERMANY

или

изпратете имейл на адрес: DPO@bosch.com

17. В сила от: 16.02.2018