Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Security and Safety Systems I Nederland

Samen werken aan duurzaamheid

Bij Bosch Security and Safety Systems streven we naar een positieve impact, zowel voor de gebruikers van onze gebouwoplossingen als voor de wereld waarin we leven. We starten bij onze eigen processen en de samenwerking met onze klanten en leveranciers en evolueren over de gehele waardeketen en in de gebouwen van onze klanten. samen kunnen we waardevolle hulpbronnen behouden, energie-efficiëntie op de lange termijn verhogen, de ecologische voetafdruk verkleinen en het welzijn en de tevredenheid van mensen bevorderen. Dit kun je duurzaamheid noemen. Wij noemen het: Building the positive.

Gebouwen in een stad omgeven door groene bomen, met duurzame architectuur van hout en glas
Building the Positive
Oplossingen voor gebouwen voor een beter leven
THOMAS QUANTE, CEO VAN BOSCH BUILDING TECHNOLOGIES

Duurzaamheid en energie-efficiëntie vormen de kern van ons bedrijf en blijven voor onze klanten erg belangrijk

THOMAS QUANTE, CEO VAN BOSCH BUILDING TECHNOLOGIES

Onze bedrijfsinitiatieven

We starten building the positive bij onze eigen processen: ontdek onze initiatieven voor een duurzamer bedrijf.

Individueel duurzaamheidsbeleid

Veel gestelde vragen over duurzaamheid

Duurzaamheid is een groepsbrede taak binnen de Bosch Groep en wordt gecoördineerd door de corporate afdeling Sustainability and EHS (Environment, Health, Safety). De bedrijfssectoren streven de gezamenlijk gestelde doelen na op basis van systematisch duurzaamheidsmanagement. De inhoud, taken en bijbehorende sturing zijn verankerd in de bedrijfsprocessen.

De verantwoordelijkheden inzake duurzaamheid zijn duidelijk vastgelegd:

 • de hoogste technische commissie voor duurzaamheid is het sustainability steering committee (stuurcomité duurzaamheid) onder het voorzitterschap van de CEO. Het stuurcomité is belast met de strategische oriëntatie van Bosch op het vlak van duurzaamheid, terwijl afspraken betreffende doelstellingen en managementreview voor alle duurzaamheidsgerelateerde kwesties de verantwoordelijkheid zijn van de CEO en het bestuurslid verantwoordelijk voor duurzaamheid.
 • De corporate afdeling Sustainability and EHS (Duurzaamheid en VGM) staat in voor het duurzaamheidsmanagement.
 • De corporate afdeling Communications and Governmental Affairs richt zich op systematische betrokkenheid van belanghebbenden en de duurzaamheidscommunicatie.
 • In divisies zoals Bosch Building Technologies implementeert en bewaakt een Sustainability Officer de duurzaamheidsstrategie en -doelstellingen.

In 2018 hebben we de aandachtsgebieden van ons duurzaamheidsmanagement samengevat in een visie die zes dimensies beschrijft. Elk van deze dimensies wordt gespecificeerd en continu verder uitgewerkt aan de hand van twee focusactiviteiten met duidelijk gedefinieerde doelstellingen voor de middellange termijn. Onze duurzaamheidsactiviteiten omvatten de gehele waardeketen: van de aankoop van materialen en goederen of productieactiviteiten op Bosch-locaties over de gebruiksfase van verkochte producten en tot aan de afvoer ervan op het einde van hun levensduur.

 1. Klimaatactie: het is onze ambitie om een pionier te zijn op het vlak van klimaatactie door de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen en continu te streven naar energie-efficiëntie.
 2. Gezondheid: we dragen bij aan de menselijke gezondheid: met innovatieve producten en diensten en door te verzekeren dat mens en milieu geen schade oplopen door onze productieprocessen.
 3. Mensenrechten: we nemen onze verantwoordelijkheid en zijn er gevoelig voor het respect van de mensenrechten in de hele waardeketen.
 4. Water: water is een grondstof die spaarzaam moet worden gebruikt. Regio's waar water schaars is, zijn een bijzondere zorg.
 5. Circulaire economie: we verkleinen onze ecologische voetafdruk en streven naar het genereren van maatschappelijke meerwaarde. Daarbij volgen we de principes van een circulaire economie.
 6. Diversiteit: diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn de sleutel tot ons zakelijk succes op de lange termijn. We leveren ook onze bijdrage aan het algemeen welzijn in onze gemeenschappen.

Activiteiten op deze zes gebieden passen binnen de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDG's) van de Verenigde Naties die in 2015 zijn aangenomen.

Met zijn meer dan 400 vestigingen wereldwijd is de Bosch Groep - inclusief Building Technologies - sinds 2020 globaal koolstofneutraal (scopes 1 & 2). Scope 1 omvat alle koolstofemissies die worden geproduceerd door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals benzine, diesel, stookolie, aardgas en steenkool, evenals alle industriële gassen die worden gebruikt voor processen zoals lassen. Scope 2 omvat indirecte koolstofemissies van energie die wordt verbruikt via elektriciteit, stadsverwarming en stoom. In 2022 compenseerde Bosch in totaal 0,7 miljoen ton CO₂ door gebruik te maken van koolstofkredieten.

Scopes 1, 2 en 3 worden gebruikt in overeenstemming met de Corporate Accounting and Reporting Standard van het Greenhouse Gas Protocol.

Om klimaatneutraliteit te bereiken voor scopes 1 en 2, hebben we vier hefbomen gedefinieerd: de energie-efficiëntie verhogen, zelf energie opwekken uit hernieuwbare bronnen (nieuwe schone stroom), elektriciteit inkopen uit hernieuwbare bronnen (groene stroom), en - als laatste redmiddel - koolstofkredieten gebruiken om de resterende CO₂-uitstoot te compenseren.

 • Energie-efficiëntie: Sinds 2019 optimaliseren we continu het energieverbruik op onze locaties. Bijvoorbeeld in onze vestiging in Homburg
 • Nieuwe schone stroom: we stimuleren duurzame interne energieopwekking, bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op het dak van onze fabriek in Ovar, Portugal.
 • Groene stroom: we geven prioriteit aan de aankoop van groene stroom. In 2021 werd 89 % van de wereldwijde behoefte van onze groep voorzien door groene stroom.
 • Koolstofcompensaties: We willen het gebruik van CO2-credits geleidelijk verminderen om CO2-neutraliteit te bereiken tot maximaal 15% in 2030. Op dit moment gebruiken we koolstofcredits om de resterende CO₂-emissies te compenseren, zoals van verbrandingsprocessen (verwarming, proceswarmte) en om elektriciteit te compenseren die afkomstig is uit landen waar slechts beperkte groene elektriciteit beschikbaar is. In 2022 compenseerde Bosch in totaal 0,7 miljoen ton CO₂ door gebruik te maken van koolstofkredieten. Bij het selecteren van CO2-compensatieprojecten blijven we als leidraad internationaal erkende en onafhankelijke certificeringen gebruiken, zoals de Gold Standard, omdat we de projecten optimaal willen inzetten om niet alleen milieuactie maar ook de sociale ontwikkeling te bevorderen.

Scopes 1, 2 en 3 worden gebruikt in overeenstemming met de Corporate Accounting and Reporting Standard van het Greenhouse Gas Protocol.

Dergelijke emissies, ook wel scope 3 genoemd, worden zowel stroomopwaarts door leveranciers en in de logistiek als stroomafwaarts door productgebruik gegenereerd. Ons doel is om de absolute scope 3-emissies tegen 2030 met 15 % te verminderen (ten overstaan van het referentiejaar 2018). Bosch Building Technologies wil dit doel bereiken via strategische projecten zoals het aangaan van CO-2 overeenkomsten met leveranciers, het kiezen van grondstoffen met een lage CO2-voetafdruk en het toepassen van groen design op ons productportfolio.

Meer informatie vindt u in ons duurzaamheidsrapport. Met dit jaarlijkse factbook maken we onze acties transparant (volledig en vergelijkbaar) in overeenstemming met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative.

Profielfoto van Helena Ferreira, Sustainability Officer bij Bosch Building Technologies

Vragen over duurzaamheid?

Helena Ferreira

Sustainability Officer Bosch Building Technologies

Dit delen op: