Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Security and Safety Systems Global

Politika privatnosti

Politika privatnosti Bosch Grupe

1. Obaveštenje o zaštiti podataka

Robert Bosch d.o.o. (u daljem tekstu „Bosch„ ili „Mi“ ili „Nama“) želi vam dobrodošlicu na svoje internet stranice i mobilne aplikacije (u daljem tekstu zajedničkim imenom „Onlajn ponude“). Zahvaljujemo vam se na interesovanju za našu kompaniju i naše proizvode.

2. Bosch poštuje vašu privatnost

Zaštita vaše privatnosti tokom čitavog postupka obrade ličnih podataka, kao i bezbednost svih poslovnih podataka, su nam veoma važni. Svi obrađeni lični podaci prikupljeni su tokom vaše posete naših Onlajn ponuda, u poverenju i isključivo u skladu sa zakonskim propisima.

Zaštita podataka i bezbednost informacija obuhvaćeni su našom korporativnom politikom.

3. Kontrolor

Bosch Sicherheitssysteme GmbH je kontroler odgovoran za obradu vaših podataka; izuzeci su navedeni u ovom obaveštenju o zaštiti podataka.

Naši kontakt podaci su sledeći:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert Bosch Ring 5-7
85630 Grasbrunn
GERMANY

Email: Info.Service@de.bosch.com
Phone: +49 89 6290-0

4. Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka

4.1. Obrađene kategorije podataka

Obrađuju se sledeće kategorije podataka:

 • Podaci za komunikaciju (npr. ime i prezime, broj telefona, adresa e-pošte, adresa, IP adresa)
 • Ključni ugovorni podaci (npr. ugovorni odnosi, interesovanje za ugovor ili proizvod)
 • Istorija klijenta
 • Ugovorni podaci o računovodstvu i podaci za plaćanj

4.2. Principi

Lični podaci uključuju sve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili se može identifikovati, npr. ime, adresu, broj telefona, adresu e-pošte, ključne ugovorne podatke, ugovorne podatke o računovodstvu i podatke za plaćanje, koji odražavaju identitet lica.

Mi prikupljamo, obrađujemo i koristimo lične podatke (uključujući i IP adrese) isključivo kada za to postoji pravni osnov za to ili kada ste nam dali saglasnost za obradu ili korišćenje ličnih podataka, npr. posredstvom registracije.

4.3. Svrha obrade podataka i pravni osnovi

Mi kao i pružaoci usluga koje mi angažujemo; obrađujemo vaše lične podatke u sledeće svrhe:

- Pružanje ovih Onlajn ponuda

(Pravni osnov: Naš opravdani interes za direktni marketing, u meri u kojoj je to u skladu sa zakonom o zaštiti podataka i zakonom o zabrani konkurencije).

 • Pružanje ovih Onlajn ponuda i ispunjavanje ugovornih obaveza iz naših uslova ugovora, uključujući fakturisanje. Fakturisanje može da uključuje prodaju potraživanja.
  (Pravni osnovi: Ispunjenje ugovornih obaveza, odnosno naših opravdanih interesa za efikasno upravljanje potraživanjima u smislu prodaje potraživanja).
 • -Rešavanje pitanja prekida usluga, kao i iz sigurnosnih razloga..
  (Pravni osnovi: Ispunjavanje naših pravnih obaveza u pogledu bezbednosti podataka, i opravdani interes za rešavanje problema u prekidu usluga, kao i za zaštitu naših ponuda).
 • Samopromocija i promocija putem drugih, kao i istraživanje tržišta i analiza domašaja urađene u obimu koji je dozvoljen zakonom ili na osnovu saglasnosti.
  (Pravni osnovi: Saglasnost/ naš opravdani interes za direktni marketing, ako je to u skladu sa zakonom o zaštiti podataka i zakonom o zabrani konkurencije).
 • Slanje biltena putem e-pošte ili SMS/MMS u zavisnosti od saglasnosti primaoca.
  (Pravni osnov: Saglasnost).
 • Organizovanje onlajn zajednice za prijavljene članove u svrhu pristupa materijalima koji mogu podržati dizajn Sigurnosnih sistema (Legal basis: Fulfillment of contractual obligations).
 • Safeguarding and vindication of our rights.
  (Legal basis: Naše opravdano interesovanje za zaštitu i odbranu naših prava).

4.4. Registracija

Ako želite da koristite ili da pristupite pogodnostima koje zahtevaju realizaciju ugovora, mi tražimo da se registrujete. Posredstvom vaše registracije prikupljamo lične podatke koji su neophodni za unos u cilju realizacije ugovora (npr. ime, prezime, datum rođenja, adresa e-pošte, po potrebi, detalji o preferiranom načinu plaćanja ili o nosiocu račun), kao i dodatne podatke po dobrovoljnoj osnovi, po potrebi. Obavezne informacije su obeležene sa *.

4.5. Datoteke evidencije

Svaki put kada koristite internet, vaš pretraživač šalje određene. informacije koje čuvamo u takozvanim datotekama evidencije.

Datoteke evidencije čuvamo tokom kraćeg perioda kako bismo utvrdili prekide u pružanju usluga i iz bezbednosnih razloga (npr. da istražimo pokušaje napada) i nakon toga ih brišemo. Datoteke evidencije koje se moraju održavati kao dokazi izostavljene su iz brisanja dok se relevantni incident ne reši i mogu, zavisno od slučaja, da budu dostavljene nadležnim istražnim organima.

Datoteke evidencije se takođe koriste za potrebe analize (bez IP adrese ili bez celokupne IP adrese). Takođe pogledajte i modul veb analiza.

U datotekama evidencije se naročito čuvaju sledeće informacije:

 • IP adresa (adresa internet protokola) terminalnog uređaja koji se koristi za pristupanje Onlajn ponudi;
 • Internet adresa stranice sa koje ste pristupili Onlajn ponudi (takozvani URL porekla ili URL upućivač);
 • Naziv pružaoca usluga koji je korišćen za pristupanje Onlajn ponudi;
 • Naziv datoteka ili informacija kojima je pristupljeno;
 • Datum i vreme, kao i trajanje pozivanja podataka;
 • Količina prenetih podataka;
 • Informacije o operativnom sistemu i korišćenom internet pretraživaču, uključujući i instaliranim proširenjima (add-on, npr. Flash Player);
 • kod http statusa (npr. „Zahtev uspešan“ ili „Zahtevana datoteka nije pronađena“).

4.6. Deca

Ova Onlajn ponuda nije namenjena deci mlađoj od 16 godina.

4.7. Prenos podataka

4.7.1. Prenos podataka drugim kontrolorima

U principu, vaši lični podaci se prosleđuju drugim kontrolorima samo ako je to potrebno za ispunjenje ugovornih obaveza, ili ako mi, ili treće lice, imamo legitiman interes da izvršimo prenos podataka, ili ako ste nam dali saglasnost. Detalji o pravnim osnovima mogu se pronaći u Odeljku - Svrhe obrade i pravni osnovi. Treća lica mogu takođe da budu druge kompanije iz Bosch grupe. Kada se podaci prenose trećim licima na osnovu opravdanog interesa, to je objašnjeno u ovom obaveštenju o zaštiti podataka.

Pored toga, podaci se mogu prenositi drugim kontrolorima kada smo dužni da to uradimo po osnovu zakonskih odredaba ili važećih administrativnih ili sudskih naloga.

4.7.2. pružaoci usluga (opšte)

Angažujemo eksterne pružaoce usluga za zadatke kao što su prodaja i marketinške usluge, upravljanje ugovorima, obrada plaćanja, programiranje, hosting podataka i usluge kontakt centra. Takve pružaoce usluga smo pažljivo izabrali i redovno ih nadgledamo, posebno u pogledu urednog rukovanja podacima i zaštite podataka koje oni čuvaju. Svi pružaoci usluga su dužni da čuvaju poverljivost i da poštuju zakonske odredbe. Pružaoci usluga takođe mogu da budu druge kompanije iz Bosch grupe.

4.7.3. Pružaoci platnih usluga

Angažujemo eksterne pružaoca platnih usluga.

U zavisnosti od metode plaćanja koju ste izabrali tokom procesa poručivanja, mi prenosimo podatke koji se koriste za obradu plaćanja (npr. broj računa u banci ili podatke o kreditnoj kartici) finansijskoj instituciji zaduženoj za plaćanje ili pružaocima usluga plaćanja koje mi angažujemo. Ponekad pružaoci usluga plaćanja takođe prikupljaju i obrađuju takve podatke kao kontrolori. U tom slučaju (pružaoci usluga plaćanja u ulozi kontrolora podataka), važi obaveštenje o zaštiti podataka ili politika privatnosti odgovarajućeg pružaoca usluga plaćanja.

4.7.4. Upravljanje potraživanjima

Zadržavamo pravo da naplatimo potraživanja preko eksternih pružaoca usluga.

Pored toga, imamo legitiman interes da prodamo potraživanja trećim licima i da odgovarajućem kupcu potraživanja prenesemo podatke koji su neophodni za naplatu potraživanja. Tokom naplate potraživanja, kupci potraživanja postupaju u svoje ime i sami su odgovorni za obradu podataka. U tom pogledu, važe obaveštenja o zaštiti podataka odgovarajućih kupaca potraživanja.

4.8. Prenos primaoca izvan EEP

Možemo da prenesemo lične podatke primaocima koji se nalaze izvan EEP u takozvanim trećim zemljama. U tom slučaju, pre prenosa obezbeđujemo da primalac podataka pruža odgovarajući nivo zaštite podataka (npr. po osnovu odluke o adekvatnosti Evropske komisije za odgovarajuću zemlju ili po osnovu sporazuma zasnovanog na takozvanim EU model klauzulama zaključenim sa primaocem) ili da ste dali saglasnost za takav prenos.

Imate pravo da dobijete pregled primalaca u trećim zemljama i kopiju posebno dogovorenih odredbi koje obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite podataka. Za ove potrebe molimo da koristite izjave date u odeljku Kontakt.

4.9. Trajanje skladištenja, periodi čuvanja

U principu, mi čuvamo vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje naših Onlajn ponuda i povezanih usluga ili tokom perioda u toku kojeg imamo opravdan interes da čuvamo podatke (npr. možda i dalje imamo opravdan interes da šaljemo marketinške materijala putem pošte nakon ispunjenja naših ugovornih obaveza). U svim drugim slučajevima, mi brišemo vaše lične podatke, s izuzetkom podataka koje smo dužni da čuvamo radi ispunjenja ugovornih obaveza (npr. po osnovu perioda čuvanja propisanih poreskim i privrednim zakonima, dužni smo da čuvamo dokumente kao što su ugovori i fakture tokom određenog perioda).

5. Procena kreditne sposobnosti

Imamo opravdan interes da vršimo provere kreditne sposobnosti opisane u ovom odeljku kako bismo se zaštitili od nenaplativih potraživanja ili ulaganja. Možemo da angažujemo kompanije koje pružaju usluge matematičke i statističke analize kako bismo procenili rizik docnje plaćanja i dostavili, u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, informacije o verovatnoći da će doći do docnje plaćanja. Za potrebe procene mogu se koristiti podaci o adresi, ali ne isključivo.

U slučaju da rezultat procene kreditne sposobnosti ne zadovolji naše zahteve, zadržavamo pravo da tražimo osiguran metod plaćanja (npr. kreditnu karticu) ili da odbijemo da zaključimo ugovor.

Procena kreditne sposobnosti zasniva se na automatizovanom donošenju odluka. Ako se ne slažete sa rezultatom, možete službeniku zaduženom za slučaj dostaviti vaše mišljenje u pisanoj formi na razmatranje. Pored toga, imate pravo da saznate najvažnije razloge na kojima se zasniva odluka odgovarajućeg pružaoca usluga.

6. Izveštaji agencijama za kreditiranje

Dospela potraživanja prijavljujemo agencijama za kreditiranje ako plaćanje nije izvršeno uprkos dospelosti ili ako je prenos potreban kako bi se očuvao naš opravdani interes ili opravdani interes trećih lica i ako postoje dodatni zakonski zahtevi. To su:

Sprovodivost potraživanja ili ako je potraživanje neosporeno; ili

slanje najmanje dve opomene za kašnjenje nakon dospeća potraživanja, gde prva opomena mora biti upućena najmanje četiri nedelje ranije, pri čemu dužnik mora biti obavešten o mogućnosti predaje potraživanja agenciji za kreditiranje (najranije u prvoj opomeni) i potraživanje ne može biti osporeno; ili

mogućnost raskida ugovornog odnosa bez prethodnog obaveštenja zbog neizmirenih obaveza, pri čemu dužnik mora biti obavešten o mogućnosti predaje potraživanja agenciji za kreditiranje.

Pored toga, možemo da prijavimo nepoštovanje ugovornih obaveza (npr. prevarno ponašanje, zloupotreba) agencijama za kreditiranje u meri u kojoj je to neophodno kako bi se očuvao naš opravdani interes ili opravdani interes trećih lica i u meri u kojoj nema razloga da se pretpostavi da su interesi pogođenog lica koji su vredni zaštite jači od ovih opravdanih interesa.

7. Korišćenje kolačića

7.1. Opšte

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru kada pristupite Onlajn ponudi. Kada sledeći put pristupite ovoj Onlajn ponudi, vaš pretraživač vraća sadržaj kolačića odgovarajućem prodavcu i tako omogućava ponovnu identifikaciju terminalnog uređaja. Čitanje kolačića nam omogućava da optimalno dizajniramo našu Onlajn ponudu za vas, a vama olakšava korišćenje Onlajn ponude.

7.2. Deaktivacija i brisanje kolačića

Kada posetite naše internet stranice, pojavljuje se prozor sa obaveštenjem o kolačićima u kojem se traži da se izjasnite da li želite da omogućite postavljanje kolačića sa naše stranice ili želite da ih deaktivirate u podešavanjima.

Ako odlučite da blokirate kolačiće, u vaš pretraživač se postavlja kolačić za odbijanje saglasnosti. Ovaj kolačić služi isključivo za dodelu vašeg prigovora. Deaktivacija kolačića može da onesposobi pojedine funkcije naših internet stranica. Imajte na umu da se kolačić za odbijanje saglasnosti može, iz tehničkih razloga, postaviti samo sa stvarnim pretraživačem. U slučaju da obrišete kolačiće ili koristite drugi pretraživač ili drugi terminalni uređaj, ponovo morate da odbijete saglasnost.

Podešavanja koja izaberete se ne odnose na kolačiće koji se postavljaju kada posetite internet stranice trećih lica koje obezbeđuju drugi pružaoci.

Vaš pretraživač vam omogućava da obrišete bilo koje kolačiće u bilo kom trenutku. Ako želite to da uradite, pogledajte odeljak za pomoć u vašem pretraživaču. Međutim, to može da dovede do situacije da pojedine funkcije više nisu dostupne.

Pored toga, možete da upravljate sa kolačićima i da deaktivirate korišćenje kolačića treće strane preko sledeće internet stranice:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices .

S obzirom na to da mi ne upravljamo ovom internet stranicom, nismo odgovorni i ne možemo da utičemo na sadržaj i dostupnost ove stranice.

7.3. Pregled kolačića koje koristimo

U ovom odeljku možete da pronađete pregled kolačića koje koristimo:

Apsolutno neophodni kolačići

Određeni kolačići su neophodni kako bi naše Onlajn ponude bile bezbedne. Ova kategorija uključuje, na primer:

 • Kolačiće koji identifikuju ili proveravaju identitet naših korisnika;
 • Kolačići koji privremeno beleže određene unose korisnika (npr. sadržaj korpe za kupovinu ili onlajn obrasca);
 • Kolačići koji čuvaju određene preferencije korisnika (npr. podešavanja za pretraživanje ili jezik);
 • Kolačići koji čuvaju podatke kako bi se obezbedila reprodukcija video ili audio sadržaja bez problema.

Analitički kolačići

Koristimo analitičke kolačiće za beleženje ponašanja (npr. reklamni baneri na koje je korisnik kliknuo, upiti za pretraživanje) naših korisnika i za njihovu statističku ocenu..

8. Veb analiza

Statistički podaci o korišćenju naših Onlajn ponuda su nam potrebni kako bismo ih dizajnirali da budu lakše za korišćenje, kako bismo izvršili merenje dometa i sproveli istraživanje tržišta.

Za ove potrebe koristimo alate za veb analizu opisane u ovom odeljku.

Profili korišćenja kreirani pomoću ovih alata, koji koriste kolačiće za analizu ili ocenjivanje datoteka evidencije, nisu povezani sa ličnim podacima. Alati ili uopšte ne koriste IP adrese korisnika ili ih skraćuju neposredno nakon prikupljanja.

Prodavci alata obrađuju podatke isključivo kao obrađivači u skladu sa našim smernicama, a ne za njihove sopstvene potrebe.

U nastavku možete pronaći više informacija o svakom prodavcu alata i o tome kako možete da uložite prigovor na prikupljanje i obradu podataka od strane alata.

Imajte u vidu da je kod alata koji koriste kolačiće za odbijanje saglasnosti ta funkcija odbijanja saglasnosti povezana za pojedinačni uređaj ili pretraživač. U slučaju da koristite više terminalnih uređaja ili pretraživača, morate da odbijete saglasnost na svakom uređaju i na svakom pretraživaču koji koristite.

Osim ovoga, možete da izbegnete kreiranje profila korišćenja tako što ćete deaktivirati korišćenje kolačića. Molimo da pogledate odeljak Deaktivacija i brisanje kolačića.

8.1. WebTrends

WebTrends je servis koji pruža kompanija WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA (SAD).

Možete uložiti prigovor na prikupljanje ili obradu vaših podataka koristeći mogućnost odbijanja saglasnosti klikom na sledeći link: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp .

8.2. Gugl analitika (Google Analytics)

Google Analytics je servis koji pruža kompanija Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Gugl“). Koristimo servis Gugl analitika „Google Analytics“ sa dodatnom funkcijom koju nudi kompanija Gugl za anonimizaciju IP adresa. Zahvaljujući ovoj funkciji, Gugl skraćuje IP adrese u EU u većini slučajeva, a u SAD-u u vanrednim slučajevima, dok se u oba regiona uvek čuva samo skraćena IP adresa.

Možete uložiti prigovor na prikupljanje ili obradu vaših podataka preko sledećeg linka za preuzimanje i instaliranje dodatne komponente za pretraživač: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

9. Korišćenje naših mobilnih aplikacija

Pored naših Onlajn ponuda, nudimo i mobilne aplikacije („Aplikacije“), koje možete da preuzmete na svoj mobilni uređaj. Pored podataka koji se prikupljaju na internet stranicama, prikupljamo dodatne lične podatke preko naših aplikacija koji naročito potiču iz korišćenja mobilnog uređaja. Neophodno je da prethodno date svoju izričitu saglasnost.

9.1. Podaci koje obrađuju operateri App Store

Mi ne prikupljamo podatke i to je van naše odgovornosti kada se podaci, kao što su korisničko ime, adresa e-pošte i pojedinačni identifikatori uređaja prenose ka app store-u (npr. Google Play od Gugla, App Store od Epla, Galaxy Apps Store od Samsunga) prilikom preuzimanja odgovarajuće aplikacije. Ne možemo da utičemo na ovakvo prikupljanje podataka i dalju obradu od strane App Store kao kontrolora.

10. Jutjub (YouTube)

Naše Onlajn ponude koriste Jutjub platformu za reprodukciju video-snimaka koju pruža kompanija YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („Jutjub (YouTube)“). Jutjub je platforma koja omogućava reprodukciju audio i video datoteka.

Kada pristupite odgovarajućoj stranici u našoj Onlajn ponudi koja sadrži ugrađen Jutjub plejer, time se kreira veza ka Jutjubu kako bi se video ili audio datoteke mogle prenositi i reprodukovati. Pri tome, podaci se prenose Jutjubu kao obrađivaču podataka. Mi nismo odgovorno za obradu takvih podataka od strane Jutjuba.

Dodatne informacije o obimu i svrsi prikupljanja podataka, o daljoj obradi i korišćenju podataka od strane Jutjuba, o vašim pravim i dostupnim opcijama za privatnost koje ste izabrali, možete pronaći u obaveštenju o zaštiti podataka kompanije Jutjub.

11. Bilten

11.1. Bilten sa davanjem saglasnosti; Pravo na odustanak

Bilten sa davanjem saglasnosti; Pravo na odustanak

U okviru naših Onlajn ponuda možete da se prijavite za biltene. Mi pružamo takozvanu opciju dvostruke saglasnosti, što znači da ćemo vam slati biltene preko e-pošte, mobilnih servisa za razmenu poruka (kao što je npr. WhatsApp), SMS ili „push“ obaveštenja samo ako izričito potvrdite aktivaciju servisa za slanje biltena klikom na link u obaveštenju. U slučaju da više ne želite da primate biltene, možete da otkažete pretplatu u bilo kom trenutku tako što ćete povući svoju saglasnost. Vašu saglasnost za slanje biltena e-poštom možete povući klikom na link koji smo vam poslali u odgovarajućoj e-poruci sa biltenom, ili u administrativnim podešavanjima za onlajn ponudu. Alternativno, možete nam se obratiti preko kontakt podataka navedenih u odeljku Kontakt.

12. Eksterni linkovi

Naše Onlajn ponude mogu da sadrže linkove ka internet stranicama trećih lica - pružalaca koji nisu povezani sa nama. Nakon što kliknete na link, mi više ne utičemo na prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka potencijalno prenetih klikom na link ka trećem licu (kao što su IP adresa ili URL stranice na kojoj se link nalazi) jer je ponašanje trećih lica van naše kontrole. Ne preuzimamo odgovornost za obradu ličnih podataka od strane trećih lica.

13. Bezbednost

Naši zaposleni i kompanije koje pružaju usluge u naše ime dužni su da čuvaju poverljivost i da poštuju važeće zakone o zaštiti podataka

Preduzimamo sve neophodne tehničke i organizacione mere kako bismo obezbedili odgovarajući nivo bezbednosti, te kako bismo zaštitili vaše podatke kojima administriramo, posebno u pogledu rizika od nenamernog ili nezakonitog uništavanja, manipulacije, gubitka, promene ili neovlašćenog obelodanjivanja ili neovlašćenog pristupa. Naše sigurnosne mere se konstantno unapređuju u skladu sa tehnološkim napretkom.

14. Prava korisnika

Za sprovođenje vaših prava, molimo da koristite podatke date u odeljku Kontakt. Pri tome imajte u vidu da je moguća nedvosmislena identifikacija vaše ličnosti.

Pravo na informacije i pristup:

Imate pravo da dobijete informacije od nas o tome da li su vaši lični podaci obrađeni i, ako je to slučaj, da pristupite vašim ličnim podacima.

Pravo na ispravku i brisanje:

Imate pravo da ispravite netačne lične podatke o sebi bez neopravdanog odlaganja sa naše strane. Uzimajući u obzir svrhu obrade, imate pravo da dopunite nepotpune lične podatke, uključujući i kroz davanje dopunskih izjava.

Ovo se ne odnosi na podatke koji su neophodni za izdavanje računa ili računovodstvo ili koje podležu zakonskoj obavezi čuvanja. Ako pristup takvim podacima nije neophodan, obrada takvih podataka je ograničena (pogledati u nastavku).

Ograničavanje obrade:

Imate pravo da zahtevate - u meri u kojoj su zakonski zahtevi ispunjeni - da obrada vaših podataka bude ograničena.

Prigovor na obradu podataka:

Imate pravo da uložite prigovor na obradu podataka sa naše strane u bilo kom trenutku. Mi više nećemo obrađivati lične podatke osim u slučaju da iz razloga poštovanja pravnih zahteva predočimo da postoje dokazivi razlozi za dalju obradu koji prevazilaze naše interese, prava i slobode ili za potrebe utvrđivanja, sprovođenja ili odbrane pravnih zahteva.

Prigovor na direktni marketing:

Pored toga, možete u svakom trenutku da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka za potrebe direktnog marketinga. Molimo vas da uzmete u obzir da iz organizacionih razloga mogu da postoje preklapanja između vašeg prigovora i korišćenja vaših podataka u okviru kampanje koja je već u toku.

Prigovor na obradu podataka po pravnom osnovu „opravdani interes“:

Pored toga, imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u bilo kom trenutku, u meri u kojoj je to zasnovano na opravdanom interesu. Tada ćemo prestati sa obradom vaših podataka, ukoliko ne predočimo neoborive legitimne osnove zasnovane na pravnim zahtevima koje poništavaju vaše pravo.

Povlačenje saglasnosti:

Ako ste dali saglasnost za obradu vaših podataka, imate pravo da povučete ovu saglasnost sa neodložnim dejstvom. Zakonitost obrade podataka pre povlačenja saglasnosti ostaje neizmenjena

Prenosivost podataka:

Imate pravo da primite podatke koje ste nam pružili u strukturnom, često korišćenom formatu koji može mašinski da se očita ili - ako je tehnički izvodivo - da zahtevate da prenesemo takve podatke trećem licu.

Pravo na prigovor nadzornom organu:

Imate pravo da uložite prigovor nadzornom organu. Možete da uložite žalbu nadzornom organu koji je nadležan prema vašem mestu prebivališta ili prema vašoj državi prebivališta ili nadzornom organu koji je nadležan za nas. To je:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Adresa:

Bulevar kralja Aleksandra 15
11000 Beograd
Srbija

Telefon: +381 (11) 3408 900
Faks: +381 (11) 3343 379
Email: office@poverenik.rs
Radno vreme: 7:30 - 15:30

15. Izmene Obaveštenja o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo da promenimo naše mere za bezbednost i zaštitu podataka ako je to potrebno usled tehničkog razvoja. U takvim slučajevima izvršićemo izmenu našeg obaveštenja o zaštiti podataka shodno tome. Stoga se pobrinite da koristite važeću verziju našeg obaveštenja o zaštiti podataka, jer isto podleže izmenama.

16. Kontakt

U slučaju da želite da stupite u kontakt sa nama, molimo da nas pronađete na adresi navedenoj u odeljku „Kontrolor“.

Kako biste potvrdili svoja prava, za povrede zaštite podataka, kao i za predloge i primedbe u pogledu obrade vaših ličnih podataka, preporučujemo vam da se obratite predstavniku grupe zaduženom za zaštitu podataka:

Group Commissioner for Data Protection
Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

or

DPO@bosch.com

17. Datum stupanja na snagu: 16.02.2018