Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine / Central Asia

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) ustanawia zasady składania zamówień poprzez stronę internetową https://commerce.boschsecurity.com/pl/pl/ („Strona internetowa”) na produkty Bosch. Regulamin ten stanowi także regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin ten stanowi integralną część umowy handlowej zawartej pomiędzy klientem a Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 105, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051814, o kapitale zakładowym w wysokości 197 443 600 zł, NIP 526-10-27-992, REGON 011124535, numer rejestrowy BDO 000007792; e-mail: zamowienia@pl.bosch.com („Bosch”), w zakresie w jakim klient zamierza składać zamówienia na produkty Bosch poprzez Stronę internetową. W celu uniknięcia wątpliwości Strona Internetowa nie jest jedynym kanałem przeznaczonym do składania zamówień w ramach relacji handlowej Klienta i Bosch. Pozostałe sposoby składania zamówień wskazane są w odrębnych umowach handlowych zawartych między danym klientem a Bosch („Umowa handlowa”). Regulamin ten nie ma zastosowania do innych kanałów składania zamówień niż poprzez Stronę internetową.

3. Wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które zawarły odrębną umowę handlową z Bosch i figurują w systemie Bosch jako klienci („Klient”), są uprawnione do składania zamówień poprzez Stronę internetową. Bosch nie udostępnia poprzez Stronę internetową możliwości składania zamówień dla innych osób lub podmiotów niż Klienci, w szczególności usługa składania zamówień nie jest dostępna dla konsumentów.

4. Klient oświadcza, że składa zamówienie jako przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i że jest ono związane z działalnością zawodową Klienta.

5. Wszelkie ogólne warunki lub wzorce umów Klienta sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub od niego odbiegające nie mają zastosowania, chyba że Bosch wyraźnie i w formie pisemnej zgodził się na ich stosowanie.

6. Dla złożenia zamówienia poprzez Stronę internetową konieczna jest akceptacja przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

§2 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie mogą złożyć wyłącznie zalogowani Klienci, którzy posiadają aktywne konto na Stronie internetowej oraz zawartą Umowę handlową.

2. Umowa o prowadzenie konta na Stronie internetowej zawierana jest na czas nieokreślony poprzez wypełnienie udostępnionego formularza. Założenie konta wymaga uwierzytelnienia osoby zakładającej konto za pośrednictwem wskazanej usługi uwierzytelnienia, w szczególności SingleKey ID oraz weryfikacji, czy osoba zakładająca konto jest Klientem Bosch, o którym mowa w §1 ust. 3 powyżej. W celu uzyskania dostępu do systemu Klient powinien wystąpić o jego nadanie do działu Order Desk.

3. Po zalogowaniu na Stronie internetowej, Klient uzyskuje możliwość nabycia produktów zgodnie z wcześniej przygotowaną dla niego przez Bosch specyfikacją („Specyfikacja”).

4. W zakresie dostępnych na Stronie internetowej funkcji możliwa jest modyfikacja Specyfikacji lub dodanie produktów do zamówienia spośród produktów dostępnych w katalogu na Stronie internetowej.

5. Klient dodaje wybrane przez siebie produkty do koszyka zakupowego i finalizuje zamówienie poprzez wybór odpowiednich funkcji na Stronie internetowej. Klient może dodać do koszyka wszystkie lub wybrane produkty wskazane w Specyfikacji.. Klienta wiążą ceny produktów wskazane na Stronie internetowej lub w przygotowanej Specyfikacji. Do zastosowania cen wskazanych w Specyfikacji niezbędne jest powołanie się w procesie składania zamówienia przez Klienta na numer przygotowanej Specyfikacji.

6. Po złożeniu zamówienia, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, Klient otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, numer zamówienia i dostęp do funkcji śledzenia zamówienia poprzez Stronę internetową. Z chwilą wskazaną w zdaniu pierwszym zamówienie uważa się za skutecznie złożone.

7. W wypadku, w którym którykolwiek produkt objęty zamówieniem nie jest dostępny w chwili składania zamówienia, Klient jest informowany o tym poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W wypadku poinformowania Klienta zgodnie ze zdaniem poprzednim, Bosch nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności produktów objętych zamówieniem i związane z tym wydłużenie czasu dostawy.

8. Bosch nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie funkcji dostępnych na koncie Klienta, np. w przypadku użycia loginu i hasła Klienta przez osoby nieupoważnione i złożenia przez nie zamówienia w imieniu Klienta. Złożenie zamówienia przez pracownika lub współpracownika Klienta (bez względu na formę prawną ich zatrudnienia) lub przez osobę, która wcześniej w imieniu Klienta składała Zamówienia, uważa się za ważne. Klienta obciąża ryzyko i obowiązek niezwłocznego poinformowania Bosch o wszelkich istotnych zmianach personalnych u Klienta i w zakresie udzielanych upoważnień.

9. Wszelkie pozostałe kwestie nieuregulowane w tym Regulaminie, a związane z realizacją zamówień, dostawami oraz zasadami płatności uregulowane są w Umowie handlowej.

§3 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Poprzez Stronę internetową mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, a w szczególności: usługa prowadzenia konta Klienta, możliwość składania oraz śledzenia zamówień.

2. Rozpoczęcie korzystania przez Klienta z usług opisanych Regulaminem, w tym wyrażenie zgody przez Klienta na związanie się postanowieniami Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Aby rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient powinien zaprzestać korzystania ze Strony internetowej oraz usunąć konto Klienta. Usunięcie konta Klienta jest możliwe poprzez zgłoszenie żądania w formie e-mail na adres zamowienia@pl.bosch.com. Usunięcie konta nie oznacza wypowiedzenia Umowy handlowej.

4. W celu korzystania ze Strony internetowej Klient powinien zapewnić spełnienie przez swoje urządzenie (komputer, telefon, tablet) następujących wymagań technicznych:

  • dostęp do Internetu;
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML);
  • aktywne konto poczty elektronicznej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6. Korzystając ze Strony internetowej Klient jest narażony na typowe w środowisku internetowym zagrożenia, takie jak zainfekowanie systemu IT Klienta szkodliwym oprogramowaniem (malware, robaki internatowe, cracking, phishing, sniffing i in.). Bosch dokłada starań w celu ograniczenia dostępu tego typu oprogramowania do swojego systemu IT. Zabezpieczenia te jednak nie są w stanie całkowicie wyeliminować przedstawionego ryzyka. W związku Klient powinien korzystać z dostępnych na rynku możliwości zabezpieczania swoich systemów IT.

7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną Klient może zgłaszać, kontaktując się z Bosch listownie, na adres siedziby podany w §1 ust. 2 Regulaminu lub na następujący adres e-mail: zamowienia@pl.bosch.com. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta oraz opis i wskazanie okoliczności będących podstawą reklamacji. Bosch ustosunkuje się do reklamacji w formie takiej, w jakiej została ona złożona, na adres, z którego nadeszła reklamacja, w terminie 14 dni od jej otrzymania, jak również poinformuje o dalszym trybie postępowania.

8. W celu uniknięcia wątpliwości, powyższa procedura reklamacji ma zastosowanie wyłącznie do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną i nie dotyczy ona reklamacji dostaw lub produktów. Klientowi przysługują w tym zakresie wyłącznie roszczenia opisane Umową handlową.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W pozostałym zakresie dotyczącym relacji handlowej Stron stosuje się postanowienia Umowy handlowej zawartej między danym Klientem a Bosch. W razie rozbieżności między treścią Umowy handlowej i Regulaminu rozstrzygające znaczenie ma Umowa handlowa.

2. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Klienta, jak również osób wykonujących czynności związane z realizacją Umowy w imieniu Klienta (np. wskazanych przez Klienta jako osoby do kontaktu) podczas zawierania oraz realizowania umowy na podstawie Regulaminu, jest Bosch – Robert Bosch sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa.

3. Klient niniejszym zobowiązuje się wypełnić w imieniu administratora danych – Spółki - obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO, poprzez przekazanie osobom, o których mowa w ust. 2 powyżej, informacji zmieszczonych pod linkiem: https://www.bosch.pl/informacje-daneosobowe-kontrahenci/.

4. Bosch ma prawo do zmiany Regulaminu w szczególności w wypadku zmian funkcjonalności Strony internetowej, zmian organizacyjnych lub konieczności dostosowania do obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Regulaminu oraz jego tekst jednolity zostanie udostępniony na Stronie internetowej, a Klienci zostaną powiadomieni o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Bosch, nie krótszym niż 14 dni od momentu powiadomienia Klientów o zmianie. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Klient może w tym terminie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie skutkuje i nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy handlowej. Wypowiedzenie Umowy handlowej może nastąpić wyłącznie na zasadach w niej opisanych.

5. Bosch może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w przypadku, gdy: (i) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia dotrzymanie tego terminu lub (ii) musi zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Klientów przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa lub nadużyciami (oszustwami).

6. Aktualny Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej i może być pobierany i zapisywany przez Klientów.

7. Spory wynikłe z tytułu wykonania umów zawartych na podstawie Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Bosch.

8. W odniesieniu do wszelkich sporów pomiędzy Bosch a Klientem właściwe jest wyłącznie prawo polskie.