Przejdź do głównej zawartośc
Bosch Security and Safety Systems I Poland / Ukraine

Intelligent Insights

Widoczność i użyteczność danych

Zatłoczone miasto, kobieta stoi na przejściu dla pieszych, tablet z dłońmi na pierwszym planie, ikony w rożnych kolorach

Ze sceny na ekran

Wykorzystywanie danych do poprawy bezpieczeństwa i podejmowania decyzji biznesowych stało się powszechną praktyką na rynku i ten trend się umacnia. Firma Bosch wprowadziła ostatnio oprogramowanie Intelligent Insights, które oferuje klientom zupełnie nowe możliwości w zakresie wykorzystywania danych. Nowe oprogramowanie zbiera metadane z jednej kamery lub z wielu kamer i wizualizuje je w intuicyjnych widżetach, ułatwiając użytkownikowi rozeznanie w sytuacji.

Widoczność i użyteczność danych

biuro, ludzie siedzą przy stole i rozmawiają, dwóch mężczyzn przechodzi, dłonie z tabletem na pierwszym planie

Oprogramowanie Intelligent Insights wykorzystuje wbudowaną funkcję analizy obrazu do interpretowania obrazu wizyjnego i gromadzenia metadanych z kamer Metadane są gromadzone, agregowane i wyświetlane przy użyciu wstępnie zdefiniowanych widżetów. Intelligent Insights pozwala użytkownikom łatwo ocenić scenę znajdującą się w zasięgu wielu kamer. Sceny pochodzące z wielu kamer i zawierające dane poruszających się obiektów, zliczania oraz stłoczenia mogą być wizualizowane w czasie rzeczywistym. To umożliwia szybką ocenić wygenerowane informacje i zapewnia dokładny ogląd sytuacji. Dzięki temu użytkownicy mogą reagować szybciej i skuteczniej, podejmować decyzje w oparciu o rzetelne dane, poprawiając ogólny poziom ochrony i bezpieczeństwa.

Intelligent Insights łączy poszczególne elementy sceny na ekranie – od inteligentnych kamer umożliwiających rejestrowanie i interpretację obrazu wizyjnego po wizualizację i raportowanie danych w formie prostego przeglądu.

Użyteczne informacje są dostarczane dwutorowo

biurko, laptop ze statystykami na ekranie

Intelligent Insights pozwala na wizualizację danych na dwa sposoby: w formie widżetu lub w raporcie. Widżety mogą wyświetlać sytuacje w widoku na żywo lub w przedziałach czasowych po 10 minut, 30 minut, 1 godzinie, 12 godzin lub 24 godziny. Wszystkie widżety są wyświetlane na prostym, czytelnym pulpicie, na którym użytkownik może wybrać i wyświetlić tylko te widżety, których potrzebuje w danym czasie.

Oprócz tego można skorzystać z funkcji raportu, aby zapoznać się ze szczegółową analizą po zdarzeniu. Raporty pomagają w optymalizowaniu przyszłych działań. Dane z raportu można albo wyświetlić bezpośrednio na wykresach albo wyeksportować w wybranym formacie do wykorzystania później.

Pełen zestaw możliwości

peron stacji kolejowej, podróżni

Intelligent Insights zawiera szereg widżetów odpowiadających konkretnym potrzebom w zakresie ochrony i bezpieczeństwa. Funkcje Poziom zapełnienia obszaru, Zliczanie zajętości i Wykrywanie stłoczenia pozwalają na dokładne monitorowanie i wykrywanie stłoczeń oraz zliczanie osób i obiektów. Użytkownik może określić żądany poziom zajętości obszaru, podając maksymalną liczbę osób, które w danym czasie mogą znajdować się w wyznaczonym obszarze. W szczególności Poziom zapełnienia obszaru i Zliczanie zajętości zyskują coraz większą popularność, ponieważ mogą aktywować i wyzwalać inne urządzenia wyjściowe po przekroczeniu wartości progowej. Jest to pomocne zwłaszcza w kontroli zdrowia publicznego, w tym wysoce zakaźnych chorób wirusowych, takich jak COVID-19, w miejscach, gdzie potencjalnie może przebywać dużo ludzi.

Intelligent Insights zawiera również widżety Zliczanie obiektów i Zliczanie osób. Zliczanie obiektów pozwala użytkownikom dokładnie oszacować liczbę pojazdów lub obiektów zdefiniowanych przez klienta. Zliczanie osób służy do liczenia ludzi, np. wchodzących do budynku i wychodzących z niego. Widżety te są szczególnie pomocne w identyfikowaniu godzin szczytu i okresów ciszy w określonych dniach lub dłuższym okresie — za pomocą widoku historycznego lub funkcji raportowania.

Widżet Położenie obiektów zapewnia użytkownikom podgląd na żywo wszystkich obiektów poruszających w danym obszarze. Na podstawie pozycji GPS, które są określane przez kamery z wbudowaną funkcją Video Analytics, obiekty te są nanoszone na mapę i klasyfikowane w formie ikon.

Skalowalne rozwiązanie, które rozwija się wraz potrzebami użytkownika

biznesmen stojący przy oknie

Oprogramowanie Intelligent Insights jest oferowane w wersji z licencją podstawową obejmującą wszystkie 16 widżetów na jednym pulpicie, który można dostosowywać do własnych potrzeb. Kolejne pulpity i widżety można dodawać zgodnie z wymaganiami i zapotrzebowaniem po stronie klienta. Ponadto w połączeniu z Bosch Intelligent Video Analytics klienci mogą wizualizować dane wyjściowe generowane przy użyciu technologii Camera Trainer (w tym Intelligent Video Analytics) i tworzyć odpowiednie raporty, np. statystyki obiektów danego klienta. Wszystko to w połączeniu z nowymi widżetami i funkcjami, które będą dodawane w kolejnych wersjach i aktualizacjach, sprawia, że Intelligent Insights jest rozwiązaniem nowoczesnym i przyszłościowym.

Dodaj BVMS, aby uzyskać pełny obraz

BVMS

Intelligent Insights to zaawansowany autonomiczny pakiet oprogramowania, który łatwo integruje się z innymi systemami. W połączeniu z BVMS umożliwia użytkownikom zarządzanie strumieniami wizyjnymi na żywo i z odtworzenia oraz danymi Intelligent Insights w jednym ujednoliconym interfejsie użytkownika. Integracja tych dwóch rozwiązań eliminuje konieczność przełączania między wieloma aplikacjami w celu uzyskania kompletnego oglądu sytuacji. Kolejną zaletą integracji z BVMS jest możliwość rozszerzenia rozwiązania dozoru wizyjnego i przekształcenia go w kompleksowy system z funkcjami wykrywania włamań (centrale B Series i G Series) i kontroli dostępu (Access Management System 3.0).

Wysoki poziom bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności

Wysoki poziom bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności

Bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności zawsze były priorytetem w systemach ochrony i monitoringu firmy Bosch. Oprogramowanie Intelligent Insights wykorzystuje tylko anonimowe dane z kamer, zapewniając ochronę prywatności rejestrowanych osób na wszystkich urządzeniach. Cała komunikacja pomiędzy kamerami a interfejsem sieciowym programu Intelligent Insight jest szyfrowana przy użyciu protokołu TLS 1.3, który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa przekazywanych informacji.

Widżety

Wykrywanie stłoczenia

Wykrywanie stłoczenia

Wykrywanie stłoczenia

Wykrywanie stłoczenia umożliwia dokładne i łatwe określanie nietypowego lub krytycznego poziomu stłoczenia jako wartości procentowej powierzchni danego obszaru. W połączeniu z jedną lub kilkoma inteligentnymi kamerami Bosch z wbudowaną technologią Video Analytics widżet natychmiast informuje użytkowników, jeśli stłoczenie w danym miejscu osiągnie poziom krytyczny lub nietypowy. Ma to wiele zastosowań, ale najczęściej widżet jest używany na peronach dworców kolejowych i przed schodami ruchomymi lub windami, gdzie zwykle gromadzą się większe grupy ludzi, lecz nie ma konieczności ich dokładnego liczenia.

Wykrywanie stłoczenia
Zliczanie zajętości

Zliczanie zajętości

Zliczanie zajętości

W przypadku konieczności dokładnego liczenia ludzi pomocny jest widżet Zliczanie zajętości. Pozwala on dokładnie zliczać obiekty i osoby w polu widzenia kamer monitorujących dany obszar. Użytkownik może określić limity pojemności obszaru, definiując maksymalną liczbę obiektów/osób, które mogą się w nim znajdować w danym czasie. Po osiągnięciu wstępnie zdefiniowanej objętości system natychmiast przekazuje informację użytkownikom, wysyła alerty lub rozgłasza komunikaty za pomocą przekaźnika kamery. Zliczanie zajętości można precyzyjnie skonfigurować pod kątem potrzeb klienta z użyciem technologii Camera Trainer. Na przykład może on zliczać wolne miejsca postojowe, a następnie wskazywać, kiedy i gdzie wolne miejsca są dostępne. Idealnym zastosowaniem tej funkcji jest parking bez systemu biletowania (np. parking firmowy).

Zliczanie zajętości
Poziom zapełnienia obszaru

Poziom zapełnienia obszaru

Poziom zapełnienia obszaru

Ten widżet zlicza wszystkie osoby lub obiekty wchodzące do obszaru i wychodzące z niego przez wszystkie wejścia i wyjścia, a następnie wyświetla poziom zapełnienia obszaru jako wartość procentową. Jest to szczególnie przydatne w miejscach, których nie można całkowicie pokryć monitoringiem. Użytkownik może określić nietypowy i krytyczny poziom zajętości obszaru, definiując maksymalną liczbę osób lub obiektów, które mogą znajdować się na obszarze w określonym czasie. Podobnie jak w innych przypadkach zmiana koloru widżetu informuje o przekroczeniu wartości progowej liczby osób/obiektów na określonym obszarze. Kamery powinny być zainstalowane przy wszystkich wejściach i wyjściach do obszaru, by móc dokładnie określać poziom zajętości. Ten widżet można również uruchamiać urządzenia zewnętrzne po przekroczeniu wartości progowej. To może być prosty alarm, komunikat na monitorze informujący, że można wejść do środka, lub ogłoszenie publiczne.

Poziom zapełnienia obszaru
Sygnalizacja świetlna poziomu zapełnienia obszaru

Sygnalizacja świetlna poziomu zapełnienia obszaru

Sygnalizacja świetlna poziomu zapełnienia obszaru

Nowa sygnalizacja świetlna poziomu zapełnienia obszaru zapewnia intuicyjny interfejs graficzny, który pomaga dostosować się do wymogów zachowania dystansu społecznego w czasie kryzysu, takiego jak pandemia COVID-19. Narzędzie wizualizuje obecną i maksymalną liczbę osób na danym obszarze w określonym czasie. Trzy stany (normalny, poważny i krytyczny) są ilustrowane kolorami (zielonym, żółtym i czerwonym) i opisem, dzięki czemu natychmiast wiadomo, kiedy należy podjąć działania. Informacje o zapełnieniu obszaru mogą być wyświetlane na żywo na przykład przed wejściem do supermarketu lub sklepu spożywczego, by informować klientów, czy mogą wejść do środka. Po przekroczeniu ustalonego progu sygnalizator zapełnienia obszaru może aktywować podłączone urządzenia emitujące proste ostrzeżenia lub ogłoszenia publiczne.

Sygnalizacja świetlna poziomu zapełnienia obszaru
Zliczanie osób

Zliczanie osób

Zliczanie osób

Jest to proste, ale bardzo pomocne rozwiązanie do dokładnego liczenia osób. Ten widżet umożliwia precyzyjne zliczanie osób przekraczających wirtualną linię w danym czasie przy użyciu jednej kamery lub kilku kamer. Wykorzystuje technologię pozwalającą wizualizować dwa liczniki w jednym widżecie w celu pokazania liczby osób zliczonych w obu kierunkach jednocześnie. Do typowych zastosowań tego rozwiązania należą wejścia do budynków. Widżet natychmiast informuje o nagłym lub nietypowym zwiększeniu przepływu osób, co może być oznaką problemów z bezpieczeństwem.

Zliczanie osób
Zliczanie obiektów

Zliczanie obiektów

Zliczanie obiektów

Ten widżet działa analogicznie do Zliczania osób, z tą różnicą, że liczy określone przez klienta obiekty na danym obszarze w wybranym czasie. Użytkownik może łatwo zdefiniować próg krytyczny lub liczbę obiektów, które mogą przekroczyć linię, by natychmiast widzieć, kiedy limit zostanie osiągnięty. Typowym zastosowaniem tego rozwiązania są systemy monitorowania pojazdów na skrzyżowaniach ze światłami. Można dzięki temu określić godziny szczytu i małego natężenia ruchu. Zliczanie obiektów można rozszerzyć o funkcję raportowania w Intelligent Insights, umożliwiając łatwe porównywanie natężenia ruchu w poszczególnych dniach i godzinach na osi czasu.

Zliczanie obiektów
Położenie obiektów

Położenie obiektów

Położenie obiektów

Ten widżet znajduje zastosowanie np. w ochronie obwodowej, zapewniając przegląd wszystkich obiektów poruszających się w określonym czasie na danym obszarze. Położenie obiektów pokazuje na żywo wszystkie obiekty poruszające się w obwodzie. Na podstawie pozycji GPS, które są określane przez kamery z wbudowaną funkcją Video Analytics, obiekty są nanoszone na mapę i klasyfikowane w formie ikon odpowiadających ludziom, samochodom osobowym, ciężarowym i rowerom. Umożliwia to precyzyjne antycypowanie zagrożeń bezpieczeństwa bez ujawniania danych osobowych, dzięki czemu funkcja ta spełnia najbardziej wyśrubowane normy w zakresie ochrony prywatności. Jest to kolejne inteligentne rozwiązanie Bosch zapewniające optymalny poziom ochrony danych i prywatności.

Położenie obiektów

Do pobrania

Infografika Intelligent Insights

Infografika

Intelligent Insights

Udostępnij to w serwisie: