Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Security and Safety Systems I België

Samen werken aan duurzaamheid

Bij Bosch Security and Safety Systems streven we naar een positieve impact, zowel voor de gebruikers van onze gebouwoplossingen als voor de wereld waarin we leven. We starten bij onze eigen processen en de samenwerking met onze klanten en leveranciers en evolueren over de gehele waardeketen en in de gebouwen van onze klanten. samen kunnen we waardevolle hulpbronnen behouden, energie-efficiëntie op de lange termijn verhogen, de ecologische voetafdruk verkleinen en het welzijn en de tevredenheid van mensen bevorderen. Dit kun je duurzaamheid noemen. Wij noemen het: Building the positive.

Gebouwen in een stad omgeven door groene bomen, met duurzame architectuur van hout en glas
Building the Positive
Oplossingen voor gebouwen voor een beter leven
THOMAS QUANTE, CEO VAN BOSCH BUILDING TECHNOLOGIES

Duurzaamheid en energie-efficiëntie vormen de kern van ons bedrijf en blijven voor onze klanten erg belangrijk

THOMAS QUANTE, CEO VAN BOSCH BUILDING TECHNOLOGIES

Onze bedrijfsinitiatieven

We starten building the positive bij onze eigen processen: ontdek onze initiatieven voor een duurzamer bedrijf.

Individueel duurzaamheidsbeleid

Veel gestelde vragen over duurzaamheid

Duurzaamheid is een groepsbrede taak binnen de Bosch Groep en wordt gecoördineerd door de corporate afdeling Sustainability and EHS (Environment, Health, Safety). De bedrijfssectoren streven de gezamenlijk gestelde doelen na op basis van systematisch duurzaamheidsmanagement. De inhoud, taken en bijbehorende sturing zijn verankerd in de bedrijfsprocessen. De interne bedrijfsvoorschriften definiëren de organisatie en verantwoordelijkheden voor duurzaamheid en EHS in de Bosch Groep.

 • Bij Bosch is de hoogste technische commissie voor duurzaamheid het Corporate Sustainability Board (CSB, raad voor duurzaamheid) onder leiding van de voorzitter van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH en het bestuursraadslid dat verantwoordelijk is voor duurzaamheid. De bedrijfsafdeling "Sustainability and EHS" is verantwoordelijk voor het organisatorische en functionele beheer van het CSB, dat twee keer per jaar bijeenkomt. De hoofdtaken van de commissie zijn het definiëren van de strategie en de doelen wat betreft duurzaamheid bij de Bosch Groep, het goedkeuren van duurzaamheidsactiviteiten, het bieden van transparantie en het nemen van beslissingen in geval van conflicterende doelstellingen, het bewaken van de implementatie van de strategie en activiteiten aangaande duurzaamheid en het coördineren van standpuntnota's over duurzaamheidsthema's voor de hele groep.
 • De Bedrijfsafdeling "Sustainability and EHS" is verantwoordelijk voor duurzaamheidsmanagement, wat voornamelijk inhoudt dat er doelen worden gesteld en bijgehouden, programma's worden ontworpen en begeleid, concepten worden voorbereid voor verdere ontwikkeling en er verslag wordt gedaan over duurzaamheid. Is verantwoordelijk voor het bestuur op alle punten met betrekking tot duurzaamheid en EHS en coördineert de implementatie van wettelijke vereisten binnen de hele groep.
 • De Bedrijfsafdeling "Corporate Communications and Governmental Affairs" Is verantwoordelijk voor communicatie over duurzaamheid en interactie met stakeholders over de hele wereld.
 • De bevoegde functionarissen op het hoofdkantoor en in de divisies zijn verantwoordelijk voor de wereldwijde implementatie van de duurzaamheidsstrategie en voor het toezicht op het behalen van de doelstellingen.

In 2018 hebben we de aandachtsgebieden van ons duurzaamheidsmanagement samengevat in een visie die zes dimensies beschrijft. Elk van deze dimensies wordt gespecificeerd en continu verbeterd aan de hand van twee focusactiviteiten met duidelijk gedefinieerde doelstellingen voor de middellange termijn. Onze duurzaamheidsactiviteiten omvatten de gehele waardeketen: van de aankoop van materialen en goederen of productieactiviteiten op Bosch-locaties over de gebruiksfase van verkochte producten en tot aan de afvoer ervan op het einde van hun levensduur.

 1. Klimaatactie: het is onze ambitie om een pionier te zijn op het vlak van klimaatactie door de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen en continu te streven naar energie-efficiëntie.
 2. Gezondheid: we dragen bij aan de menselijke gezondheid: met innovatieve producten en diensten en door te verzekeren dat mens en milieu geen schade oplopen door onze productieprocessen.
 3. Mensenrechten: we nemen onze verantwoordelijkheid en zijn er gevoelig voor het respect van de mensenrechten in de hele waardeketen.
 4. Water: water is een grondstof die spaarzaam moet worden gebruikt. Regio's waar water schaars is, zijn een bijzondere zorg.
 5. Circulaire economie: we verkleinen onze ecologische voetafdruk en streven naar het genereren van maatschappelijke meerwaarde. Daarbij volgen we de principes van een circulaire economie.
 6. Diversiteit: diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn de sleutel tot ons zakelijk succes op de lange termijn. We leveren ook onze bijdrage aan het algemeen welzijn in onze gemeenschappen.

Activiteiten op deze zes gebieden passen binnen de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDG's) van de Verenigde Naties die in 2015 zijn aangenomen.

Met zijn meer dan 400 vestigingen wereldwijd is de Bosch Groep sinds 2020 globaal koolstofneutraal (scopes 1 & 2). Om koolstofneutraliteit te bereiken, maken we gebruik van vier hefbomen: verbetering van de energie-efficiëntie, opwekking van onze eigen energie uit hernieuwbare bronnen (nieuwe schone stroom), aankoop van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (groene stroom) en - als laatste redmiddel - compensatie van resterende CO₂-emissies met koolstofkredieten.

Scope 1, 2 en 3 worden gebruikt conform de Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.

Om klimaatneutraliteit te bereiken voor scopes 1 en 2, hebben we vier hefbomen gedefinieerd: de energie-efficiëntie verhogen, zelf energie opwekken uit hernieuwbare bronnen (nieuwe schone stroom), elektriciteit inkopen uit hernieuwbare bronnen (groene stroom), en - als laatste redmiddel - koolstofkredieten gebruiken om de resterende CO₂-uitstoot te compenseren.

 • Energie-efficiëntie: Sinds 2019 optimaliseren we continu het energieverbruik op onze locaties. Bijvoorbeeld in onze vestiging in Homburg
 • Nieuwe schone stroom: we stimuleren duurzame interne energieopwekking, bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op het dak van onze fabriek in Ovar, Portugal.
 • Groene stroom: we geven prioriteit aan de aankoop van groene stroom. In 2023 werd 99 % van de wereldwijde behoefte van onze groep voorzien door groene stroom.
 • Koolstofcompensaties: We willen het gebruik van koolstofkredieten om koolstofneutraliteit te bereiken geleidelijk verminderen tot maximaal 15 procent in 2030 (referentiejaar 2018). Op dit moment gebruiken we koolstofkredieten om de resterende CO₂-uitstoot te compenseren, zoals van verbrandingsprocessen (verwarming, proceswarmte) en om elektriciteit te compenseren die wordt opgewekt in landen waar slechts beperkte groene elektriciteit beschikbaar is. In 2023 hebben we het volume van de te compenseren emissies teruggebracht tot ongeveer 581.000 metrieke ton CO₂. Bij het selecteren van koolstofcompensatieprojecten laten wij ons leiden door internationaal erkende en onafhankelijke certificeringen, zoals de Gold Standard. In de toekomst willen we onze CO2-compensatiemaatregelen nog intensiever richten op reductiemogelijkheden in de natuur. De relevante projecten hebben betrekking op het vastleggen van CO₂ in biomassa, bijvoorbeeld door bebossing.

Scopes 1, 2 en 3 worden gebruikt in overeenstemming met de Corporate Accounting and Reporting Standard van het Greenhouse Gas Protocol.

Dergelijke emissies, ook wel scope 3 genoemd, worden zowel stroomopwaarts door leveranciers en in de logistiek als stroomafwaarts door productgebruik gegenereerd. Ons doel is om de absolute scope 3-emissies tegen 2030 met 15 % te verminderen (ten overstaan van het referentiejaar 2018). Bosch Building Technologies wil dit doel bereiken via strategische projecten zoals het aangaan van CO-2 overeenkomsten met leveranciers, het kiezen van grondstoffen met een lage CO2-voetafdruk en het toepassen van groen design op ons productportfolio.

Meer informatie vindt u in ons duurzaamheidsrapport. Met dit jaarlijkse factbook maken we onze acties transparant (volledig en vergelijkbaar) in overeenstemming met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative.

Vragen over duurzaamheid?

Profielfoto van Helena Ferreira, Sustainability Officer bij Bosch Building Technologies

Helena Ferreira
Sustainability Officer Bosch Building Technologies

Dit delen op: